Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. realizuje projekt pn.; „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”. Jest to projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu (partner wiodący) oraz Centrum Integracji Społecznej w Zawierciu (partner 2). Projekt finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest aktywizacja 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu zawierciańskiego, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji obejmującej działania społeczne, zawodowe, zdrowotne i edukacyjne w okresie do grudnia 2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w ramach projektu realizuje zadanie Nr 2: Upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Zawiercie.

Głównym problemem, z którego wynikła konieczność realizacji projektu jest zagrożenie wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej z terenu gminy Zawiercie, a w szczególności:

- wysoki poziom bezrobocia wśród klientów pomocy społecznej,

- niewystarczające kwalifikacje zawodowe klientów pomocy społecznej,

- deficyt kompetencji społecznych klientów pomocy społecznej na terenie gminy.

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu jest objęcie wsparciem 180 osób, mieszkańców gminy. Wsparcie będzie obejmowało:

- kontrakt socjalny

- rekrutację do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej gdzie zostaną zawarte indywidualne programy zatrudnienia socjalnego,

- organizacja Programu Aktywności Lokalnej,

W ramach kontraktu socjalnego oraz uczestnictwa w PAL zaplanowano usługi aktywnej integracji o charakterze:

- społecznym: praca socjalna, wsparcie psychologiczne, zajęcia w ramach grup samopomocowych, wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo prawne, organizacja wyjazdów i festynów dla społeczności PAL, wolontariat,

- zawodowym: skierowanie do uczestnictwa w Programie Aktywizacja i Integracja ( w oparciu o porozumienie z PUP),

- edukacyjnym: treningi kompetencji i umiejętności z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku, kurs pierwszej pomocy dla uczestników PAL, kursy zawodowe, staże zawodowe,

- zdrowotnym: zorganizowanie i sfinansowanie badań medycznych w związku z możliwością podjęcia stażu bądź kursu, usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej dla uczestników projektu tzw. „białe soboty”.

Uczestnicy wobec których zastosowano indywidualny program zatrudnienia socjalnego zostaną skierowani do Centrum Integracji Społecznej, gdzie otrzymają kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową.

Działania będą oparte o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Gmina Zawiercie

Powiat Zawierciański 

 

 


 

Chrześcijańskie Stowarzysznie Dobroczynne  

 

 

                                                                                      

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.