Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

W obszarze profilaktyki Uzależnień na terenie miasta Zawiercie można skorzystać z oferty następujących podmiotów:

 

Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe ”Przystań”

42-400 Zawiercie
ul. Szymańskiego 19
telefon: 32-67-221-75
e-mail: klubprzystan@onet.pl


Stowarzyszenie jest czynne:

Poniedziałek  16.00-19.00
Wtorek  16.00-19.00
Piątek 16.00-19.00

Stowarzyszenie działa od 1985 roku i jako jedyne na terenie powiatu Zawierciańskiego udziela porad i prowadzi działania profilaktyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, propagując ideę trzeźwości. Stowarzyszenie pełni rolę Centrum Trzeźwościowego i Profilaktyki wspierając instytucje i organizacje działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, służąc wiedzą, doświadczeniem, bazą ludzką i lokalową. W pomieszczeniach Stowarzyszenia działa:

 

Społeczny Punkt Konsultacyjny

Poniedziałek  17.00-19.00

Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych

Wtorek  17.00-19.00
Piątek 17.00-19.00

Grupa Wsparcia dla Kobiet Uzależnionych i Współuzależnionych

I i III Czwartek  m-ca  17.00-19.00

 

 

Miejska Komisja
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

42-400 Zawiercie
ul. Niedziałkowskiego 1 Budynek A
telefon: 604 915 393

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych jest społeczną komisją działającą na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ma ona możliwość wszczęcia wobec niektórych uzależnionych od alkoholu wszcząć procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego. Procedura ta może być wdrożona wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacją nieletnich lub systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny.

We wskazanych dniach można złożyć do członka komisji podanie z opisem niepokojącej sytuacji w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu przez jednego z jej członków. Komisja zaprasza na rozmowę osobę nadużywającą alkoholu i motywuje do kontaktu z placówką odwykową oraz podjęcia leczenia. Jeżeli osoba zgłoszona nie decyduje się na kontakt z placówka odwykową, Komisja kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego, który w oparciu o opinię 2 biegłych zobowiązuje osobę uzależnioną do leczenia odwykowego. Postanowienie jest wykonywalne przez 2 lata od czasu jego wydania. Sąd w postanowieniu wskazuje czy ma to być leczenie stacjonarne, czy ambulatoryjne oraz czy nad wykonaniem postanowienia ma czuwać kurator sądowy.

Wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można składać w godzinach jej działania czyli:

Poniedziałek 08.00-12.00
Wtorek 09.00-15.00
Środa 10.00-12.00

 

 

Punkt profilaktyczno - konsultacyjny ds. narkomanii

42-400 Zawiercie
ul. Niedziałkowskiego 1 Budynek A
informacje i pomoc udzielane są we wtorki w godzinach od 10:00-15:00 osobiście lub pod numerem telefonu +48 32 494 10 23,

dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 664 012 946

 

Punkt prowadzony jest przez psychologa, specjalistę terapii uzależnień i świadczy wsparcie w formie diagnozy diagnoza uzależnienia i współuzależnienia. Specjalista realizuje terapię motywującą do podjęcia leczenia i podtrzymującą już po podjęciu decyzji, w trakcie oczekiwania na przyjęcie do placówki.

W Punkcie można również uzyskać informacje o placówkach i możliwościach leczenia, a specjalista zatrudniony w punkcie zajmie się również pilotowaniem miejsc na oddziałach detoksykacyjnych i w ośrodkach terapii. W sytuacjach gdy jest taka konieczność możliwa jest również praca nad kontraktami rodzinnymi, przeprowadzenie mediacji rodzinnych lub interwencji kryzysowych.

 

Konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin

42-400 Zawiercie
ul. Niedziałkowskiego 1 Budynek A

 

Dyżury psychologa odbywają się w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 (dodatkowe informacje oraz zapisy możliwe są pod numerem telefonu: 664 012 946 )

 

Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień

42-400 Zawiercie
ul. Piłsudskiego 80

Osoba mająca problemy z piciem może się zgłosić się do tej placówki umówić się na diagnozę . Otrzyma również ofertę leczenia adekwatnego do rozpoznania.

Przed przyjściem do poradni uzależniony powinien się wstrzymać od picia alkoholu.

W zależności od sytuacji zdrowotnej i życiowej pacjenta pracownicy poradni zaproponują mu leczenie w trybie ambulatoryjnym albo w trybie oddziału dziennego lub całodobowego. Podjęcie leczenia w poradni pozwala pacjentowi pogodzić terapię z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, wymaga jednak od niego aktywnego uczestnictwa np. 2 razy w tygodniu.

Wiedząc, jak trudno zmotywować osobę uzależnioną do leczenia, oraz mając na względzie szkody, jakie wynikają z uzależnienia ustawodawca zdecydował, że osoby uzależnione mogą być w Polsce objęte pomocą w zakresie leczenia tego zaburzenia nieodpłatnie, tzn. również wtedy, gdy nie są ubezpieczone. Zatem należy podkreślić, że do poradni leczenia uzależnienia pacjenci mogą się zgłaszać bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Do udzielenia pomocy wystarczy dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jeśli Twój bliski informuje Cię, że nie został przyjęty Poradni Leczenia Uzależnień z powodu braku ubezpieczenia - kłamie!

Skierowanie jest wymagane natomiast przy przyjęciu na oddziały całodobowe i dzienne. Po takie skierowanie można również zgłosić się do poradni leczenia uzależnienia, gdzie uzyska się również dodatkową informację na temat tej formy leczenia oraz uzyska wsparcie terapeutyczne.

 

Godziny działania Poradni Leczenia Uzależnień

Poniedziałek 12.25 - 20.00
Wtorek 07.00 -14.35
Środa 12.25 - 20.00
Czwartek 07.00 - 14.35
Piątek 07.00 – 14.35

 

Rejestracja pacjentów pod nr telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni

(32) 67 220-11

(32) 67 220-12

(32) 67 220-13

 

 

Spotkania wspierające dla osób uzależnionych od alkoholu

42-400 Zawiercie
ul. Niedziałkowskiego 22

Spotkania mają charakter grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Spotkania w ramach tej grupy są dobrowolne, przychodząc nie musisz mieć ze sobą żadnych dokumentów, nie musisz umawiać się wcześniej z prowadzącym. W zasadzie jedynym warunkiem, który wpływa na możliwość uczestnictwa w spotkaniu jest chęć zaprzestania picia.

Spotkania odbywają się w czwartki w godzinach od 17.00 do 19.00

Informacje o spotkaniach można uzyskać pod numerem telefonu: 664 012 946

 

Duszpasterstwo Trzeźwości „AA Krokus”

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Sienkiewicza 4

Grupa działająca na zasadach Grupy Anonimowych Alkoholików, jej opiekunem pozostaje proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Jak głosi Preambuła AA „Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia”.

Mitingi odbywają się w salce na plebanii parafii i wszystkie mają charakter otwarty co oznacza, że można na nie przyjść w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Terminy i godziny spotkań to:

Środa 17:00
Piątek 18:00

 

Grupa rodzinna AL-ANON "Do czynu”

przy Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Sienkiewicza 4

Telefon kontaktowy: 577 876 600, 797 250 095

 

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją ani jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.

Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Co jest realizowane poprzez praktykowanie programu Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

 

W Al-Anon można uzyskać podstawową wiedzę o chorobie alkoholowej, potrzebną po to, by traktować chorego z szacunkiem, lecz jednocześnie pozwolić mu samemu rozwiązywać problemy wynikające z nadużywania alkoholu, co paradoksalnie może pomóc mu w zdrowieniu. Spotkania odbywają się w salce na plebanii parafii i wszystkie mają charakter zamknięty poza ostatnim czwartkiem miesiąca kiedy na spotkanie mogą zgłosić się wszyscy w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Terminy i godziny spotkań to:

czwartek, godz. 17:00

 

 

W obszarze przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie miasta Zawiercie można skorzystać z oferty następujących podmiotów:

 

Biuro Interdyscyplinarne Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie

 

Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 1 A

Tel.: +48 604 915 393, +48 32 494 10 23,

e-mail: dlipiec@mopszawiercie.pl

 

Biuro Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest czynne od poniedziałku - piątku w godzinach 7- 15.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

  • diagnozowanie problemu w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.