Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

                                                               Załącznik do Uchwały nr 1/2023 walnego zgromadzenia członków MKZP  z dnia 31 marca 2023r.

 

STATUT

Międzyzakładowej

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej


przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawierciu

Postanowienia ogólne

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa działa na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1666).

§ 1

Ilekroć w Statucie jest mowa :

 1. MKZP – należy przez to rozumieć międzyzakładową kasę zapomogowo – pożyczkową przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 47 w Zawierciu.  Pracodawcy tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 47 i Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu ul. Krzywa 3 zawierają umowę określającą szczegółowe warunki świadczonej pomocy w zakresie obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej.
 2. Osobie wykonującej pracę zarobkową - należy przez to rozumieć osobę wykonującą pracę zarobkową w rozumieniu art.11 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych  (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 854),
 3. Pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1510 z późn. zm. ), a także osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i do której stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową.
 4. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021r. o kasach zapomogowo – pożyczkowych (Dz. U. 2021, poz. 1666)
 5. Wkładzie członkowskim – należy przez to rozumieć sumę zgromadzonych przez członka MKZP miesięcznych wkładów członkowskich,
 6. Zasiłku – należy przez to rozumieć zasiłek  lub świadczenie rehabilitacyjne z:
 1. Ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 2. Ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 2189)
 • wypłacane przez pracodawcę i podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 2

Celem działania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej   w  formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg.

§ 3

 1. Kontrolę nad MKZP sprawuje działająca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu zakładowa organizacja związkowa tj. Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.
 2. MKZP przekazuje podmiotowi sprawującemu kontrolę:
 1. Protokoły z posiedzeń organów MKZP oraz protokoły z kontroli działalności MKZP sporządzone przez komisję rewizyjną,
 2. Sprawozdania z bieżącej działalność MKZP oraz sprawozdania finansowe, o których mowa  w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2023r. poz. 120),
 3. Statut MKZP i jego zmiany.
 1. Podmiot sprawujący kontrolę nad MKZP wyznacza jedną osobę, która ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach walnego zebrania członków.

§ 4

Obsługę organizacyjną i prawną oraz obsługę finansowo-księgową MKZP sprawuje pracodawca zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1666).

§ 5

Celem MKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w statucie, tworzenia atmosfery koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy.

§ 6

 1. MKZP, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich celów statutowych, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana od dnia złożenia pod statutem MKZP podpisów przez wszystkich członków.
 2. MKZP nie może prowadzić działalności gospodarczej.
 3. Członek MKZP odpowiada za zobowiązania MKZP w części odpowiadającej jego wkładowi członkowskiemu.
 4. MKZP ma prawo przyjmować subwencje i darowizny na zasilenie funduszu rezerwowego.
 5. Każdemu członkowi MKZP po udzieleniu pożyczki, przy spłacanie pierwszej raty, zostanie potrącona jednorazowa opłata/prowizja w wysokości 5,00 zł. (pięć złotych) tytułem kosztów manipulacyjnych. Opłata zasili fundusz manipulacyjny.

§ 7

Członkowie organów MKZP nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywanych czynności.

§ 8 

1.   MKZP korzysta z nieodpłatnej pomocy Pracodawcy świadczącego MKZP pomoc w zakresie:

 1. Udostępniania pomieszczeń biurowych,
 2. Udostępniania odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie gotówki,
 3. Transportu gotówki do banki i z banku,
 4. Udzielanie informacji umożliwiających dokonanie weryfikacji, czy określona osoba może być poręczycielem,
 5. Prowadzenie rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej,
 6. Dokonywanie na rzecz MKZP potrąceń wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na listach płac, listach wypłat i zasiłków, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego potrącenia – informuje o tym zarząd,
 7.  Niezwłocznego odprowadzania wpłat wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na rachunek płatniczy MKZP,
 8. Przekazywania przez zarząd członkom MKZP informacji o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużenia.

§ 9

Członkowie MKZP

 1. Członkiem MKZP może być osoba wykonująca pracę zarobkową  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu lub Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawierciu.
 2. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia prawa do członkostwa w MKZP.
 3. Osoba wykonująca prace zarobkową przyjmowana jest w poczet członków MKZP na podstawie deklaracji złożonej w formie pisemnej, dokumentowanej lub elektronicznej podpisem elektronicznym. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do statutu.
 4. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków MKZP podejmuje zarząd nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 10

Członek MKZP jest zobowiązany:

 1. wpłacić wpisowe w wysokości ustalonej przez walne zebranie członków lub wyrazić zgodę na potrącenie wpisowego z wynagrodzenia lub zasiłku,
 2. wpłacać miesięczne wkłady członkowskie w wysokości ustalonej przez walne zebranie członków lub  wyrazić zgodę na potrącanie tych wkładów z wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.
 3. przestrzegać postanowień statutu MKZP oraz uchwał organów MKZP;
 4. wskazać co najmniej jedną osobę uprawnioną do otrzymania wkładu członkowskiego w razie swojej śmierci, zwaną dalej „osobą uprawnioną” i przedłożyć oświadczenie tej osoby o zgodzie na przetwarzanie przez MKZP danych osobowych;
 5. aktualizować swoje dane osobowe.

§ 11

Członek MKZP ma prawo:

 1. gromadzić wkłady członkowskie w MKZP na zasadach określonych w statucie;
 2. zaciągać pożyczki;
 3. w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomóg, o ile MKZP posiada środki na ich udzielenie;
 4. brać udział w obradach walnego zebrania członków ;
 5. wybierać i być wybranym do zarządu lub komisji rewizyjnej;
 6. zapoznawać się z treścią aktualnego statutu MKZP;
 7. zaznajamiać się z uchwałami organów MKZP, protokołami z posiedzeń organów MKZP, protokołami z kontroli przeprowadzanych przez komisję rewizyjną oraz sprawozdaniami finansowymi, o których mowa w art. 45 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

§ 12

Członek MKZP nabywa:

 1. uprawnienia określone w § 11 ust. 3 – 6 – po wpłaceniu wpisowego;
 2. uprawnienia określone w § 11 ust. 2 – po wpłaceniu wpisowego dwóch kolejnych miesięcznych wkładów członkowskich.

§ 13

 1. Skreślenie z listy członków MKZP następuje na skutek uchwały zarządu podjętej :
 1. na pisemny wniosek członka MKZP, którego dotyczy wniosek złożony w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.
 2. w razie ustania stosunku prawnego między członkiem MKZP a pracodawcą, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę;
 3. w razie śmierci członka MKZP,
 4. w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązku, o którym mowa w  § 10 ust. 1.
 1. Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków MKZP na skutek niedopełnienia przez członka MKZP obowiązku określonego w § 10 ust. 2 i 3.
 2. W przypadkach, o których mowa § 13 ust. 1.pkt. 1,2,4 i ust. 2 uchwała o skreśleniu z listy członków MKZP jest doręczana członkowi MKZP wraz z uzasadnieniem.

§ 14

 1. Członkowie MKZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do MKZP:
 1. po upływie trzech miesięcy od dnia skreślenia pod warunkiem złożenia deklaracji, wpłacenia wpisowego i co najmniej 6 wkładów miesięcznych jednorazowo,
 2. po upływie sześciu miesięcy od dnia skreślenia – po złożeniu deklaracji i wpłaceniu wpisowego – na zasadach ogólnych.

§ 15

 1. Osobie skreślonej z listy członków MKZP, a w przypadku śmierci członka MKZP – osobie uprawnionej, przysługuje zwrot wkładu członkowskiego w terminie do 2 miesięcy.  Jeżeli były członek MKZP nie odbierze swoich wkładów w tym terminie, zarząd MKZP nie podjęte wkłady przenosi na fundusz rezerwowy określony w statucie.
 2. Jeżeli członek MKZP wskaże kilka osób uprawnionych, a nie oznaczy ich udziałów we wkładzie członkowskim, uważa się, że udziały tych osób są równe.
 3. Po śmierci członka MKZP zarząd niezwłocznie wzywa osobę uprawnioną do odbioru wkładu członkowskiego.
 4. Wkład członkowski albo udział we wkładzie członkowskim wypłacony osobie uprawnionej nie wchodzi do spadku po członku MKZP.

§ 16

 1. Emeryci i renciści pozostający członkami kasy mogą być zwolnieni od wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich, z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.
 2. Emeryci i renciści wpłacający wkłady miesięczne korzystają z pożyczek MKZP na zasadach ogólnych.
 3. W stosunku do członków MKZP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych, zarząd może zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę tylko do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego.
 4. Osoby, o których mowa w § 16 ust. 3 wpłacające wkłady miesięczne, korzystają z pożyczek   na zasadach ogólnych.

§ 17

Organy MKZP

 1. Organami MKZP są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna.
 1. Jeżeli MKZP liczy więcej niż 100 członków, zamiast walnego zebrania członków zarząd może zwoływać walne zebranie delegatów. Ustala się na każde 15 członków 1 delegata. Jeżeli wyliczona liczba delegatów nie jest liczbą całkowitą, wówczas ilość delegatów zaokrągla się w górę.
 2. Organy MKZP mogą obradować na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa a art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.   o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344), co może obejmować  w szczególności:
 1. Transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,
 2. Wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku;
 3. Identyfikację osoby, która korzysta ze środków komunikacji elektronicznej,
 4. Oddanie głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 1. Uchwały organów MKZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby ich członków.  

§ 18

 1. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.
 2. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4  lata.
 3. Zarząd i komisja rewizyjna działają od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego zarządu  i komisji rewizyjnej.
 4. Jeżeli kadencja zarządu i komisji rewizyjnej upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r.   o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022r. poz. 1657,  z późn. zm.) lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru tych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 5. Członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W razie skazania członka zarządu lub komisji rewizyjnej za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w trakcie kadencji, walne zebranie członków odwołuje członka z pełnionej funkcji.
 6. Walne zebranie członków może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem jego kadencji:
 1. na wniosek organu MKZP, którego jest członkiem,
 2. w razie rażącego naruszenia przez niego postanowień statutu MKZP
 1. Wybory uzupełniające do zarządu i komisji rewizyjnej przeprowadza się w razie :
 1. Odwołania członka,
 2. Zrzeczenia się pełnienia funkcji przez członka,
 3. Skreślenia z listy  członków MKZP.

§ 19

 1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne zebranie członków zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku.
 3. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd w razie potrzeby lub na wniosek:
  1. komisji rewizyjnej,
  2. 1/3 liczby członków MKZP,
  3. związku zawodowego.
 4. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku i nie wcześniej niż po upływie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia członków MKZP o zebraniu.
 5. Z przebiegu walnego zebrania sporządza się protokół.
 6. Członek MKZP ma prawo zaskarżyć do sądu uchwalę walnego zebrania w terminie miesiąca od dnia jej uchwalenia.
 7. Uchwała walnego zebrania staje się skuteczna z dniem:
 1. Bezskutecznego upływu terminu do jej zaskarżenia do sądu,
 2. Prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa zaskarżającego uchwałę walnego zebrania.
 1. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zebrania  albo uchylające tę uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków MKZP oraz wszystkich jej organów.  

§ 20

Do kompetencji walnego zebrania członków należy:

 1. uchwalenie statutu MKZP i wprowadzenie w nim zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej,
 3. ustalenie wysokości wpisowego i  minimalnych miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg,
 4. zatwierdzenie sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
 5. przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie przyczyn powstałych szkód i strat oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia,
 7. ustalanie sposobu tworzenia i podziału funduszy, o których mowa w art. 30 pkt. 4 ustawy,
 8. podjęcie uchwały o likwidacji MKZP,
 9. podjęcie uchwały o dostosowaniu struktury organizacyjnej MKZP w związku ze zmianą struktury organizacyjnej pracodawcy,
 10. podjęcie uchwały o przekształceniu,

 

§ 21

Zarząd MKZP

 1. Zarząd składa się z co najmniej 5 członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 22

Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

§ 23

1. Do kompetencji zarządu należy w szczególności:

 1. przyjmowanie członków MKZP i skreślanie ich z listy członków MKZP,
 2. prowadzenie ewidencji członków MKZP,
 3. przyznawanie pożyczek i ustalanie okresu ich spłaty,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zwolnienie lub odroczenia spłaty pożyczek,
 5. udzielanie zapomóg,
 6. sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz ewidencjonowaniem  tych operacji,
 7. czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i rachunkowości MKZP przez pracodawcę,
 8. informowanie członków MKZP, przyjemniej raz w roku, o sanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń, w sytuacji braku możliwości bieżącego dostępu przez członków MKZP do tych informacji,
 9. podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,
 10. zwoływanie walnych zebrań członków,
 11. składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań z bieżącej działalności,
 12. przedkładanie walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa  w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, wraz z protokołem z kontroli działalności MKZP sporządzonym przez komisję rewizyjną,
 13. sporządzanie sprawozdań finansowych, o których mowa  w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia  29 września 1994r. o rachunkowości,
 14. reprezentowanie interesów MKZP wobec pracodawcy,
 15. ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej,
 16. współdziałanie ze związkiem zawodowym sprawującym kontrolę nad MKZP,
 17. współdziałanie z osobami wyznaczonymi przez pracodawcę do pomocy w zakresie prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej MKZP,
 18. podjęcie uchwały o likwidacji MKZP w przypadku niepodjęcia przez walne zebranie członków uchwały o likwidacji MKZP,
 19. składanie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022r. poz. 459, poz. 830).
 1. Zarząd reprezentuje interesy MKZP w stosunkach zewnętrznych.

§ 24

Komisja rewizyjna

 1. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków.
 2. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 25

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu.
 2. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy w szczególności:
 1. ochrona mienia MKZP,
 2. kontrola przestrzegania przez zarząd przepisów prawa, postanowień statutu MKZP i uchwał organów MKZP,
 3. czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,
 4. czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości KMZP przez MOPS w Zawierciu.
 1. Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.
 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności MKZP co najmniej jeden raz na kwartał i sporządza protokół z tej kontroli.
 2. Jeżeli komisja rewizyjna stwierdzi, że zarząd w swej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub że działalność zarządu jest sprzeczna z postanowieniami statutu MKZP lub zasadami współżycia społecznego, występuje z żądaniem zwołania, w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego walnego zebrania członków, podczas którego składa wniosek o odwołanie zarządu.

§ 26

Gospodarka finansowa MKZP

Na środki finansowe MKZP składają się następujące fundusze:

 1. fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,
 2. fundusz rezerwowy,
 3. fundusz zapomogowy,
 4. fundusz manipulacyjny.

§ 27

 1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek.
 2. Wkłady członkowskie wnoszone w wysokości i w terminach ustalonych w statucie MKZP, zapisuje się na imiennym rachunku członka MKZP.
 3. Wkłady członków będących osobami wykonującymi pracę zarobkowa mogą być za ich zgodą potrącane z ich wynagrodzenia lub zasiłku.
 4. Emeryci i renciści zobowiązani są wpłacać raty pożyczki gotówką lub przekazywać należne raty na rachunek bankowy MKZP.

§ 28

 1. Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków wstępujących do MKZP, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd od niespłaconych pożyczek oraz z subwencji i darowizn.
 2. Fundusz rezerwowy  jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń, prowizji i opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunku płatniczego oraz na odpis na fundusz zapomogowy.
 3. Wkłady członkowskie przeniesione na fundusz rezerwowy mogą być wypłacone ich właścicielowi  w ciągu 2 lat od przeniesienia na ten fundusz. Po tym okresie nie pobrane przez członków wkłady przechodzą na własność MKZP.

§ 29

 1. Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom MKZP w razie szczególnych wydarzeń losowych.
 2. Odpis na fundusz zapomogowy tworzy się na koniec roku obrachunkowego poprzez przeksięgowanie 10% wartości funduszu rezerwowego.

§ 30

 1. Fundusz manipulacyjny powstaje z opłat/prowizji potrącanych jednorazowo przy spłacie pierwszej raty pożyczki i przeznaczony jest na fundusz rezerwowy.
 2. Odpis na fundusz rezerwowy tworzy się na koniec roku obrachunkowego poprzez przeksięgowanie całej wartości funduszu manipulacyjnego.

§ 31

 1. Środki pieniężne MKZP są przechowywane na rachunku płatniczym.
 2. Rachunki płatnicze MKZP są otwierane na wniosek zarządu. Zarząd wskazuje osoby mające prawo do dysponowania tymi rachunkami.
 3. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami płatniczymi MKZP zatwierdza zarząd.

§ 32

 1. Członkowie MKZP wpłacają wpisowe, miesięczne wkłady członkowskie i raty pożyczek na rachunek płatniczy MKZP lub w kasie.
 2. Wpisowe, miesięczne wkłady członkowskie i raty pożyczek członków MKZP będących osobami wykonującymi pracę zarobkową mogą być, za ich zgodą wyrażoną w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, potrącane z wynagrodzenia lub z zasiłku.
 3. Miesięczne wkłady członkowskie i raty pożyczek zapisuje się na imiennych rachunkach członków MKZP.
 4. W przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi zarząd, na wniosek członka MKZP, może wyrazić zgodę na czasowe zawieszenie obowiązku wpłacania miesięcznych wkładów lub rat pożyczek.

§ 33

 1. Pożyczka lub zapomoga jest udzielana na wniosek członka MKZP. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien  być złożony na właściwym formularzu (załącznik nr 4), zawierającym zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, a w razie skreślenia z listy członków – zgody na natychmiastowe uregulowanie zadłużenia pozostałego do spłaty.
 2. Umowa pożyczki wymaga zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.
 3. Jeżeli suma pożyczki przekracza wysokość zgromadzonego wkładu członkowskiego, warunkiem udzielenia pożyczki jest zobowiązanie się co najmniej dwóch poręczycieli do spłaty zadłużenia członka MKZP, w przypadku gdyby członek MKZP nie spłacił zadłużenia w terminie.
 4. Członek MKZP może być jednocześnie poręczycielem tylko trzech pożyczek
 5. Poręczycielem może być osoba wykonująca pracę zarobkową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu lub w Środowiskowy Domu samopomocy w Zawierciu, jeżeli:
 1. Świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
 2. Umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka MKZP,
 3. Stosunek prawny łączący z pracodawcą nie został wypowiedziany,
 4. Nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.
 1. Wraz z zobowiązaniem, o którym mowa w ust. 3, poręczyciel wyraża zgodę na potrącanie z przysługującego mu od pracodawcy wynagrodzenia lub zasiłku zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej członkowi MKZP.
 2. Wnioski o udzielenie pożyczek lub zapomóg, rozpatrywane będą w miarę posiadanych środków, nie później niż do 30 każdego miesiąca.  
 3. Brak spłaty przyznanej pożyczki skutkować będzie odmową przyznania kolejnej pożyczki przez Zarząd.
 4. Jedno lub dwumiesięczne opóźnienie w spłacie zaległości spowoduje trzymiesięczne oczekiwanie na przyznanie nowej pożyczki, licząc od dnia zakończenia spłaty poprzedniej.
 5. Po stwierdzeniu 3 miesięcznego zadłużenia w spłatach rat pożyczki, Zarząd informuje pisemnie zadłużonego członka o wysokości zaległości z równoczesnym wskazaniem 1 - miesięcznego terminu spłaty całości zadłużenia. Informacja taka przekazywana jest również do wiadomości poręczycieli danego pożyczkobiorcy.
 6. W przypadku braku spłaty we wskazanym terminie Zarząd skreśla daną osobę z członkostwa, dokonuje rozliczenia pożyczki i posiadanych wkładów członkowskich. Jeżeli zadłużenie przekracza zgromadzone wkłady, spłatę pozostałej części zadłużenia dokonują poręczyciele.
 7. Brak spłaty zaległości przez poręczycieli spowoduje zmniejszenie ich wynagrodzenia o wysokości rozliczonych zaległości, zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o udzielenie pożyczki.
 8. Wysokość udzielonej pożyczki oraz warunki spłaty i określenie terminu i rat ustala przy ich przyznawaniu zarząd zgodnie z poniższym założeniami.
  1. Pożyczka do 500 zł. – spłata w 10 ratach- po wpłaceniu dwóch kolejnych miesięcznych wkładów członkowskich ,
  2. Pożyczka do 1000,00 zł. – spłata w 10 ratach przy minimalnych wkładach 300,00 zł.,
  3. Pożyczka do 2000,00 zł. – spłata w 10 ratach przy minimalnych wkładach 500,00 zł.
  4. Pożyczka do 3000,00 zł. – spłata w 10 ratach przy minimalnych wkładach 1000,00 zł.
  5. Pożyczka do 5000,00 zł. – spłata w 10 lub 15 ratach przy minimalnych wkładach 2000,00 zł.
  6. Pożyczka od 6000,00 zł. do 10 000,00 zł.  – spłata w 10 lub 15 lub 20 ratach przy minimalnych wkładach w wysokości 45% wnioskowanej pożyczki.
 9. Członkom MKZP będącym pracownikami, raty pożyczek potrąca się z wynagrodzenia, zasiłku oraz z wszystkich innych należności, na które pożyczkobiorca udzielił pełnomocnictwa w deklaracji członkowskiej.
 10. Pierwszą ratę pożyczki potrąca się od następnego miesiąca kalendarzowego po jej pobraniu.
 11. W przypadku braku środków na rozpatrzenie na bieżąco wszystkich wniosków, upoważnia się zarząd do obniżania przyznawanych pożyczek proporcjonalnie do posiadanych wkładów.
 12. Nowej pożyczki można udzielić dopiero po spłaceniu poprzednio pobranej. Nowe wnioski o przyznanie pożyczki należy składać wyłącznie po spłaceniu poprzedniej.
 13. W wyjątkowych przypadkach na wniosek członka MKZP, Zarząd może wyrazić zgodę na wcześniejszą spłatę pożyczki.
 14. Wypłata pożyczki lub zapomogi jest dokonywana przez MKZP na wskazany przez jej członka rachunek płatniczy, chyba że członek MKZP złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę pożyczki lub zapomogi do rąk własnych.

§ 34

 1. W razie skreślenia z listy członków MKZP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie podlega potrąceniu z wkładu członkowskiego.
 2. W razie braku pełnego pokrycia na spłatę zadłużenia z wkładu członkowskiego resztę zadłużenia członek MKZP spłaca w ratach na zasadach ustalonych w umowie pożyczki lub w statucie.
 3. W razie skreślenia członka MKZP z listy członków MKZP na jego wniosek lub w razie ustania stosunku prawnego miedzy członkiem MKZP a MOPS Zawiercie lub ŚDS Zawiercie, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki.

§ 35

 1. W razie śmierci członka MKZP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli zobowiązania.
 2. Zapłaty tego zadłużenia, pomniejszonego o potrącone wkłady członkowskie, można dochodzić od spadkobierców zmarłego.
 3. Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego.

§ 36

W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu, z powodu niespłacenia pożyczki przez członka MKZP i jego poręczycieli, w imieniu i w interesie MKZP występuje upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona przez zarząd osoba.

§ 37

Przetwarzanie przez MKZP danych osobowych.

 1. Przetwarzanie przez MKZP danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w MKZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka MKZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela. Oświadczenie woli (wg wzorów załączonych do niniejszego Statutu) przedkłada:
  1. członek MKZP wraz ze złożeniem deklaracji przystąpienia;
  2. osoby uprawniona wraz ze złożeniem deklaracji przystąpienia członka MKZP;
  3. poręczyciel pożyczki wraz ze złożeniem wniosku o pożyczkę.
 2. MKZP przetwarza dane osobowe:
  1. członka MKZP obejmujące:
   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,
   3. adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
   4. stan cywilny oraz ustrój majątkowy,
   5. stan zdrowia,
   6. otrzymywane wynagrodzenie lub zasiłek;
  2. osoby uprawnionej obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-c;
  3. poręczyciela obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-d.
 3. MKZP może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia.
 4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez zarząd. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy oraz ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 5. MKZP przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2:
  1. pkt 1 - od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do upływu 10 lat od dnia ustania członkostwa;
  2. pkt 2 - od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do upływu 5 lat od dnia wypłaty wkładu członkowskiego;
  3. pkt 3 - od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do upływu 5 lat od dnia spłaty poręczanej pożyczki.
 6. Upływ terminów wskazanych w ust. 5 obliguje administratora do niezwłocznego zniszczenia dokumentów zawierających dane osobowe w wersji papierowej i trwałego ich usunięcia z nośników elektronicznych.
 7. Administratorem danych osobowych jest MKZP.
 8. Pracodawca, u którego funkcjonuje MKZP, przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2, w celu świadczenia MKZP pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4-8.
 9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, mogą być przetwarzane w postaci papierowej lub elektronicznej.
 10. Zarząd dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 2, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Zarząd usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 1.
 11. Administrator przekazuje treść klauzuli informacyjnej odpowiednio: członkowi MKZP (załącznik nr 6 do Statutu), osobie uprawnionej pożyczki (załącznik nr 7 do Statutu), poręczycielowi (załącznik nr 8 do Statutu).

§ 38

Rachunkowość i sprawozdawczość MKZP

 1. Rachunkowość MKZP jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości. (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości).
 2. Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 4. Rachunkowości MKZP nie może prowadzić członek zarządu, członek komisji rewizyjnej ani osoba prowadząca obrót gotówkowy w MKZP.
 5. Obrotu gotówkowego w MKZP nie może prowadzić członek zarządu, członek komisji rewizyjnej ani osoba prowadząca rachunkowość MKZP.
 6. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,  podpisują:
 1. Zarząd,
 2. Komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności MKZP,
 3. osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

§ 39

Likwidacja MKZP

 1. Walne zebranie członków podejmuje uchwałę o likwidacji MKZP w razie:

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

2) zmniejszenia się liczby członków MKZP poniżej 10.

 1. Uchwała walnego zebrania członków o likwidacji MKZP jest podejmowana w terminie 2 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lub 2.
 2. Walne zebranie członków może podjąć uchwałę o likwidacji MKZP z własnej inicjatywy, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 40

 1. Uchwała walnego zebrania o likwidacji MKZP określa:
 1. skład komisji likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz
 2. przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym i zapomogowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich.
 1. W razie niepodjęcia przez walne zebranie członków uchwały o likwidacji MKZP w przypadkach, o których mowa w §  39 ust. 1, uchwałę o jej likwidacji podejmuje zarząd.
 2. Do zadań komisji likwidacyjnej należy zakończenie bieżących spraw MKZP, wykonanie zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.
 3. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji MKZP nie są przyjmowani nowi członkowie ani miesięczne wkłady członkowskie, a także nie są wypłacane pożyczki ani zapomogi.

§ 41

Komisja likwidacyjna wstępuje w prawa i obowiązki zarządu oraz komisji rewizyjnej.

§ 42

 1. Uchwałę o likwidacji MKZP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń wierzycieli należy podać do wiadomości wszystkich członków.
 2. Likwidacja MKZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji MKZP, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji pracodawcy.
 3. Nie wykorzystane środki funduszu rezerwowego i funduszu zapomogowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich, komisja likwidacyjna przekazuje na cele społeczne.

§ 43

1. Do wniosków złożonych przed dniem uchwalenia niniejszego Statutu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. We wszystkich sprawach dotyczących MKZP nie uregulowanych przepisami, o których mowa w § 1 oraz niniejszym statutem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 44

Statut został zatwierdzony na walnym zebraniu członków MKZP w dniu  31.03. 2023r.  i  obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 

Wykaz załączników

 1. Załącznik Nr 1 – deklaracja przystąpienia
 2. Załącznik Nr 2 – wniosek o udzielenie pożyczki
 3. Załącznik Nr 3 – wniosek o rozliczenie konta
 4. Załącznik Nr 4 –  wzór umowy

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.