Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia losowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47 prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i dokładnym opisem sytuacji, z powodu której zasiłek ma zostać przyznany.

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom i słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, m.in.:

  • śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców;
  • utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia/słuchacza w wyniku np. pożaru, powodzi, katastrofy budowlanej,
  • ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia/słuchacza;
  • innych zdarzeń losowych, powodujących, że nie są zaspokojone potrzeby edukacyjne ucznia/słuchacza

 

Wymagane dokumenty
1. wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,
2. dokument potwierdzający zdarzenie losowe, uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia, np.:

  • w przypadku śmierci rodzica -akt zgonu,
  • w przypadku kradzieży - zaświadczenie z Policji wskazujące na datę zajścia zdarzenia oraz wartość skradzionego mienia,
  • w przypadku pożaru –zaświadczenie ze straży pożarnej wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość zniszczonego mienia,
  • w przypadku nagłej ciężkiej choroby – zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie ze szpitala
  • inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

3. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku szkolnego.

 

W sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku szkolnego.

Decyzje wydawane są bez zbędnej zwłoki , nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Realizacja zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo, niezależnie od otrzymywania innych form pomocy materialnej dla uczniów.

Prawo do zasiłku nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.