Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020

Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020.

Nr umowy: UDA-RPSL.09.01.01-24-032E/17

oś priorytetowa: IX. Włącznie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja

dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż z dniem 01.05.2019r. do 31.07.2020r. rozpoczyna realizację projektu pt. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest częścią wiązki projektów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR) Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie, realizujący cele określone w LPR jak: spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna podobszarów miejskich Gminy Zawiercie poprzez realizację zintegrowanych, kompleksowych i komplementarnych projektów i działań rewitalizacyjnych.

W ramach projektu realizowany będzie program aktywności lokalnej na obszarze objętym rewitalizacją, charakteryzującym się silną koncentracją problemów społecznych, mających na celu pobudzenie aktywności społecznej na obszarach objętych procesem rewitalizacji, wzmocnienia kompetencji obywatelskich oraz pobudzenie zdolności do samoorganizacji.

Celem projektu jest ograniczenie obszarów wykluczenia społecznego na terenie Zawiercia objętych rewitalizacją poprzez aktywizację środowiska lokalnego oraz podnoszenie kompetencji życiowych, umiejętności społecznych i zawodowych bezrobotnych i nieaktywnych klientów pomocy społecznej.

Wsparcie w postaci kompetencji społecznych, prozatrudnieniowych oraz edukacyjnych przewidziane zostało dla 54 osób (dla 28 kobiet i 26 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem środowiska społeczne oraz ich członków, którzy wymagają wsparcia ze względu na posiadane deficyty społeczne i zawodowe (osoby zamieszkujące na terenie miasta Zawiercie, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z Osiedla Szymańskiego, Stary Rynek, Osiedla Warty). Będą to przede wszystkim mieszkańcy spełniający definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym :

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 3. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,

 4. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

 5. osoby z niepełnosprawnością,

 6. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

 7. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,

 8. osoby niesamodzielne,

 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

 10. osoby korzystające z PO PŻ.

 

Program zajęć będzie uwzględniać potrzeby uczestników, jak kwestie opieki nad osobami zależnymi. Wsparcie osób rodzin i środowisk objętych projektem odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę stworzoną dla środowiska, uwzględniającą diagnozę sytuacji problemowej, zasoby uczestników zostaną dostosowane do potrzeb członków społeczności. Osoby z ustalonym I, II i III profilem będą odbiorcami wyłącznie o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne i zawodowe. W projekcie przewidziane są działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej, działania animacyjne i integracyjne, skupione w 3 zadaniach:

1. Zadanie: Działania w środowisku oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych

 

Zostanie uruchomiony program Aktywności Lokalnej, w ramach którego zostaną utworzone:

 • Klub Młodzieżowy – KM (5 os),

 • Centrum Usług Senioralnych – CUS (5 os),

 • Klub dla rodzin – KR (5 os),

w ramach których uczestnicy będą brali udział w treningu oraz warsztatach:

□ trening umiejętności społecznych (10os) KM, CUS

□ warsztat budowania współpracy w zespole zadaniowym (10os) KM, CUS

□ warsztat efektywny animator lokalny (10os) KM, CUS

□ warsztat opiekuńczo-wychowawczych (5 rodzin) KR

Dodatkowo w ramach CUS zostaną przeprowadzone dla chętnych kursy:

 • kurs komputerowy (10os)

 • kurs językowy (10os)

 

2. Zadanie: Warsztaty kompetencji społecznych , których głównym celem jest wzmocnienie i rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności jednocześnie gwarantującą prawidłową postawę życiową i eliminowanie posiadanych deficytów. W ramach tego zadania przewiduje się:

□ warsztat grupowy aktywizacyjny (40os) KM, CUS, KR

□ warsztat grupowy psychologiczny (40os) KM, CUS, KR

□ trening umiejętności społecznej komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnej samooceny (40os)

□ konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne (40os)

□ indywidualny coaching (40os)

□ trening umiejętności wychowawczych (10 rodziców)

 

3. Zadanie: Działania edukacyjne dla I, II i III profilu oraz prozawodowe dla III profilu, których celem jest realizacja działań o charakterze edukacyjnym i prozawodowym. W tym zadaniu przewiduje się działania jak:

□ konsultacje edukacyjne (32 osoby)

□ usługa edukacyjna aktualizująca kwalifikacje zawodowego (22 osoby)

□ trening przedsiębiorczości (10 osób)

□ indywidualne pośrednictwo pracy (24 osoby)

□ indywidualne doradztwo zawodowe (12 osób)

□ kurs zawodowy oraz uprawnienia kwalifikacyjne (9 osób)

□ staże zawodowe (12 osób)

 

Działania w projekcie będą oparte o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Łączna wartość projektu wynosi – 901 683,94 PLN

Dotacja UE wynosi 856 599,74 PLN, w tym:
- płatność ze środków europejskich – 766 431,35 PLN,
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 90 168,39 PLN,

Wkład własny JST – 45 084,20 PLN.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.