Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Zawierciański Senior – Aktywnie!

Informacja dotycząca rozpoczęcia realizacji projektu pt:
„Zawierciański Senior – Aktywnie!”
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.02.05-24-0124/20-00
oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
dla poddziałania:9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, że z dniem 30.11.2021r rozpoczyna realizację projektu pt:” Zawierciański Senior – Aktywnie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 30.11.2021 do 31.05.2023r.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 176 176,45 PLN
Dotacja UE wynosi: 2 023 844,09 PLN

- płatność ze środków europejskich – 1 849 749,98 PLN
- dotacja celowa z budżetu państwa – 174 094,11 PLN
Wkład własny JST – 152 332,36 PLN

 

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest upowszechnienie i zwiększenie dostępu do usług społecznych takich jak usługi opiekuńcze, asystenckie w miejscu zamieszkania, system teleopieki oraz działania społeczne związane z klubem seniora dla mieszkańców Zawiercia. Przewidziane do realizacji działania skierowane będą w pierwszej kolejności do osób zamieszkujących tereny rewitalizowane wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Projekt jest powiązany z celami rewitalizacyjnymi. Zaplanowanym zakresem wsparcia wpisuje się w sferę społeczną ujętą w LPR.
 

UCZESTNICZKI I UCZESTNICY PROJEKTU:
Wsparcie w ramach projektu przewidziane jest dla 85 osób (63 kobiet oraz 22 mężczyzn) – mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją tj. Osiedle TAZ, Osiedle Stary Rynek oraz Osiedle Warty. Grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności
  w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności,
 • osoby korzystające z PO PŻ.
   

Pierwszeństwo w rekrutacji zapewnione jest osobom zamieszkującym na obszarach rewitalizowanych, w szczególności:

 1. osobom, u których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
 2. osobom starszym, bez wsparcia otoczenia (w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które ukończyły 65 rok życia);
 3. osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie społeczne;
 4. osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, w tym osobom  z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym;
 5. osobom potrzebująceym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wymagającym wsparcia osób trzecich;
 6. osobom korzystającym  z PO PŻ
 7. otoczenie osób zależnych.
   

Usługi opiekuńcze
Realizacja wsparcia w postaci usług opiekuńczych będzie polegała na objęciu 30 uczestników  projektu (KiM) tzw.: pakietami usług opiekuńczych i asystenckich, w ramach których możliwe będzie uzyskanie:

 • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania (tj. dostarczenie produktów żywnościowych, przygotowanie posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, itp.);
 • pomocy w zakresie utrzymania higieny osobistej;
 • opieki pielęgnacyjnej zaleconej przez lekarza obejmującej czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentu medycznego będące uzupełnieniem pielęgnacyjnej opieki środowiskowej;
 • pomocy i wsparcia w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem;
 • usług towarzyszących tj. fryzjer, kosmetyczka;
 • pomocy psychologicznej, prawnej, fizjoterapeutycznej;
 • dostarczanie cateringu.
   

Klub seniora
Zostanie utworzony Klub Seniora dla 25 uczestników/ uczestniczek. Działania w klubie będą polegały na organizowaniu czasu wolnego poprzez aktywność edukacyjną, kulturalną, sportową i rekreacyjną. Dzięki organizacji wizyt studyjnych zajęcia będą też okazją do poznania funkcjonowania innych klubów seniora w województwie śląskim. Za sprawą organizowanych w ramach klubu inicjatyw zajęcia przyczynią się do integracji i aktywizacji oraz zwiększenia uczestnictwa seniorów w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.
 

Teleopieka i wsparcie dla opiekunów faktycznych.
Zostanie wdrożony system teleopieki, który zwiększy poczucie bezpieczeństwa 50 podopiecznych oraz zoptymalizuje pracę opiekunów. Nowoczesna technologia informacyjno- komunikacyjna umożliwi natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczestników/ uczestniczek projektu. Dodatkowo dla 30 opiekunów faktycznych zorganizowane będzie szkolenie w zakresie prawidłowej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które również przyczyni się do nabycia umiejętności takich jak udzielanie pierwszej pomocy, pielęgnacja osób niesamodzielnych, asertywność, radzenie sobie ze stresem, wypaleniem i negatywnymi emocjami.
Zadanie to zrealizuje partner - Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”.

Wkład własny realizowany będzie w formie wypłaty świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz udostępnienia sal szkoleniowych.

Szczegółowe informacje na temat projektu i możliwości uczestnictwa można uzyskać w Biurze Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 22, tel. 32 494-13-98 (wew.12)

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.