Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2020-2022 - II etap

 

Informacja dotycząca rozpoczęcia realizacji projektu pt.:
Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego na lata 2020-2022 -  II etap
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.01-24-000H/18
oś priorytetowa: IX. Włącznie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja
dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, że z dniem 30.10.2020r. rozpoczyna realizację projektu pt.: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego na lata 2020-2022 - II etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Projekt będzie realizowany w okresie od 30.10.2020r. do 31.12.2022r.

Łączna wartość projektu wynosi: 950 964,18 PLN
Dotacja UE wynosi 903 415,97 PLN, w tym:
 - płatność ze środków europejskich – 808 319,55 PLN
-  dotacja celowa z budżetu krajowego – 95 096,42 PLN
Wkład własny JST – 47 548,21 PLN
 

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest  ograniczenie obszarów wykluczenia społecznego  na terenach Zawiercia objętych rewitalizacją, aktywizacja środowisk lokalnych oraz podniesienie kompetencji życiowych, umiejętności społecznych i zawodowych bezrobotnych i nieaktywnych członków społeczności objętych procesem rewitalizacji.
Projekt jest częścią działań zaplanowanych  w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR) w zakresie rewitalizacji strefy społecznej, realizuje cele określone w LPR tj.  spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna podobszarów miejskich Gminy Zawiercie poprzez realizację zintegrowanych, kompleksowych i komplementarnych projektów i działań rewitalizacyjnych.

UCZESTNICZKI i UCZESTNICY PROJEKTU
Wsparcie w ramach projektu przewidziane jest dla 56 osób (29 kobiet oraz 27 mężczyzn) - mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją, tj.: Osiedle Obrońców Poczty Gdańskiej,  Park Mickiewicza,  Osiedle TAZ,  Osiedle Warty  oraz  Osiedle Stary Rynek. Grupą docelową jest cała społeczność lokalna, w tym w szczególności osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
b/ osoby, o których mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 13 lipca 2013r o zatrudnieniu socjalnym,
c/ osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
d/ osoby nieletnie wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
e/ osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
f/ osoby z niepełnosprawnością,
g/ rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje w związku ze sprawowaniem opieki nad tym dzieckiem
h/ osoby, dla których ustalono III profil pomocy
i/ osoby niesamodzielne
j/ osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

Pierwszeństwo w rekrutacji zapewnione jest osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a/ osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek uprawniających do objęcia wsparciem zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
b/ osoby z niepełnosprawnością, w szczególności osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
c/ osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

WSPARCIE i DZIALANIA  REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
Zadanie 1 - Wsparcie środowiskowe w ramach programów aktywności lokalnej realizowanych metodą organizowania społeczności lokalnych.

W ramach zadania zostaną utworzone 2 punkty Programu Aktywności Lokalnej. Program Aktywności Lokalnej (PAL) ma na celu przede wszystkim  pobudzenie aktywności społecznej na obszarach objętych procesem rewitalizacji, wzmocnienie kompetencji obywatelskich, pobudzenie zdolności do samoorganizacji.

PAL obejmuje mieszkańców z obszarów:
1. Park Mickiewicza, Piłsudskiego, Szymańskiego, TAZ
2. Obrońców  Poczty Gdańskiej, Osiedle Warty, Stary Rynek
W ramach PAL będzie realizowana ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla każdej społeczności  lokalnej uwzględniająca diagnozę społecznych problemów oraz zasobów.

Planuje się realizację:
- grup samopomocowych,  klubów dla mieszkańców (w tym dla osób starszych i młodzieży),
- punktu wsparcia z pomocą psychologiczną i prawną,
- punktu wolontariatu, tj.: organizowanie wsparcia świadczonego przez wolontariuszy,
- wydarzeń o charakterze integracyjnym,
- warsztatów animacyjno-edukacyjnych dla liderów klubów mieszkańca i klubów młodzieżowych  z zakresu prowadzenia i promowania inicjatyw lokalnych i budowania zespołu oraz warsztat efektywny animator lokalny,
- trening umiejętności społecznych i mediacji dla klubu dla rodzin
Osoby bezrobotne z ustalonym I i II profilem pomocy będą odbiorcami usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Zadanie 2 – Uzupełnienie działań środowiskowych – wsparcie kompetencji społeczno – zawodowych.
Zadanie jest uzupełnieniem ścieżki środowiskowej i obejmuje działania skierowane do członków społeczności poprzez realizację działań o charakterze społecznym, edukacyjnym i prozawodowym celem wzmocnienia zasobów edukacyjnych uczestników  i wyposażeniem ich w nowe umiejętności społeczne i zawodowe niezbędne do podejmowania aktywności na rynku pracy, wzrost wiedzy z zakresu własnych predyspozycji i możliwości edukacyjnych.
Realizowane będą:
- trening umiejętności społecznych (40 osób)
- doradztwo/usługi brokera edukacyjnego (18 osób)
- usługa edukacyjna aktualizująca kwalifikacje zawodowe (18 osób)
- staż zawodowy (10 osób)
- kurs komputerowy (10 osób).

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.