Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 900 zł. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. wysokość kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 01 października 2023 r. wynosić bedzie 1209 zł. (Dz. U. z 2023r poz.121)

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości pomniejszonej o kwotę, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy pomniejszona wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobie uprawnionej jest niższa niż 100zł to świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • zawarła związek małżeński.
   

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
   

Wnioski możną złożyć w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej za pomocą portalu Emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl (konieczne jest założenie konta),

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane:

 • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

 • od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy – od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawiercie – Dział Świadczeń Rodzinnycgh - Fundusz Alimentacyjny, Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47

• w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00

• od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

tel. +48 32 67 221 34 w. 20, +48 664 012 857

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.