Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

I. Regulacje prawne dotyczące pomocy w formie dodatków mieszkaniowych:

1) Ustawa z  dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity : Dz. U. 2019 poz. 2133),
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817  z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, ...  (Dz. U. z 2013r., poz. 589).
4) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.) - art. 15zzzib (dot. przyznania dodatku z mocą wsteczną), art. 15zzzic (dot. dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu)

II. Kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych:

W myśl obowiązujących przepisów dodatek przysługuje osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie niżej wymienione punkty:

1)  mają jeden z tytułów do zajmowanego lokalu wymienionych w art. 2 ust. 1 Ustawy  o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.
                                                                          
2)  obowiązujące kryterium dochodowe od 01.03.2021r.:

    średni miesięczny dochód  z ostatnich 3 pełnych miesięcy:

  • osoba samotnie zamieszkująca –  2 189,04 zł. *,
  • na osobę w rodzinie  –  1 563,60 zł.*.

* dochód brutto pomniejszony o koszty  uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne
w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, gdy kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek pomniejsza się o kwotę tej nadwyżki,
 

3)  dopuszczalna powierzchnia ( powierzchnia normatywna * + 30% ) dla:
                                                 1 osoba     - do  45.5 m²
                                                 2 osoby     -       52 m²
                                                 3 osoby     -       58,5 m²
                                                 4 osoby     -       71,5 m²
                                                 5 osób       -       84,5 m²
                                                 6 osób       -       91 m² ...


* Powierzchnia normatywna:        1 osoba     - do  35 m²
                                                 2 osoby     -      40 m²
                                                 3 osoby     -      45 m²
                                                 4 osoby     -      55 m²
                                                 5 osób       -      65 m²
                                                 6 osób       -      70 m² – w przypadku większej ilości osób dla każdej kolejnej zwiększa się

                                                                                     normatywną powierzchnię o 5 m².
 

    Kryterium to jest również spełnione w sytuacji, gdy w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż 50 % udział powierzchni pokoi i kuchni   w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 %.
    Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju na podstawie wydanego orzeczenia z powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (pkt. 10 tego orzeczenia).

    Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (0-32) 67 221 34 wew. 25 - Sekcja dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

III. Ważne informacje

    W okresie od 13 marca 2020r. aż do odwołania druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z załącznikami  można pobrać  w godzinach pracy MOPS codziennie poniedziałek - piątek (MOPS Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 - dolny hol budynku - wejście od ulicy) lub na stronie internetowej Ośrodka w: Katalog Świadczeń - Aktualne druki do pobrania.
    Zarządca lokalu/ budynku potwierdza wniosek o dodatek mieszkaniowy odn. pkt. 2-5,7-9,12 tego wniosku (w obecnej sytuacji epidemicznej każdy zarządca ustala formę potwierdzenia wniosku, w związku z czym należy skontaktować się z zarządcą).

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załączy pisemne oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, innej niż zarządca domu, potwierdzające następujące informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
1) adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) wskazanie nazwy i adresu zarządcy domu albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal miesz-kalny,
3) określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
4) informacje o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę w przypadku najmu albo podnajmu części lokalu,
5) informacje dotyczące technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego o:
a) sposobie ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie),
b) sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody),
c) instalacji gazu przewodowego,
d) łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc
 – o ile informacji tych nie potwierdził zarządca domu we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, to wówczas  nie jest wymagane potwierdzenie zarządcy domu we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

    W przypadku domu prywatnego: wnioskodawca wypełnia wniosek, do którego dołącza: kopie aktu własności lub/i  inny dokument potwierdzający tytuł prawny, kopie decyzji w spr. podatku od nieruchomości, dane dot. wyposażenia budynku w instalacje oraz dane dot. zajmowanej powierzchni  z rozpisaniem pomiarów poszczególnych pomieszczeń na oświadczeniu lub/ i plan budynku, rachunki za wodę, śmieci, szambo -  z ostatniego okresu rozliczeniowego.
    Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia wniosek i deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek) oraz dołącza wymagane dokumenty:       
1) aktualnie obowiązujące rozliczenie opłat czynszowych  (wydruk z czynszu, fakturę, itp.),
2) ostatnie rozliczenie zużycia wody i ścieków,
3) fakturę za energię elektryczną,
4) dochody [brutto - koszty uzyskania - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe)] osób wykazanych we wniosku - deklaracji wypłacone w ww. okresie (zaświadczenia, oświadczenia, potwierdzenia, decyzje, itp).
    Ww.  dokumenty (poz.1 - 3) można również przesyłać drogą mailową na adres : mops@mopszawiercie.pl z adnotacją dodatki mieszkaniowe.
    Wypełniony wniosek połączony z załącznikami można złożyć w godzinach pracy informacji MOPS codziennie poniedziałek - piątek 8:00 - 10:00  (MOPS Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 - dolny hol budynku - wejście od ulicy) lub zostawić  w skrzynce podawczej znajdującej się przed głównym wejściem Ośrodka (na wniosku prosimy  o podanie tel. kontaktowego lub maila, w celu umożliwienia kontaktu ze stroną).

IV. Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

        W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVIT-19 istnieje możliwość w szczególnym trybie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez osoby, które nie mogły złożyć wcześniej wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

        Po spełnieniu kryteriów wynikających z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną  wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19 (art. 15zzzib Ustawy z dnia  2 marca 2020r.  o szczególnych  rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.).

        Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku  o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem . Okres  przyznania dodatku  nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz.11), za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

        Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę (załącznik.pdf)

        W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

        Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

        W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja   o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Przykład: wnioskodawca składa wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną od np. sierpnia 2020r. wówczas wykazuje dochody za okres 01.05.2020r. - 31.07.2020r. , a  wydatki za zajmowany lokal mieszkalny, na który składa wniosek wykazuje za lipiec 2020r.

            
V. Dodatek Mieszkaniowy z dopłatą do czynszu.

Osobom, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Z 2019r. poz. 2133 oraz z 2021r. poz.11), może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu” do 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. (wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego obliczonego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych).
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszka-niowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co naj-mniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osią-gnięty w 2019 r. oraz
2) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. , oraz
3) ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Warunek, o którym mowa w  punkcie 2 jest również spełniony, gdy lokal mieszkalny najmowany/ podnajmowany  w dniu składania wniosku  przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany  w dniu 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji


„wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”


Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.


Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w wyżej wymienionych pkt 2 i 3;
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
(w przypadku gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją, wysokość miesięcznego czynszu będącą podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r. , wówczas należy udokumentować  wysokość miesięcznego czynszu obowiazującego na dzień 14.03.2020r. jak i na dzień składania wniosku)

Oświadczenia , o których mowa w pkt. 1) i 2) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną na podstawie art. 15zzzii ust. 1 w związku z art. 15zzzib ust. 1 ustawy powołanej w pozycji IV niniejszej informacji.


VI. Informacje dodatkowe.

        Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, a zmiany danych zawartych  w dokumentacji wniosku, które nastąpiły w okresie obowiązywania decyzji nie mają wpływu na wysokość wypłacanego świadczenia ( art. 7 ust. 5 i 10 ustawy).
        
    Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku – osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości . Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi  podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji (art. 7 ust. 9 ustawy).

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem wypłaty przyznanego dodatku mieszkaniowego wnioskodawcy jest dopłacanie pozostałej części  należności za lokal, który zajmuje niezależnie od sytuacji finansowej. Zarządca budynku jest zobowiązany do informowania o wystąpieniu dwumiesięcznych zaległości w opłatach  za lokal (art. 8 ust.4 ustawy ). Ośrodek wstrzymuje w drodze decyzji administracyjnej wypłatę świadczenia, jeżeli zarządca budynku poinformuje o wystąpieniu ww. zaległości.

    W przypadku uregulowania tych zaległości w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej wznawia się wypłatę świadczenia  za okres,  w którym ta wypłata była wstrzymana. W przypadku nieuregulowania zaległości w ww. terminie decyzja o przyznaniu dodatku, na którą wstrzymano wypłaty wygasa (art. 7 ust. 11 ustawy).

        W przypadku, jeżeli wnioskodawca składa wniosek na lokal mieszkalny lub dom niewchodzący  w skład mieszkaniowego zasobu gminy (prywatni zarządcy) do wydatków związanych z czynszem wlicza się wydatki, które w przypadku najmu lokalu byłyby pokrywane w ramach czynszu, jaki obowiązywałby dla lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkalnego gminy według obowiązującej tabeli oczynszowania mieszkań zgodnie  z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie   (na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy).

        Zgodnie z obowiązującą ustawą i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, ... (Dz. U. z 2013r., poz. 589) upoważniony pracownik socjalny może przeprowadzić w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiad środowiskowy.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.