Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

I. Regulacje prawne dotyczące pomocy w formie dodatków mieszkaniowych:

1) Ustawa z  dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity : Dz. U. 2019 poz. 2133 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, ...  (Dz. U. z 2013r., poz. 589).
3) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.) - art. 15zzzib (dot. przyznania dodatku z mocą wsteczną), art. 15zzzic (dot. dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu)

II. Kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych:

W myśl obowiązujących przepisów dodatek przysługuje osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie niżej wymienione punkty:

1)  Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,

  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

  • osobom zajmujących lokal mieszkalnym bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.                                                          

2)  obowiązujące kryterium dochodowe od 09.02.2022r.:

Zgodnie z art.3 od 1 lipca dodatek mieszkaniowy otrzymają osoby jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie :

  • jednoosobowym - 40%* (2 265,01 zł)

  • wieloosobowym - 30%* (1 698,76 zł), przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021r. wyniosło 5 662,53 zł

Za dochód od 1 lipca 2021r, uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2020r. poz.111).

* dochód pomniejszony o koszty  uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, należną zaliczkę na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, gdy kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek pomniejsza się o kwotę tej nadwyżki,
 

3)  dopuszczalna powierzchnia ( powierzchnia normatywna * + 30% ) dla:
                                                 1 osoba     - do  45.5 m²
                                                 2 osoby     -       52 m²
                                                 3 osoby     -       58,5 m²
                                                 4 osoby     -       71,5 m²
                                                 5 osób       -       84,5 m²
                                                 6 osób       -       91 m² ...


* Powierzchnia normatywna:        1 osoba     - do  35 m²
                                                 2 osoby     -      40 m²
                                                 3 osoby     -      45 m²
                                                 4 osoby     -      55 m²
                                                 5 osób       -      65 m²
                                                 6 osób       -      70 m² – w przypadku większej ilości osób dla każdej kolejnej zwiększa się

                                                                                     normatywną powierzchnię o 5 m².
 

    Kryterium to jest również spełnione w sytuacji, gdy w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż 50 % udział powierzchni pokoi i kuchni   w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 %.
    Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju na podstawie wydanego orzeczenia z powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (pkt. 10 tego orzeczenia).

    Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (0-32) 67 221 34 wew. 25 - Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych

III. Ważne informacje

    Druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z załącznikami można pobrać w godzinach pracy MOPS od poniedziałku do piątku (MOPS Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 - II piętro - pokój nr 208) lub na stronie internetowej Ośrodka w: Katalog Świadczeń - Aktualne druki do pobrania. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach pracy MOPS (MOPS Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 - II piętro - pokój nr 208).

Zarządca lokalu/ budynku potwierdza wniosek o dodatek mieszkaniowy odn. pkt. 2-5,7-9,12 tego wniosku (w obecnej sytuacji epidemicznej każdy zarządca ustala formę potwierdzenia wniosku, w związku z czym należy skontaktować się z zarządcą).

    W przypadku domu prywatnego: wnioskodawca wypełnia wniosek, do którego dołącza: kopie aktu własności lub/i  inny dokument potwierdzający tytuł prawny, kopie decyzji w spr. podatku od nieruchomości, dane dot. wyposażenia budynku w instalacje oraz dane dot. zajmowanej powierzchni  z rozpisaniem pomiarów poszczególnych pomieszczeń na oświadczeniu lub/ i plan budynku, rachunki za wodę, śmieci, szambo -  z ostatniego okresu rozliczeniowego.
    Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia wniosek i deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek) oraz dołącza wymagane dokumenty:       
1) aktualnie obowiązujące rozliczenie opłat czynszowych  (wydruk z czynszu, fakturę, itp.),
2) ostatnie rozliczenie zużycia wody i ścieków,
3) fakturę za energię elektryczną,
4) dochód pomniejszony o koszty  uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, należną zaliczkę na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, osób wykazanych we wniosku - deklaracji wypłacone w ww. okresie (zaświadczenia, oświadczenia, potwierdzenia, decyzje, itp).
    Ww.  dokumenty (poz.1 - 3) można również przesyłać drogą mailową na adres : mops@mopszawiercie.pl z adnotacją dodatki mieszkaniowe.
    Wypełniony wniosek połączony z załącznikami można złożyć w godzinach pracy informacji MOPS codziennie poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00  (MOPS Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 - dolny hol budynku - wejście od ulicy) lub zostawić  w skrzynce podawczej znajdującej się przed głównym wejściem Ośrodka (na wniosku prosimy  o podanie tel. kontaktowego lub maila, w celu umożliwienia kontaktu ze stroną).

IV. Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

        W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVIT-19 istnieje możliwość w szczególnym trybie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez osoby, które nie mogły złożyć wcześniej wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

        Po spełnieniu kryteriów wynikających z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną  wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19 (art. 15zzzib Ustawy z dnia  2 marca 2020r.  o szczególnych  rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.).

        Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku  o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem . Okres  przyznania dodatku  nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz.11), za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

        Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę (załącznik.pdf)

        W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

        Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

        W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja   o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Przykład: wnioskodawca składa wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną od np. sierpnia 2020r. wówczas wykazuje dochody za okres 01.05.2020r. - 31.07.2020r. , a  wydatki za zajmowany lokal mieszkalny, na który składa wniosek wykazuje za lipiec 2020r.

V. Informacje dodatkowe.

        Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, a zmiany danych zawartych  w dokumentacji wniosku, które nastąpiły w okresie obowiązywania decyzji nie mają wpływu na wysokość wypłacanego świadczenia ( art. 7 ust. 5 i 10 ustawy).
        
    Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku – osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości . Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi  podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji (art. 7 ust. 9 ustawy).

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem wypłaty przyznanego dodatku mieszkaniowego wnioskodawcy jest dopłacanie pozostałej części  należności za lokal, który zajmuje niezależnie od sytuacji finansowej.

Zarządza budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, obejmujących pełne 2 miesiące , w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zaległości. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące , w których występowały zaległości w tych opłatach. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy , nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości.

Art.8a punkt 1 informuje, iż w przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500,00zł.

    W przypadku uregulowania tych zaległości w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej wznawia się wypłatę świadczenia  za okres,  w którym ta wypłata była wstrzymana. W przypadku nieuregulowania zaległości w ww. terminie decyzja o przyznaniu dodatku, na którą wstrzymano wypłaty wygasa (art. 7 ust. 11 ustawy).

        W przypadku, jeżeli wnioskodawca składa wniosek na lokal mieszkalny lub dom niewchodzący  w skład mieszkaniowego zasobu gminy (prywatni zarządcy) do wydatków związanych z czynszem wlicza się wydatki, które w przypadku najmu lokalu byłyby pokrywane w ramach czynszu, jaki obowiązywałby dla lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkalnego gminy według obowiązującej tabeli oczynszowania mieszkań zgodnie  z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie   (na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy).

        Zgodnie z obowiązującą ustawą i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, ... (Dz. U. z 2013r., poz. 589) upoważniony pracownik socjalny może przeprowadzić w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiad środowiskowy.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.