Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Wersja dla niesłyszących

Informacja dla osób uprawnionych

Transkrypcja w PJM:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu realizuje zadania z zakresu pomoc społecznej dla mieszkańców gminy Zawiercie. Główna siedziba jest przy ul. Piłsudskiego 47, gdzie swoje biuro ma Dyrektor, Kadry, Księgowość i Radca Prawny.

W ramach działalności ośrodka funkcjonują następujące działy:

Dział Pomocy Środowiskowej ma swoją siedzibę w budynku głównym MOPS i terenowych punktach Pracy Socjalnej na terenie miasta. W skład tego działu wchodzą pracownicy socjalni i asystenci rodzin. W ramach pracy działu dawana jest pomoc osobom i rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej z powodu:

Ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, której nie są w stanie rozwiązać samodzielnie.

Pracownicy socjalni dają wsparcie na podstawie robionych wywiadów środowiskowych w formie:

  • dawania świadczeń pieniężnych jak zasiłki stałe, okresowe i celowe
  • pracy socjalnej która daje pomoc osobom i rodzinom w odzyskiwaniu i rozwijaniu zdolności do prawidłowego rozwoju w środowisku jak i aktywności i samodzielności życiowej,
  • pomocy w otrzymaniu poradnictwa specjalistycznego osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i dawania pomocy przez urzędy państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
  • pomocy rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które mogą skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny,
  • dawania schronienia, sprawiania pogrzebu, kierowaniu do domów pomocy społecznej.

Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych z siedzibą w budynku głównym MOPS w Zawierciu, który realizuje zadania jak: dawanie pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego oraz zadania z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych, energetycznych i osłonowych dla mieszkańców gminy Zawiercie, na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych i ustawy prawo energetyczne.

Dział Świadczeń Rodzinnych z siedzibą w budynku głównym MOPS, który realizuje zadania z zakresu prawa do świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym prowadzenie (kierowanie) działań dla dłużników alimentacyjnych.

Dział Usług Opiekuńczych z siedzibą w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu, który daje wsparcie w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób.

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu funkcjonują ośrodki wsparcia dziennego jak:

Dzienny Dom Senior + z siedzibą w budynku głównym MOPS w Zawierciu. To dom dziennego wsparcia dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy. Głównymi zadaniami Dziennego Domu Senior + jest danie dziennej opieki osobom poprzez zagwarantowanie im 3 posiłków dziennie, opieki medycznej, chodzenie na zajęcia terapeutyczne i edukacyjne.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk w ramach działalności ośrodka funkcjonują dwie Świetlice Środowiskowe dla dzieci i młodzieży:

Pierwsza przy ul. Niedziałkowskiego 1, a druga przy ul. Paderewskiego 63. Ośrodek jest formą wsparcia dla dzieci i ich rodzin , ukierunkowany na działania opiekuńcze i wychowawcze.

Wychowawcy świetlic przez organizację dzieciom i ich rodzinom poradnictwa oraz zajęć wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych, wspierają rodziny w wypełnianiu prawidłowo funkcji rodzicielskiej. Działania te mają zadanie organizowanie czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych i pomoc w odrabianiu lekcji.

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą napisać i złożyć wniosek z prośbą o pomoc i wsparcie na Informacji w budynku głównym MOPS w Zawierciu lub wysłać wiadomość e-mail na adres: mops@mopszawiercie.pl.

We wniosku należy napisać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby która potrzebuje pomocy
  • adres zamieszkania
  • przedmiot rozmowy.

W Ośrodku można skorzystać też z usługi Wideotłumacza.

 

Komunikacja z Urzędem - MOPS w Zawierciu

Transkrypcja w PJM:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu oferuje usługę Wideotłumacza dla osób głuchych. Można u nas skorzystać z Wideotłumacza od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.

Jak to zrobić? W budynku głównego MOPS przy ulicy Piłsudskiego 47 na I piętrze jest Biuro Obsługi Klienta. Tam poinformuj pracowników, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”.

Trzeba będzie chwilę poczekać i zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacza.

Z Usługi Wideotłumacza dla osób niesłyszących lub słabo słyszących, lub z innymi specjalnymi potrzebami można też skorzystać w siedzibie Terenowego Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Westerplatte 4

Urząd jest czynny w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

Szukaj Wideotłumacza, a znajdziesz go u nas.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.