Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Wersja dla niesłyszących

Informacja dla osób uprawnionych

Transkrypcja w PJM:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu realizuje zadania z zakresu pomoc społecznej dla mieszkańców gminy Zawiercie. Główna siedziba jest przy ul. Piłsudskiego 47, gdzie swoje biuro ma Dyrektor, Kadry, Księgowość i Radca Prawny.

W ramach działalności ośrodka funkcjonują następujące działy:

Dział Pomocy Środowiskowej ma swoją siedzibę w budynku głównym MOPS i terenowych punktach Pracy Socjalnej na terenie miasta. W skład tego działu wchodzą pracownicy socjalni i asystenci rodzin. W ramach pracy działu dawana jest pomoc osobom i rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej z powodu:

Ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, której nie są w stanie rozwiązać samodzielnie.

Pracownicy socjalni dają wsparcie na podstawie robionych wywiadów środowiskowych w formie:

  • dawania świadczeń pieniężnych jak zasiłki stałe, okresowe i celowe
  • pracy socjalnej która daje pomoc osobom i rodzinom w odzyskiwaniu i rozwijaniu zdolności do prawidłowego rozwoju w środowisku jak i aktywności i samodzielności życiowej,
  • pomocy w otrzymaniu poradnictwa specjalistycznego osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i dawania pomocy przez urzędy państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
  •  pomocy rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które mogą skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny,
  • dawania schronienia, sprawiania pogrzebu, kierowaniu do domów pomocy społecznej.

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych z siedzibą w budynku głównym MOPS, który realizuje zadania z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców gminy Zawiercie, na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych i ustawy prawo energetyczne.

Dział Realizacji (Wykonywania) Świadczeń z siedzibą w budynku głównym MOPS w Zawierciu, który realizuje zadania jak: dawanie pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Dział Świadczeń Rodzinnych z siedzibą w budynku przy ul. Leśnej 26 w Zawierciu, który realizuje zadania z zakresu prawa do świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym prowadzenie (kierowanie) działań dla dłużników alimentacyjnych.

Dział Usług Opiekuńczych z siedzibą w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu, który daje wsparcie w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób.

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu funkcjonują ośrodki wsparcia dziennego jak:

Dzienny Dom Senior + z siedzibą w budynku głównym MOPS w Zawierciu. To dom dziennego wsparcia dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy. Głównymi zadaniami Dziennego Domu Senior + jest danie dziennej opieki osobom poprzez zagwarantowanie im 3 posiłków dziennie, opieki medycznej, chodzenie na zajęcia terapeutyczne i edukacyjne.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im .Anny Kołodziejczyk w ramach działalności ośrodka funkcjonują 2 Świetlice Środowiskowe dla dzieci i młodzieży:

Pierwsza przy ul. Niedziałkowskiego 1, a druga przy ul. Paderewskiego 63. Ośrodek jest formą wsparcia dla dzieci i ich rodzin , ukierunkowany na działania opiekuńcze i wychowawcze.

Wychowawcy świetlic przez organizację dzieciom i ich rodzinom poradnictwa oraz zajęć wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych, wspierają rodziny w wypełnianiu prawidłowo funkcji rodzicielskiej. Działania te mają zadanie organizowanie czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych i pomoc w odrabianiu lekcji.

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą napisać i złożyć wniosek z prośbą o pomoc i wsparcie na Informacji w budynku głównym MOPS w Zawierciu lub wysłać wiadomość e-mail na adres: mops@mopszawiercie.pl.

We wniosku należy napisać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby która potrzebuje pomocy
  • adres zamieszkania
  • przedmiot rozmowy.

W Ośrodku można skorzystać też z usługi Wideotłumacza.

 

Komunikacja z Urzędem - MOPS w Zawierciu

Transkrypcja w PJM:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu oferuje usługę Wideotłumacza dla osób głuchych. Można u nas skorzystać z Wideotłumacza od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.

Jak to zrobić? Gdy wejdziesz do budynku głównego MOPS przy ulicy Piłsudskiego 47 na parterze jest Biuro Obsługi Klienta. Tam poinformuj pracowników, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”.

Trzeba będzie chwilę poczekać i zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacza.

Z Usługi Wideotłumacza dla osób niesłyszących lub słabo słyszących, lub z innymi specjalnymi potrzebami można też skorzystać w Siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Leśna 26 oraz w siedzibie Terenowego Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Westerplatte 4

Urząd jest czynny w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

Szukaj Wideotłumacza, a znajdziesz go u nas.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.