Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Rozwój Usług Społecznych na terenie Miasta Zawiercie

Informacja dot. zakończenia trwałości projektu:

I Etap „Rozwój Usług Społecznych na terenie miasta Zawiercie”

Numer umowy: UDA-RPSL.09.02.01-24-05A4/16-00, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż z dniem 28.02.2019 r. została zakończona trwałość projektu I Etap „Rozwój Usług Społecznych na terenie miasta Zawiercie”.

W ramach trwałości projektu, gotowość do podjęcia działań obejmowała:

 • wsparcie w funkcjonującej placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, znajdującej przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 48 (korepetycje specjalistów, wyżywienie, wycieczki, zajęcia sportowe i artystyczne);

 • świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;

 • świadczenie usług asystenckich w przypadku rodzin i osób niepełnosprawnych;

 • wsparcie w postaci świadczonych usług rehabilitacyjnych dla osób wymagających ćwiczeń usprawniających;

 • możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-usprawniającego, znajdującej się przy ul. Szymańskiego 19;

 • działalność Centrum Usług Senioralnych przy ul. Szymańskiego 19;

 • dyżury specjalistów ds osób starszych, ds realizacji usług opiekuńczych nad chorym w domu, oraz dyżur psychologa;

 • usługa Teleopieki.


Opis działań projektu 9.2.1. Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie

Zadanie 1. Rozszerzenie oferty wsparcia w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Działania obejmują:

 • usługi społeczne takie jak: podniesienie kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, kompetencji matematycznych, informatycznych społecznych i obywatelskich), zajęcia socjoterapeutyczne; dowóz dzieci do placówki i z powrotem wraz z opiekunem, poradnictwo psychologiczne, wycieczki podnoszące kompetencje kluczowe, zapewnienie wyżywienia dzieciom w placówce, korepetycje.

 • usługi zdrowotne: zajęcia logopedyczne, zajęcia o charakterze zespołu ćwiczeń fizycznych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, zajęcia profilaktyki zdrowotnej (basen, trener sportu).

Placówka wsparcia dziennego czynna jest od poniedziałku do soboty. W dni nauki szkolnej dzieci mogą w niej przebywać od 11:00 do 19:00, a w dni wolne od nauki (sobota, wakacje, ferie) w godzinach od 8:00 do 16:00..

 

Do realizacji działań projektowych zatrudniono następujące osoby:

- 1 wychowawca,

- 1 kucharka,

- specjaliści/korepetytorzy pracujący z dziećmi ze szczególnymi potrzebami (zajęcia odbywają się po 2 godziny w tygodniu. Każdy specjalista udziela korepetycji po 8 godzin miesięcznie.

- 1 psycholog (zajęcia po 2 godziny w tygodniu)

- 1 logopeda (zajęcia po 2 godziny w tygodniu)

 

Zadanie 2. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego.

 

Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, działającego w oparciu o regulamin jest usługą kompleksowego wsparcia uczestników/uczestniczek projektu. Usługa jest kierowana w szczególności dla osób niesamodzielnych, i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa w okresie przebywania w domu i poprawę samodzielnego funkcjonowania. Sprzęt wypożycza rehabilitant. Służy on pomocą w doborze oraz instruowania w zakresie odpowiedniego i bezpiecznego użytkowania. Nie zakłada się ilości osób korzystających z wypożyczalni – dostępność dostosowana zostanie do faktycznych potrzeb mieszkańców.

 

Zadanie 3. Rozwój usług społecznych.

Zadanie obejmie:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 • usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami - 40 uczestników/czek. Zaplanowane działania to: praca socjalna; wsparcie psychologa, zajęcia w grupie psychoedukacyjnej, zajęcia informacyjno-edukacyjne dla uczestników/czek, wsparcie asystentów osoby niepełnosprawnej, teleopieka, posiłki w formie cateringu w soboty i niedziele oraz

 • usługi zdrowotne takie jak: wsparcie pielęgniarki, rehabilitanta, poradnictwo dietetyczne, zajęcia o charakterze ćwiczeń fizycznych służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia uczestników/czek.

OSOBY STARSZE, NIESAMODZIELNE

 • usługi społeczne dla osób niesamodzielnych (starszych lub mających trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego - 40 uczestników/czek. Zaplanowane działania to: praca socjalna, wsparcie opiekunów osób starszych, teleopieka, zapewnienie posiłków w formie cateringu w soboty i niedziele,

 • utworzenie Centrum Usług Senioralnych, gdzie działania dotyczą: wsparcia psychologicznego; zajęć w grupie samopomocowej,

 • usługi zdrowotne takie jak: wsparcie pielęgniarki, rehabilitanta, poradnictwo dietetyczne, zajęcia o charakterze ćwiczeń fizycznych służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia uczestników/czek.

 

OPIEKUNOWIE FAKTYCZNI

 • usługi społeczne dla opiekunów faktycznych - 20 uczestników/uczestniczek. Planowane działania to: zajęcia informacyjno – edukacyjne, wsparcie psychologa, poradnictwo dietetyczne, praca socjalna,

 

RODZINY Z TRUDNOŚCIAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI

 • usługi społeczne dla rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi - 50 uczestników/czek. Zaplanowane działania to: praca socjalna, wsparcie asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne, zajęcia w grupie samopomocowej oraz zajęcia informacyjno - edukacyjne podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Przewidziany jest udział dla 30 dzieci z rodzin z występującymi dysfunkcjami w rozszerzonej ofercie wsparcia w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (zadanie 1).

 

Do realizacji zadania zatrudniono na etacie:

 • 2 asystentów osób niepełnosprawnych,

 • 1 pielęgniarkę,

 • 1 rehabilitanta

 • 1 dyspozytora,

 • 2 opiekunów osób starszych,

 • 1 asystenta rodziny.

 

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej:

- 1 dietetyk – dyżury 8 godzin w miesiącu,

- 3 specjalistów prowadzących zajęcia usprawniające tj. trener tańca, trener gimnastyki usprawniającej oraz trener sportu dla dzieci (zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez godzinę),

- 1 specjalista ds. psychoedukacji dla osób niepełnosprawnych – zajęcia odbywać się będą przez 4 godziny dla 2 grup po 15 osób,

- psycholog – (dyżur 8 godzin w miesiącu),

- moderator zajęć grupowych – zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 4 godziny,

- specjalista prowadzący cykl szkoleń informacyjno – edukacyjnych dla opiekunów faktycznych,

- specjalista prowadzący zajęcia podnoszenia kompetencji opiekuńczo – wychowawczych (psycholog, pedagog, prawnik – w zależności od potrzeb uczestników),

- 2 pedagogów podwórkowych.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.