Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

STYPENDIUM SZKOLNE
w roku szkolnym 2023/2024

 

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022, poz 2230 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

- dzieciom uczęszczającym do przedszkola

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Zawiercie

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 •  od 01.09.2023r. do 15 września 2023 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • od 01.02.2024r. do 15 lutego 2024 r. – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 47 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

 • pełnoletniego ucznia - uczniowie pełnoletni składają wniosek osobiście sami na siebie!!!

 • dyrektora szkoły

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie w terminie kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą trudną sytuację materialną rodziny ucznia, której łączny dochód netto nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł na osobę w rodzinie.
 

Ponadto przyznanie stypendium uwarunkowane jest (oprócz dochodu poniżej kryterium dochodowego) występowaniem chociaż jednego z poniższych powodów:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych,

 • alkoholizm lub narkomania,

 • rodzina niepełna,

 • zdarzenie losowe, itp.
   

Wysokość stypendium ustalana jest zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawiercie i liczona od wysokości zasiłku rodzinnego, tj. w roku szkolnym 2023/2024 od kwoty 124,00 zł

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu nie wlicza się między innymi:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- zasiłku celowego;

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

- wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka


W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie:

* zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.


* dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (skł. społeczne i zdrowotne za 2022r.)


Dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.


Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
 

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

 • kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

 

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.


Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny 2023/2024 i wypłacane za dwa okresy rozliczeniowe:

 • od 01 września do 31 grudnia 2023r. - rozliczenie najpóźniej do 11 grudnia 2023 r.

 • od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 r. - rozliczenie najpóźniej do 11 czerwca 2024 r.

 

Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu faktur oraz imiennych rachunków wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia do wysokości przyznanego stypendium w danym okresie rozliczeniowym. Faktury powinny być wystawione indywidualnie na każde dziecko.

Przeznaczenie stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne powinno być przeznaczone na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego przeznaczeniem

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia pozaszkolne oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

 

 WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 2023 / 2024

 

 1.  Podręczniki szkolne na rok szkolny 2023/2024

 2. Lektury, encyklopedie, słowniki, atlasy i inne książki i pomoce niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego

 3. Przybory szkolne m.in. tornister (torba szkolna, plecak szkolny) zeszyty, bloki, kalkulator, przybory geometryczne, flamastry, kredki, farby, klej, pędzle, ołówki, długopisy, papier milimetrowy, taśma klejąca, plastelina, modelina i inne materiały papiernicze, piśmiennicze

 4. Strój sportowy, niezbędny do udziału w szkolnych zajęciach sportowych W-F : dres sportowy 1szt, bluza sportowa 1szt , spodnie dresowe 1szt , spodenki gimnastyczne lub getry 2szt, koszulki gimnastyczne 2szt. (na semestr)

 5. Obuwie sportowe na zajęcia W-F (adidasy lub tenisówki ) - 2 pary na semestr

Buty i odzież sportową możemy rozliczać tylko gdy w danej szkole jest wychowanie fizyczne. W szkołach, w których nie ma zajęć sportowych, nie możemy zakwalifikować tych wydatków jako wydatki na cele edukacyjne.

 1. Strój ochronny na praktyki, przybory do nauki zawodu (potwierdzone przez szkołę)

 2. Sprzęt komputerowy (nie częściej niż raz na 2 lata): komputer, monitor, oprogramowanie, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, części do komputera, klawiatura (1szt na rok szkolny), myszka (1szt na rok szkolny), tusz do drukarki, papier do drukarki,

 3. Multimedialne programy edukacyjne

 4. Pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z załączonym potwierdzeniem wpłaty) – umowa w miejscu zamieszkania ucznia

 5. Instrumenty muzyczne z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania, o ile wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w zajęciach muzycznych (zaświadczenie)

 6. Biurko do nauki, krzesło do biurka (nie częściej niż raz na 2 lata), lampka na biurko (1sz na rok szkolny)

 7. Zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne – faktury za bilety) ( uczniowie szkół ponadpodstawowych)

 8. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych (korepetycje, zajęcia językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne itp.) – potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

 9. Wyjazd na „zieloną szkołę”

 10. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, klasowych wyjściach do teatru, kina, muzeum itp.(potwierdzone przez szkołę)

 11. Zakwaterowanie w internacie, bursie, stancji

 12. Okulary korekcyjne (potwierdzone przez higienistkę szkolną, zlecenie od okulisty)

 13. Basen (opłaty, klapki na basen, strój kąpielowy, czepek- po 1 szt na semestr.).

   

U W A G A ! ! !

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów
(wg katalogu wydatków kwalifikowanych), w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica lub ucznia pełnoletniego.

Istotne jest także aby np. plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe” (np. koszulka sportowa, spodenki sportowe, bluza sportowa itp.) Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów

Paragony nie będą brane pod uwagę.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, obuwie zimowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, kolonie letnie, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, torby podróżne itp.

W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY / RACHUNKI ZA:

- w I okresie rozliczeniowym tj. od 01 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r:(faktury należy złożyć do 11 grudnia 2023)

 • zakup podręczników na rok szkolny 2023/2024 - od 1 czerwca 2023 r.

 • artykuły szkolne - od l lipca 2023 r.

 • abonament za Internet – od 1 września 2023r.

 • wycieczki – od 1 września 2023r.

 • pozostałe wydatki szkolne zgodne z obowiązującym katalogiem – od 1 sierpnia 2023 r.

- w II okresie rozliczeniowym tj. od stycznia 2024r. do czerwca 2024r. (faktury należy złożyć do 11 czerwca 2024)

 

 • faktury za w/w artykuły i usługi – od stycznia 2024r. (nie będą uwzględniane faktury za 2023r.)


 

U W A G A !!!!
RODZICE ALBO PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO STYPENDIUM SZKOLNE SĄ OBOWIĄZANI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU O WYSTĄPIENIU WSZELKICH PRZYCZYN, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA PRZYZNANIE STYPENDIUM. TAKI SAM OBOWIĄZEK SPOCZYWA NA PEŁNOLETNIM UCZNIU, JAK RÓWNIEŻ NA DYREKTORZE SZKOŁY, KOLEGIUM LUB OŚRODKA, W PRZYPADKU GDY DYREKTOR POWEŹMIE INFORMACJĘ O USTANIU PRZYCZYN, KTÓRE STANOWIŁY PODSTAWĘ PRZYZNANIA STYPENDIUM.

STYPENDIUM SZKOLNE WSTRZYMUJE SIĘ ALBO COFA W PRZYPADKU USTANIA PRZYCZYN, KTÓRE STANOWIŁY PODSTAWĘ PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO.


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU NIENALEŻNIE POBRANEGO STYPENDIUM PODLEGAJĄ ŚCIĄGNIĘCIU W TRYBIE PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.