Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się
   

Kryterium dochodowe wynosi 674 zł w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 764 zł w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie
 

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
 • 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
 • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka – w wysokości 1000 zł jednorazowo
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, w wysokości 90 zł miesięcznie
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia, w wysokości 110 zł miesięcznie
 • rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100 zł jednorazowo
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 113 zł miesięcznie
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69 zł miesięcznie.
   

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust.3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Wypłata świadczenia może nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.
 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
   

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawiercie – Dział Świadczeń Rodzinnych, Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47

 

• w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00

• od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

tel. +48 32 67 221 34 w. 20, +48 664 012 857

 

Wnioski możną złożyć też za pomocą:

 • portalu Emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl (konieczne jest założenie konta)

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia z dnia 06 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.