Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu
wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Zawiercie”

 

Gmina Zawiercie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pt.: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Zawiercie”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany w okresie od 01.11.2022r. do 30.10.2023r.

Łączna wartość projektu: 380 425,80 PLN, w tym:

dofinansowanie UE: 323 361,93 PLN

wkład własny JST: 57 063,87 PLN

 

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Zawiercie (woj.śląskie) poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie do 30.10.2023r. Wsparciem zostaną objęte głownie kobiety i dzieci.

Uczestniczki i uczestnicy projektu

Projekt jest kierowany do 35 osób (w tym 20 dorosłych i 15 dzieci) uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy legalnie przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie gminy Zawiercie (woj.śląskie).

Przez osoby uciekające z terenu Ukrainy należy rozumieć osoby, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2002r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozumieniu art.5 dyrektywy 2001/55/WE. w celu kompleksowego wsparcia rodzin dopuszcza się wsparcie otoczenia-np. rodziców czy opiekunów tymczasowych, którzy nie spełniają ww. przesłanki ale ich udział jest niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu.

 

FORMY WSPARCIA DLA RODZIN

Wsparcie ukraińskich rodzin z wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nastąpi poprzez:

- organizacja grup wsparcia/samopomocowych dla 20 dorosłych obywateli Ukrainy

- zajęcia z języka polskiego (90min/tyg)

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne w wymiarze 10 h/mies

- organizacja grup warsztatowych dla 15 dorosłych obywateli Ukrainy

- zapewnienie opieki dla dzieci na czas korzystania ze wsparcia rodziców/opiekunów

- uruchomienie asystentury rodzinnej dla co najmniej 10 rodzin ukraińskich

- rozwój i koordynacja wolontariatu na rzecz osób i rodzin uciekających z Ukrainy i angażowanie wolontariuszy w pomoc osobom starszym, z problemami zdrowotnymi, w zapewnienie opieki nad dziećmi na czas, gdy rodzic korzysta ze wsparcia,

- organizacja grup warsztatowych dla 15 dzieci

- działania środowiskowe i integracyjne (wydarzenie plenerowe dla uczestników, otoczenia i społeczności lokalnej oraz jednodniowe wyjazdy integracyjne dla uczestników i otoczenia)

 

FORMY WSPARCIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY - zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież w placówce wsparcia dziennego

Wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia aktywizacyjne w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicowej dla 15 osób (dzieci i młodzież) przez co najmniej 5 dni w tygodniu i w wymiarze co najmniej 15 godzin tygodniowo, w tym:

- prowadzenie zajęć z języka polskiego (2 x tyg; 15 dzieci)

- korepetycje z przedmiotów szkolnych (3 przedmioty)

- zajęcia sportowe (1 x tyg; 45 min; 10 dzieci)

- zajęcia taneczne (1 x tyg; 45 min; 10 dzieci)

- zajęcia warsztatowe rozwijające pasje (1 x tyg; 45 min; 10 dzieci)

- działania integracyjne i środowiskowe (wydarzenie plenerowe dla uczestników, otoczenia i społeczności lokalnej, jednodniowe wyjazdy integracyjne dla uczestników, otoczenia)

Uzupełniająco zapewnione zostanie wsparcie językowe.

Szczegółowe informacje na temat projektu i możliwości uczestnictwa można uzyskać w Dziale Obsługi Projektów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 22,
tel. 32 494-13-98 (wew.19)

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.