Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Definicja dochodu:

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne,
 • dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.
 • Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2.100,00 zł lub 1.500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi jednorazowo:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca
2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko
w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

 

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 47, na I piętrze w Biurze Obsługi Interesanta-pokój nr 102:

w poniedziałek: w godzinach od 9-16

od wtorku do piątku : w godzinach od 8-14

telefon kontaktowy nr 32-67-221-34 wew. 22.

 

Elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

Druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w zakładce „Aktualne druki do pobrania” oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - parter- pokój nr 1

w poniedziałek: w godzinach od 9-16

od wtorku do piątku : w godzinach od 8-14

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2021r. poz.1
z późn. zm.)

 

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.