Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia – II Etap

 

Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu

Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia – II Etap”.

Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.01-24-020H/18-00

oś priorytetowa: IX. Włącznie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż z dniem 01.09.2019r. rozpoczął realizację projektu

pt. „Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia – II Etap”, który jest realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu obejmuje 24 miesiące, tj. 01.09.2019r – 31.08.2021r.

Projekt stanowi II etap zrealizowanego projektu pt. „Rozwój Usług Społecznych na terenie miasta Zawiercie”. Działaniami obejmie rozwój i upowszechnienie dostępności do usług świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności na obszarach objętych rewitalizacją.

Projekt "Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia" jest komplementarny z inwestycją w ramach EFRR w zakresie realizacji projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”. Powyższe działania na rzecz projektu umożliwią osiągnięcie celu głównego, którym jest stworzenie wystarczającej ilości usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu i jakości do usług społecznych i zdrowotnych oraz deinstytucjonalizacja usług dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w Zawierciu, w szczególności dla osób zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych, poprzez rozbudowanie zakresu usług społecznych i zdrowotnych: usług w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych, usług asystenckich, usług opiekuńczych, usług wspierania rodziny, usług pielęgniarskich, usług rehabilitacyjnych, poradnictwa psychologicznego, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, teleopieki w mieszkaniach wspomaganych. Swoim działaniem obejmie również utworzenie nowej filii-placówki opiekuńczej
z elementami pracy podwórkowej na osiedlu Warty oraz rozszerzenie liczby miejsc w dotychczasowej placówce.

Projektem zostanie objętych 120 osób, w tym 55 mężczyzn i 65 kobiet w szczególności osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, osoby zależne i niesamodzielne (w tym starsze), osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby doświadczające ubóstwa, osoby nie pracujące, bierne zawodowo osoby wielokrotnie wykluczone, osoby korzystające z PO PŻ.

Działania w ramach projektu dotyczyć będą również usług prewencyjnych dotyczących podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych służących zapobieganiu umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, działania zwiększające autonomię oraz bezpieczeństwo osób pozwalające na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie tych osób.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.