Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZAWIERCIA – II ETAP”

 

§ 1

Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Uczestników projektu „Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia – II Etap”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

 2. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

 3. Miejscem realizacji projektu jest Gmina / Miasto Zawiercie, które jest zlokalizowane na obszarze funkcjonalnym Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 4. Projekt jest realizowany przez Gminę Zawiercie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 5. Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu mieszczącego się w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 47.

 6. Wszystkie informacje na temat Projektu, zwłaszcza naboru Uczestników i realizacji form wsparcia zamieszczane są na stronie internetowej Beneficjenta (www.zawiercie.eu) i podmiotu realizującego projekt (www.mopszawiercie.pl / zakładka Aktualności/Projekt EFS-9.2.1.).

 7. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz niedyskryminacji.

 8. Celem projektu jest zwiększenie dostępu i jakości do usług społecznych i zdrowotnych oraz deinstytucjonalizacja usług dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
  w Zawierciu, w szczególności dla osób zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych, poprzez rozbudowanie zakresu usług społecznych i zdrowotnych: usług w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych, usług asystenckich, usług opiekuńczych, usług wspierania rodziny, usług pielęgniarskich, usług rehabilitacyjnych, poradnictwa psychologicznego, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, teleopieki w mieszkaniach wspomaganych oraz utworzenie nowej filii-placówki opiekuńczej z elementami pracy podwórkowej na osiedlu Warty, jak również rozszerzenie liczby miejsc w dotychczasowej placówce. Projektem zostanie objętych 120 osób, w tym 55 mężczyzn i 65 kobiet.

 

§ 2

Podstawowe pojęcia

 

 1. Biuro Projektu – miejsce, w którym udzielane są informacje dot. Projektu oraz możliwe jest pobranie formularzy i regulaminów obowiązujących w Projekcie, a także spotkanie z kadrą projektu. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00;

 2. Deinstytucjonalizacja usług – proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych
  w społeczności lokalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizaji sług jest profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci – rozdzielaniu dziecka i umieszczeniu w pieczy zastępczej;

 3. Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

 4. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płciowych.

 5. Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty wymagane w trakcie procesu rekrutacji do projektu.

 6. Dzień przystąpienia do projektu – uważa się dzień w projekcie przyjmuje się datę podpisania kontraktu socjalnego i/lub kontraktu, deklaracji uczestnictwa – Załącznik nr 2 Niezbędnym warunkiem przystąpienia do Projektu i rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia będzie spisanie kontraktu socjalnego oraz wypełnienie wszelkiej dokumentacji uprawniającą do udziału w projekcie, bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

 7. Kandydat/ka Potencjalny/a Uczestnik/czka – rozumie się przez to osobę, która ubiega się
  o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie.

 8. Komisja Rekrutacyjna (KR) – Komisja powołana w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych przez kandydatów do projektu, zgodnie z procedurą określoną
  w niniejszym Regulaminie. W skład komisji wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
  i doświadczenie zawodowe.

 9. Kontrakt – kontrakt trójstronny, podpisany przez Podmiot Realizujący, Zespół, Uczestnika/czkę.

 10. Strona – przez stronę rozumie się osoby podpisujące kontrakt socjalny / kontrakt.

 11. Zespół – osoby świadczące usługi społeczne i zdrowotne w ramach projektu tj, asystent rodziny, kierownik świetlicy środowiskowej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby niesamodzielnej, opiekun mieszkań wspieranych / wspomaganych, pielęgniarka, opiekun medyczny – rehabilitant.

 12. Mieszkanie wspomagane / wspierane – usługa świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającą pomoc w prowadzeniu samodzielne/go życia. Może być prowadzona w formie mieszkania:

a. wspieranego – stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego i służy osobom niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami, wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

 1. MOPS - rozumie się przez to Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy
  ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie.

 2. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje Uczestnik/czka projektu.

 3. Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne.

 4. Osoba bezdomna - osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów
  o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały,
  w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 5. Osoba samotna – osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim
  i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych;

 6. Osoby z niepełnosprawnościami – osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

 7. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.

 8. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 9. Projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami,
  z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego,
  tj. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II Etap”.

 10. Proces rekrutacyjny – rozumie się przez to prowadzone postępowanie w sprawie przyjęcia określonej osoby spełniającej warunki udziału w projekcie.

 11. Uczestnik/czka projektu - osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożyła dokumenty rekrutacyjne.

 12. Uczestnik/czka, który/a zakończył/a udział w projekcie - należy przez to rozumieć osobę, która zakończyła udział zgodnie z założeniami projektu zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia) lub przedwcześnie go opuściła (przerwała udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia).

 13. RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 14. Zespół projektowy zespół realizujący projekt: „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II Etap”.

 15. System LSI - Lokalny System Informatyczny do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

   

§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 

 1. Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące na terenie miasta Zawiercie, z uwzględnieniem mieszkańców terenów rewitalizowanych z osiedli: Szymańskiego, Stary Rynek, Warty.

 2. Wsparciem zostaną objęte środowiska społeczne oraz ich członkowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na posiadane deficyty społeczne i zawodowe, a w szczególności:

  a) usługi na rzecz wsparcia rodziny:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem: dzieci
  i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo oraz narażonych na uzależnienia oraz przejawiające zaburzenia zachowania, zagrożone negatywnymi wpływami środowiska
  i mające problemy z nauką;

 • rodziny z zaburzoną komunikacją pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny i niskimi kompetencjami opiekuńczo-wychowawczymi;

 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą;

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;

 • osoby korzystające z pomocy społecznej w formie świadczeń zgodnie z ustawą z dnia
  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

 • osoby z najbliższego otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mających potencjał pomocowy wobec wyżej wymienionych grup;

 • osoby lub rodziny korzystająca z PO PŻ;

b) usługi opiekuńcze, asystenckie i usługi świadczone w mieszkaniach wspomaganych / wspieranych:

 • osoby wykluczone społecznie, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 • osoby doświadczające ubóstwa, nie pracujące, bierne zawodowo; 
 • osoby zamieszkujące na terenie Zawiercia (z uwzględnieniem: Osiedla Szymańskiego, Stary Rynek i Osiedla Warty);
 • osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
  (w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);

 • osoby starsze, niesamodzielne w wieku 65+, w tym z niepełnosprawnościami
  (st. umiarkowany, znaczny, lekki);

 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

 • osoby niesamodzielne;

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

 • osoby kwalifikujące się do pomocy jako osoby niesamodzielne z niepełnosprawnościami 
  (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

 • osoby długotrwale bezrobotne.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w projekcie

 

 1. Projekt zakłada uczestnictwo 120 osób (65K;55M) w szczególności będą to osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, niesamodzielne bądź wymagające pomocy innych osób oraz ich otoczenie, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem: dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, zamieszkałe na terenie Zawiercia.

 2. Okres realizacji projektu: 01.09.2019r. – 31.08.2021r.

 3. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania kontraktu, deklaracji uczestnictwa – Załącznik nr 2, oraz oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach RPO WSL w trakcie trwania projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II etap” – Załącznik nr 5.

 4. Przed podpisaniem kontraktu pracownik socjalny przedstawi kwestionariusz rekrutacyjny dla potencjalnych Uczestników Projektu - załącznik nr 7, z opinią dotyczącą udziału potencjalnego/ej Uczestnika/czki w projekcie. Wraz z kwestionariuszem dołączony będzie arkusz punktów rekrutacyjnych potencjalnych Uczestników – załącznik nr 8. Powyższe dokumenty stanowić będą podstawę do sporządzenia grupy docelowej Uczestników Projektu.

 5. Uczestnik/czka projektu ma prawo do:

  1. udziału we wszystkich formach działań ustalonych w kontrakcie,

  2. rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych, udokumentowanych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania deklaracji np.: długotrwała choroba powodująca niemożność uczestnictwa w projekcie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej. Bezzasadna rezygnacja z uczestnictwa w projekcie stanowi podstawę do odmowy/ograniczenia przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do:

  1. do podpisania kontraktu socjalnego i kontraktu (zadanie nr 1) / kontraktu (zadanie nr 2),

  2. zapoznania się z regulaminem,

  3. podpisania dobrowolnej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wymaganych dokumentów projektowych,

  4. dotrzymywania postanowień i terminów,

  5. systematycznego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia,

  6. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w proponowanych formach wsparcia, usprawiedliwienie powinno zostać przedstawione w formie pisemnej pracownikowi socjalnemu oraz zespołowi projektowemu,

  7. niezwłocznego informowania pracownika socjalnego oraz zespołu projektowego o przeszkodach uniemożliwiających udział w przewidzianych projektem działaniach oraz o rezygnacji z udziału
   w projekcie,

  8. utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym oraz zespołem projektowym,

  9. wypełnienia dokumentów i kwestionariuszy niezbędnych do realizacji projektu,

  10. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego,

  11. zachowania poufności i ochrony danych osobowych innych Uczestników projektu.

 1. Uczestnik/czka projektu otrzymuje wsparcie w okresie, w którym jego stan zdrowia i sytuacja społeczno - ekonomiczna uzasadniają potrzebę pobierania wsparcia.

 2. W przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej lub społeczno – ekonomicznej na lepszą, skutkującej nie spełnianiem kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, udzielane wsparcie może ulec skróceniu na podstawie wywiadu środowiskowego i decyzji Realizatora.

 3. Uczestnik/czka projektu może utracić prawo do wsparcia (zostać skreślonym z listy uczestników projektu) również w przypadku utrudniania realizacji czynności personelu projektu i/lub Beneficjenta, nie przestrzeganie obowiązujących w projekcie regulaminów oraz wytycznych.

 

§ 5

Przebieg procesu rekrutacji

 

 1. Rekrutacja poprzedzona zostanie działaniami informacyjno – promocyjnymi (plakaty
  w instytucjach na terenie rewitalizacji i miasta, artykułami w prasie lokalnej i na stronach internetowych miasta i MOPS).

 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich Uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

 3. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie etapowym oraz ciągłym w przypadku rezygnacji Uczestnika/czki, zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno-ekonomicznej, skreślenie Uczestnika/czki z listy Uczestników projektu, śmierci Uczestnika/czki.

 4. Sposób rekrutacji i jej przebieg dostosowany zostanie do możliwości grupy docelowej.

 5. Rekrutacja prowadzona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 od 01.09.2019r. w formie ciągłego przebiegu do czasu wyłonienia końcowej liczby Uczestników.

 6. Pracownicy socjalni przeprowadzą wstępne rozmowy z klientami pomocy społecznej ze swoich środowisk, w celu stworzenia grupy potencjalnych beneficjentów oraz przekażą do MOPS wypełnione i podpisane kwestionariusze rekrutacyjne – załącznik nr 7, arkusze punktów rekrutacyjnych potencjalnych Uczestników – załącznik nr 8, które stanowić będą podstawę utworzenia listy docelowej Uczestników.

 7. W celu wyboru Uczestników Projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor MOPS, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Obsługi Projektów Unijnych, Konsultant – koordynator zadań projektów unijnych, Konsultant wdrożeniowy projektu. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonej rekrutacji oraz listę Uczestników projektu. Komisja Rekrutacyjna stworzy również listę rezerwową potencjalnych Uczestników projektu.

 8. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

  a) wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do projektu są dostępne w biurze projektu oraz on-line na stronie internetowej Beneficjenta. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, czytelnie podpisać oraz dostarczyć osobiście do biura projektu;

  b) o przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie.

 9. Przy wyborze Uczestników w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów. W przypadku tej samej liczby punktów dla kilku osób o wyborze Uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń w ramach poszczególnych etapów rekrutacji.

 10. Po wyborze Uczestników przez Komisję Rekrutacyjną, pracownik socjalny podpisze z klientem MOPS kontrakt obejmujący udział w projekcie wraz z dobrowolną deklaracją uczestnictwa w projekcie, oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na upublicznianie wizerunku, oświadczeniem o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego, formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji, oświadczeniem o korzystaniu z programu PO PŻ, oświadczenie Uczestnika/czki projektu dot. przetwarzania danych osobowych oraz wszelkie dokumenty projektowe niezbędne do udziału w projekcie.

 11. Jeżeli liczba potencjalnych Uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie niższa niż zakładana ilość, proces rekrutacji będzie prowadzony w formie ciągłej, aż do momentu uzyskania odpowiedniej liczby osób. Jeżeli natomiast liczba potencjalnych beneficjentów będzie wyższa od zakładanej liczby, zostanie stworzona lista rezerwowa kandydatów.

 12. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki, zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno - ekonomicznej, skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników Projektu, śmierci Uczestnika/czki wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 13. W przypadku, w którym wszystkie osoby z list podstawowych i rezerwowych zostaną objęte wsparciem w projekcie, a powstanie wolne miejsce w projekcie, realizator ogłosi nabór uzupełniający zostaną stworzone listy rankingowe, oraz nastąpi kwalifikacja Uczestników. Działania będą realizowane na zasadach przyjętych w pierwszej rekrutacji.

 14. Rekrutacja ma charakter ciągły w okresie realizacji projektu.

 15. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika/czkę Projektu drogą mailową, telefoniczną, osobiście lub za pośrednictwem pracownika socjalnego.

 16. Dokumenty projektowe Uczestnika/czki będą przechowywane w biurze projektu.

 17. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, proszone są o zgłoszenie się
  w terenowych punktach pracy socjalnej.

 

§ 6

Zasady monitoringu Uczestników/czek Projektu

 

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

 2. Uczestnik/czka Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku – załącznik nr 3. W celu udokumentowania prowadzonych form wsparcia, może być prowadzona dokumentacja zdjęciowa.

 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się podać Realizatorowi dane, które wymagane są do wprowadzenia w systemie LSI 2014 - 2020.

 4. Uczestnik/czka Projektu w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.                        

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin projektu jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 47, w terenowych punktach pracy socjalnej oraz na stronie internetowej www.mopszawiercie.pl. / Aktualności/ Projekt EFS 9.2.1.

 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zalecenia Instytucji Zarządzającej oraz wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

 3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 01.09.2019r. do 31.08.2021r.

 5. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

Integralną częścią regulaminu stanowią załączniki, będące dokumentami projektowymi:

 1. Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy do projektu

 2. Załącznik nr 2: Deklaracja Uczestnika/czki Projektu o dobrowolnym udziale w projekcie i zapoznaniu się z kontraktem wsparcia

 3. Załącznik nr 3: Oświadczenie Uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na upublicznianie wizerunku

 4. Załącznik nr 4: Oświadczenie Uczestnika/czki projektu dot. przetwarzania danych osobowych

 5. Załącznik nr 5: Oświadczenie Uczestnika/czki projektu o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego

 6. Załącznik nr 6: Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020

 7. Załącznik nr 7: Kwestionariusz rekrutacyjny dla potencjalnych Uczestników projektu

 8. Załącznik nr 8: Arkusz punktów rekrutacyjnych potencjalnych Uczestników

 9. Załącznik nr 9: Oświadczenie o niezaspokajaniu podstawowych potrzeb

 10. Załącznik nr 10: Oświadczenie Uczestników Projektu o odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnych z prawdą

 11. Załącznik nr 11: Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

 12. Załącznik nr 12: Kontrakt

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.