Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt.:
WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNO
ZAWODOWEGO NA LATA 2020 2021 II etap

§ 1
Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno zawodowego” na lata 2020 2021 II etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020, oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno zawodowego społeczności lokalnych ZIT.

2. Projekt realizowany jest w okresie: od 30 października 2020 roku do 29 października 2022 roku.

3. Miejscem realizacji projektu jest Gmina / Miasto Zawiercie, które jest zlokalizowane na obszarze funkcjonalnym Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

4. Projek t jest realizowany przez Gminę Zawiercie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

5. Biuro projektu mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu mieszczącym się przy ul. Niedziałkowskiego 22.

6. Wszystkie informacje na temat Projektu, zwłaszcza naboru uczestników i realizacji form wsparcia zamieszczane są na stronie internetowej Beneficjenta ( www.zawiercie.eu ) i podmiotu realizującego projekt ( www.mopszawiercie.pl / zakładka Aktualności / Projekt

7. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz niedyskryminacji.

8. Celem projektu jest wzmocnienie poczucia tożsamości i spójności społecznej 56 osób (w tym 29 kobiet i 27 mężczyzn) mieszkańców obszarów rewitalizacyjnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz z najbliższym otoczeniem.

§ 2
Podstawowe pojęcia

1. Biuro Projektu miejsce, w którym udzielane są informacje dot. Projektu oraz możliwe jest pobranie formularzy i regulaminów obowiązujących w Projekcie, a także spotkanie z kadrą projektu. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 15.00;

2. Dokumenty rekrutacyjne dokumenty wymagane w trakcie procesu rekrutacji do projektu;

3. Dzień przystąpienia do projektu za dzień przystąpienia do projektu uważa się datę podpisania kontraktu socjalnego. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do Projektu i rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia będzie spisanie kontraktu socjalnego oraz wypełnienie wszelki ej dokumentacji uprawniającej do udziału w projekcie, bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia;

4. Komisja Rekrutacyjna (KR) Komisja powołana w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych przez kandydatów do proje ktu oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. W skład komisji wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

5. Kontrakt socjalny pisemną umowę zawartą z osobą ubiegaj ącą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

6. Mapa zasobów i potrzeb to raport z przeprowadzonych w społeczności badań. Raport z diagnozy, która stanowi jedno z podstawowych zadań organizatora społeczności lokalnej i poprzedza działania w społeczności. Diagnoza powinna być zaplanowana i przebiegać w kilku następujących po sobie eta pach, po zakończeniu każdego z nich możliwe jest przystąpienie do skonstruowania raportu w postaci Mapy zasobów i potrzeb;

7. MOPS rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47 , 42 400 Zawiercie;

8. Osoby bezrobotne osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są za równo osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu m acierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi;

9. Osoby niesamodzielne osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

10. Osoba uboga pracująca osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korz ystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej;

11. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności;

12. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a/ osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęc ia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004r o pomocy społecznej;

b/ osoby, o których mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym;

c/ osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697);

d/ osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z 201r poz. 1654 p późn. z m);

e/ osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r poz. 1943 z późn.

f/ osoby z niepełnosprawnością osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 2020;

g/ rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h/ osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2017r poz. 1065);

i/ osoby niesamodzielne;

j/ osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014 2020;

k/ osoby korzystające z PO PŻ;

13. Otoczenie osób za grożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i d yrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

14. Program aktywności lokalnej partnerstwo lokalne zainicjowane przez ośrodek pomocy społecznej, inna jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społe cznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności;

15. Proces rekrutacyjny rozumie się przez to prowadzone postępowanie w sprawie przyjęcia określonej osoby spełniającej warunki udziału w Projekcie;

16. Ścieżka reintegracji zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Ścieżka reintegracji może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub ze wzglę du na złożoność problemów i potrzeb danej osoby, rodziny lub środowiska wykraczać poza ramy jednego projektu i być kontynuowana w innym projekcie lub poza projektem. Wsparcie w ramach ścieżki reintegracyjnej może być realizowane przez jedną lub przez ki lka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny;

17. Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a/ osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie tych osób lub społeczność lokalna, w której zamieszkują;

b/ społeczność lokalna, którą cechuje co najmniej jedna z przesłanek wykluczających, opisanych w pkt 8;

c/ społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 2020 l ub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, o której mowa jest w w/w wytycznych

18. Uczestnik projektu osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożyła dokumenty rekrutacyjne;

19. Usługi aktywnej integracji usługi, któryc h celem jest:

a/ odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub

b/ odbudowa i podtrzymanie zdolności d o samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub

c/ zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego;

20. RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 2020.

§ 3
Warunki uczestnictwa w projekcie


1. Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące na terenie miasta Zawiercie, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z osiedli: Obrońców Poczty Gdańskiej, ulicy Piłsudskiego, Parku Mickiewicza, ulicy Szymańskiego, TAZ, Osiedla Warty.

2. Wsparciem zostaną objęte środowiska społeczne oraz ich członkowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na posiadane deficyty społeczne i zawodowe, a w szczególności:

-osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrot nego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pkt.12

-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

-osób lub rodzin korzystających z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymywała lub otrzymuje z PO PŻ, w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ

-osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil po mocy

-osoby z I lub II profilem pomocy.

§ 4
Zasady uczestnictwa w projekcie


1. Rozpoczęcie działań poprzedzi zbiorowe zebranie informacji o społeczności lokalnej, informacji o zasobach, ludziach, potencjale oraz problemach występujących na danym terenie oraz opracowanie raportu obrazującego mapę zasobów i potrzeb zarówno w obszarze działań jak i możliwości.

2. Rekrutacja do projektu odbywa się na podstawie Formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć do Biura Projektu. Wzór formularza zgłoszeniowe go dostępny jest w Biurze Projektu - Załącznik nr 1.

3. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania kontraktu socjalnego, deklaracji uczestnictwa Załącznik nr 3, oraz oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach RPO WSL w trakcie trwania projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno zawodowego” na lata 2020 2021 - Załącznik nr 4

4. Uczestnik /uczestniczka projektu ma prawo do:
a) udziału we wszystkich formach działań ustalonych w kontrakcie socjalnym,
b) otrzymania materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych z zajęć, na które zostały przewidziane;
c) otrzymania certyfikatów/zaświadczeń/opinii po ukończeniu kursów/staży zawodowych;
d) rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych, udokumentowanych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania deklaracji np.: podjęcie zatrudnienia, długotrwała choroba powodująca niemożność uczestnictwa w Projekcie po twierdzona zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem poświadczonym o odpowiedzialności karnej.

5. Uczestnik /uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do:
a) zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
b) podpisania dobrowolnej deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz kontraktu socjalnego,
c) dotrzymywania postanowień i terminów,
d) systematycznego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia i zaplanowanych zajęciach zgodnych z indywidua lną ścieżką reintegracji,
e) niezwłocznego informowania pracownika socjalnego oraz Zespół Projektowy o przeszkodach uniemożliwiających udział w przewidzianych projektem formach wsparcia oraz o rezygnacji z udziału w projekcie,
f) niezwłocznego przedstawienia dokumentów usprawiedliwiających wszystkie nieobecności Zespołowi Projektowemu,
g) utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym,
h) wypełnienia dokumentów i kwestionariuszy niezbędnych do realizacji projektu,
i) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego,
j) zachowania poufności i ochrony danych osobowych innych uczestników zajęć,
k) dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno zatrudnieniowej.

6. Zakończenie udziału w projekcie o znacza:
a) zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie;
b) zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to planowane można uzna ć za zgodne ze ścieżką zakończenia udziału uczestnika w projekcie.

§ 5
Konsekwencje związane z niewywiązaniem się z kontraktu socjalnego

Nieobecność uczestnika/ki projektu na zajęciach powyżej 25% spowoduje przerwanie udziału w Projekcie, co jest równowa żne z rozwiązaniem kontraktu socjalnego będącego umową projektową oraz zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. stanowi podstawę do odmowy przyznana świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 6
Przebieg procesu rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 02.11.2020r. w dniach i w godzinach pracy Biura Projektu, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 do czasu wyłonienia końcowej liczby uczestników (56 osób).

2. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich Uczestników, zgodnie z zasadą równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji.

3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Za wierciu powoła Komisję Rekrutacyjną w celu wyłonienia uczestników projektu.

4. Równolegle z rekrutacją prowadzone będą działania informacyjno promocyjne (plakaty w instytucjach oraz na terenie rewitalizacji, artykuły w prasie lokalnej i na stronach internetowych miasta, w siedzibach lokalnych NGO);

5. Jeżeli liczba potencjalnych beneficjentów zakwalifikowanych do Projektu będzie niższa niż zakładana ilość, zostanie ponowiony proces rekrutacji, aż do momentu uzyskania odpowiedniej liczby osób. Jeżeli natomi ast liczba potencjalnych uczestników będzie wyższa od zakładanej liczby, zostanie stworzona lista rezerwowa kandydatów.

6. Sposób rekrutacji dostosowany zostanie do możliwości i potrzeb grupy docelowej.

7. Pracownicy socjalni przeprowadzą wstępne rozmowy z klien tami pomocy społecznej ze swoich środowisk w celu stworzenia grupy potencjalnych beneficjentów oraz przekażą do MOPS wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy.

8. Koordynator projektu sporządzi wykaz potencjalnych uczestników Projektu, który zostanie prze kazany do Powiatowego Urzędu Pracy w celu weryfikacji statusu osoby oraz uzyskania informacji zwrotnej o braku przeciwwskazań do ich udziału w Projekcie.

9. Po otrzymaniu opinii z Powiatowego Urzędu Pracy Komisja rekrutacyjna dokona wyboru uczestników i spor ządzi listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którą przedstawi Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zatwierdzenia.

10. Przy wyborze uczestników i uczestniczek Komisja rekrutacyjna korzysta z punktacji od 0 do 5 oceniając sp ełnienie poszczególnych kryteriów uczestnictwa.

11. Podstawowe kryteria uczestnictwa podlegające ocenie:
a/ osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (ocenie podlega ilość przesłanek kwalifikujących do objęcia pomocą społeczną określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej: brak przesłanek 0 punktów , 1 przesłanka - 1 punkt , 2 przesłanki - 2 punkty , 3 przesłanki - 3 punkty , 4 przesłanki - 4 punkty , powyżej 5-ciu przesłanek - 5 punktów)

b/ osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 punktów); osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności 3 punkty; o soby bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności 0 punktów

c/ osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (5 punktów); osoby nie korzystające z PO PŻ 0 punktów

d/ osoby bezrobotne z III profilem (5 punktów)

e/ osoby z I lub II profilem (5 punktów)

12. Przy wyborze uczestników i uczestniczek w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymanych za kryterium podstawowe. W przypadku tej samej liczby punktów dla kilku osób o wyborze uczestników/czek będzie decydować kryterium dodatkowe, tj.:
a/ osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe (5 punktów)
b/ osoba/ rodzina prowadząca wspólne gospodarstwo domowe (3 punkty)
c/ miejsce zamieszkania obszary rewitalizowane (5 punktów)
d/ miejsce zamieszkania poza obszarami rewitalizowanymi (3punkty)
e/ kryterium dochodowe (do 100% KD 5 punktów; do 150% KD 4 punkty; do 200% KD 3 punkty; do 250% KD 2 punkty; do 300% KD 1 punkt; powyżej 300% 0 punktów)

13. Rekrutacja ma charakter ciągły w o kresie realizacji projektu.

14. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, proszone są do zgłoszenia się w terenowych punktach pracy socjalnej oraz w Biurze Projektu w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 22, tel. 32 494 13 98.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, przy ul. Niedziałkowskiego 22, w terenowych punktach pracy socjalnej oraz na stronie internetowej www.mopszawiercie.pl

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dof inansowanie Projektu, a także pisemnego zalecenia Instytucji Zarządzającej oraz
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprze stania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucji Zarządzającej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 30.10.2020 r. do 29.10.2022 r.

5. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wp rowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.


Integralną część regulaminu stanowią załączniki, będące dokumentami projektowymi:
1. Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy do projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno zawodowego” na lata 2020 2021 II etap
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie uczestnika projektu o dowolnym udziale w projekcie i zapoznaniu się z kontraktem wsparcia
4. Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego
5. Załącznik nr 5: Oświadczenie o korzystaniu z programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014 2020
6. Załącznik nr 6: Oświadc zenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wymianę informacji z PUP
7. Załącznik nr 7: Oświadczenie uczestnika projektu dot. Przetwarzania danych osobowych
8. Załącznik nr 8: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upublicznianie wizerunku
9. Załącznik nr 9: Zobowiązanie uczestnika projektu do dostarczenia po zakończeniu udziału w projekcie dokumentów potwierdzających osięgnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej
10. Załącznik nr 10: Zobowiązanie uczestnika projektu do uczestniczenia w proponowanych działaniach
11. Załącznik nr 11: Oświadczenie o rezygnacji udziału w projekcie

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.