Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO NA LATA 2019-2020

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

 2. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 maja 2019 roku do 31 lipca 2020 roku.

 3. Miejscem realizacji projektu jest Gmina / Miasto Zawiercie, które jest zlokalizowane na obszarze funkcjonalnym Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

 4. Projekt jest realizowany przez Gminę Zawiercie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 5. Biuro projektu mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 47.

 6. Wszystkie informacje na temat Projektu, zwłaszcza naboru uczestników i realizacji form wsparcia zamieszczane są na stronie internetowej Beneficjenta (www.zawiercie.eu)
  i podmiotu realizującego projekt (www.mopszawiercie.pl / zakładka Aktualności / Projekt EFS)

 7. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz niedyskryminacji.

 8. Celem projektu jest ograniczenie wykluczenia społecznego na terenach Zawiercia objętych rewitalizacją poprzez aktywizację środowiska lokalnego oraz podnoszenie kompetencji życiowych, umiejętności społecznych i zawodowych, bezrobotnych i nieaktywnych klientów pomocy społecznej tj. 54 osoby (w tym 28 kobiet i 26 mężczyzn).

 

§ 2

Podstawowe pojęcia

 1. Biuro Projektu – miejsce, w którym udzielane są informacje dot. Projektu oraz możliwe jest pobranie formularzy i regulaminów obowiązujących w Projekcie, a także spotkanie z kadrą projektu. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00;

 2. Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty wymagane w trakcie procesu rekrutacji do projektu;

 3. Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do Projektu
  i rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia będzie spisanie kontraktu socjalnego oraz wypełnienie wszelkiej dokumentacji uprawniającą do udziału w projekcie, bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia;

 4. Komisja Rekrutacyjna (KR) – Komisja powołana w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych przez kandydatów do projektu oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. W skład komisji wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

 5. Kontrakt socjalny – pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

 6. Mapa zasobów i potrzeb – to raport z badań przeprowadzonych w społeczności o charakterze terytorialnym lub kategorialnym. Raport z diagnozy, która stanowi jedno z podstawowych zadań organizatora społeczności lokalnej i poprzedza działania w społeczności. Diagnoza powinna być zaplanowana i przebiegać w kilku następujących po sobie etapach, po zakończeniu każdego z nich możliwe jest przystąpienie do skonstruowania raportu w postaci Mapy zasobów i potrzeb. Może on być sporządzany w kilku etapach i musi zawierać materiał dotyczący jednej konkretnej społeczności wybranej do pacy;

 7. MOPS - rozumie się przez to Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47 , 42-400 Zawiercie;

 8. Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych;

 9. Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne;

 10. Osoba bezdomna - osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności , a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

 11. Osoba samotna – osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych;

 12. Osoba zatrudniona – osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

 13. Osoby długotrwale bezrobotne osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowań zawodowych dorosłych.

 14. Osoby z niepełnosprawnościami – osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

 15. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 16. Projekt socjalny – zespół działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

 17. Proces rekrutacyjny – rozumie się przez to prowadzone postępowanie w sprawie przyjęcia określonej osoby spełniającej warunki udziału w Projekcie;

 18. Staż – nabywanie umiejętności praktycznych istotnych dla wykonywania pracy o określonej specyfice bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, mające za zadanie przygotować osobę wchodzącą, powracającą na rynek pracy, planującą zmianę miejsca zatrudnienia lub podnoszącą swoje kwalifikacje do podjęcia, zmiany lub poprawy warunków zatrudnienia;

 19. Uczestnik projektu - osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożyła dokumenty rekrutacyjne;

 20. RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące na terenie miasta Zawiercie, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z osiedli: Szymańskiego, Stary Rynek, Warty.

 2. Wsparciem zostaną objęte środowiska społeczne oraz ich członkowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na posiadane deficyty społeczne i zawodowe, a w szczególności:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem: dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo oraz narażonych na uzależnienia oraz przejawiające zaburzenia zachowania, zagrożone negatywnymi wpływami środowiska i mające problemy z nauką;

 • rodziny z zaburzoną komunikacją pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny i niskimi kompetencjami opiekuńczo-wychowawczymi;

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi;

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą;

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości

 • osoby korzystające z pomocy społecznej w formie świadczeń zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

 • osoby z najbliższego otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mających potencjał pomocowy wobec wyżej wymienionych grup;

 • osoby lub rodziny korzystająca z Po PŻ;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

 • osoby niesamodzielne;

 • osoby bezrobotna zakwalifikowana do I, II, III profilu pomocy;

 • osoby długotrwale bezrobotne.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania kontraktu socjalnego , deklaracji uczestnictwa – Załącznik nr 6, oraz oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach RPO WSL w trakcie trwania projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020 – Załącznik nr 9.

 2. Przed rozpoczęciem działań nastąpi zebranie informacji o społeczności lokalnej, informacji o zasobach, ludziach, potencjale oraz problemach występujących na danym terenie w formie ankiety badawczej. Z uzyskanych danych zostanie stworzona mapa zasobów i potrzeb, która uwzględnia zarówno zasoby w działaniu jak i możliwości.

 3. Przed podpisaniem kontraktu socjalnego pracownik socjalny przedstawi kwestionariusz rekrutacyjny dla potencjalnych uczestników projektu, który stanowić będzie podstawę do sporządzenia grupy docelowej uczestników Projektu.

 4. Uczestnik projektu ma prawo do:

  1. udziału we wszystkich formach działań ustalonych w kontrakcie socjalnym,

  2. otrzymania materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych z zajęć, na które zostały przewidziane;

  3. otrzymania certyfikatów/zaświadczeń/opinii po ukończeniu kursów/staży zawodowych;

  4. rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych, udokumentowanych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania deklaracji np.: podjęcie zatrudnienia, długotrwała choroba powodująca niemożność uczestnictwa w Projekcie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem poświadczonym o odpowiedzialności karnej.

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

  1. zapoznania się z regulaminem rekrutacyjnym;

  2. podpisania dobrowolnej deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz kontraktu socjalnego,

  3. dotrzymywania postanowień i terminów,

  4. systematycznego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia i zaplanowanych zajęciach zgodnych z indywidualną ścieżką reintegracji społeczno – zawodowej,

  5. niezwłocznego informowania pracownika socjalnego oraz Zespół Projektowy o przeszkodach uniemożliwiających udział w przewidzianych projektem formach wsparcia oraz o rezygnacji z udziału w projekcie ,

  6. niezwłocznego przedstawienia dokumentów usprawiedliwiających wszystkie nieobecności Zespołowi Projektowemu,

  7. utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym,

  8. wypełnienie dokumentów i kwestionariuszy niezbędnych do realizacji projektu,

  9. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego,

  10. zachowania poufności i ochrony danych osobowych innych uczestników zajęć,

  11. dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno – zatrudnieniowej.

 1. Zakończenie udziału w projekcie oznacza:

- zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie;

- zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to planowane można uznać za zgodne z ścieżką udziału uczestnika w projekcie.

 

§ 5

Konsekwencje związane z niewywiązania się z kontraktu socjalnego

Nieobecność uczestnika projektu na zajęciach powyżej 25% spowoduje przerwanie udziału w Projekcie, co jest równoważne z rozwiązaniem kontraktu socjalnego będącego umową projektową oraz zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. stanowi podstawę do odmowy przyznana świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

§ 6

Przebieg procesu rekrutacji

 1. Rekrutacja poprzedzona zostanie działaniami informacyjno-promocyjnymi (plakaty i ulotki w instytucjach na terenie rewitalizacji i miasta, artykułami w prasie lokalnej i na stronach internetowych miasta i MOPS);

 2. Sposób rekrutacji dostosowany zostanie do możliwości i przebiegu grupy docelowej;

 3. Rekrutacja poprzedzona będzie zebraniem informacji o społeczności lokalnej, informacji o zasobach, ludziach, potencjale oraz problemach występujących na danym terenie w formie ankiety badawczej przez 5 pracowników socjalnych i animatorów lokalnych, z których danych zostanie stworzona mapa zasobów i potrzeb.

 4. Rekrutacja prowadzona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 od 01.05.2019r. do czasu wyłonienia końcowej liczby uczestników (54 osoby).

 5. W celu wyboru uczestników projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor MOPS, Koordynator Projektu, Asystent kierownika projektu, pracownik MOPS w celu sporządzenia listy potencjalnych uczestników Projektu.

 6. Pracownicy socjalni przeprowadzą wstępne rozmowy z klientami pomocy społecznej ze swoich środowisk w celu stworzenia grupy potencjalnych beneficjentów oraz przekażą do MOPS wypełnione i podpisane kwestionariusze rekrutacyjne, które stanowić będą podstawę utworzenia listy docelowej uczestników.

 7. MOPS sporządzi wykaz potencjalnych uczestników Projektu, który zostanie przekazany do Powiatowego Urzędu Pracy w celu weryfikacji statusu osoby wraz z informacją zwrotną o braku przeciwwskazań do ich udziału w Projekcie.

 8. Po otrzymaniu opinii z Powiatowego Urzędu Pracy i wyłonieniu grupy docelowej, pracownik socjalny podpisze z klientem MOPS kontrakt socjalny obejmujący udział w Projekcie wraz z dobrowolną deklaracją uczestnictwa w Projekcie, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na upublicznianie wizerunku, oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem, oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego, oświadczeniem o bierności zawodowej, formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji, oświadczeniem o zapoznaniu się z kontraktem wsparcia, oświadczenie o korzystaniu z programu PO PŻ oraz zobowiązaniu do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej podjęcie pracy.

 9. Jeżeli liczba potencjalnych beneficjentów zakwalifikowanych do Projektu będzie niższa niż zakładana ilość, zostanie ponowiony proces rekrutacji, aż do momentu uzyskania odpowiedniej liczby osób. Jeżeli natomiast liczba potencjalnych beneficjentów będzie wyższa od zakładanej liczby, zostanie stworzona lista rezerwowa kandydatów.

 10. Rekrutacja ma charakter ciągły w okresie realizacji projektu.

 11. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, proszone są do zgłoszenia się w terenowych punktach pracy socjalnej.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin projektu jest dostępny w siedzibie Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 47, w terenowych punktach pracy socjalnej oraz na stronie internetowej www.mopszawiercie.pl.

 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zalecenia Instytucji Zarządzającej oraz wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.

 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucji Zarządzającej.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązujący od dnia 01.05.2019 r. do 31.07.2020 r.

 5. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

 

Integralną częścią regulaminu stanowią załączniki, będące dokumentami projektowymi:

 1. Załącznik nr 1: Karta rozmowy kwalifikacyjnej

 2. Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji

 3. Załącznik nr 3: Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych

 4. Załącznik nr 4: Formularz zgłoszeniowy do projektu

 5. Załącznik nr 5: Kontrakt socjalny

 6. Załącznik nr 6: Oświadczenie uczestnika projektu o dobrowolnym udziale w projekcie i zapoznaniu się z kontraktem wsparcia

 7. Załącznik nr 7: Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo

 8. Załącznik nr 8: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upublicznianie wizerunku

 9. Załącznik nr 9: Oświadczenie uczestnika projektu o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego

 10. Załącznik nr 10: Zobowiązanie uczestnika projektu do dostarczenia po zakończeniu udziału w projekcie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej

 11. Załącznik nr 11: Oświadczenie o korzystaniu z programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020

 12. Załącznik nr 12: Zobowiązanie uczestnika projektu do uczestniczenia w proponowanych działaniach

 13. Załącznik nr 13: Oświadczenie o rezygnacji udziału w projekcie

 14. Załącznik nr 14: Oświadczenie uczestnika o przydzieleniu do danego profilu pomocy

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.