Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu przystąpił po raz kolejny do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,
w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako ogólnodostępnej formy wsparcia osób niepełnosprawnych i zwiększenie szans osób niepełnosprawnej na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, poprzez:

 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb,
 • umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 realizowany przez gminę Zawiercie kierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy – osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w :

 • Wyjściu/powrocie/dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe
 • Pomocy w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • Załatwianiu spraw urzędowych, np. pomoc w sporządzaniu, dostarczaniu dokumentów, pozyskiwaniu informacji
 • Nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami
 • Korzystaniu z dóbr kultury, np. muzea, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy
 • Pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego, sprawiających duże trudności uczestnikowi programu; towarzyszenie w aktywnym spędzaniu czasu wolnego

Pierwszeństwo do uczestnictwa w programie stanowią osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

WAŻNE!!!!

w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2023 r. poz.901), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust.10, finansowane ze środków publicznych.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Program trwa do 31 grudnia 2024 roku.

Sposób zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST - edycja 2024

 • osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (druk karty załączenia – do pobrania) oraz załączenie kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • wnioski można składać osobiście w siedzibie Działu Usług Opiekuńczych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul Niedziałkowskiego 22, bądź drogą mailową: uslugiopiekuncze@mopszawiercie.pl   

Szczegółowych informacji na temat realizacji Programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych – Pani Pawłowska Agnieszka

telefon kontaktowy – +48 32 494 13 98 wew.14 lub 664 012 798

 

28

LIS

2023

120

razy

czytano

53/1937

mopszawiercie.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.