Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu przystąpił do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023,
w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania – 416 404,80 zł

 

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako ogólnodostępnej formy wsparcia osób niepełnosprawnych i zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, poprzez:

 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb,

 • umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe,

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowany przez gminę Zawiercie kierowany jest do mieszkańców gminy – osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wyjściu/powrocie/dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe

 • Pomocy w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

 • Załatwianiu spraw urzędowych, np. pomoc w sporządzaniu, dostarczaniu dokumentów, pozyskiwaniu informacji

 • Nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami

 • Korzystaniu z dóbr kultury, np. muzea, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy

 • Pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego, sprawiających duże trudności uczestnikowi programu; towarzyszenie w aktywnym spędzaniu czasu wolnego

Pierwszeństwo do uczestnictwa w programie stanowią osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

WAŻNE!

w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Program trwa do 31 grudnia 2023 roku.

Sposób zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 • osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (druk karty załączenia – do pobrania) oraz załączenie kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 • wnioski można składać osobiście w siedzibie Działu Usług Opiekuńczych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul Niedziałkowskiego 22, bądź drogą mailową: uslugiopiekuncze@mopszawiercie.pl

Szczegółowych informacji na temat realizacji Programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych – Pani Aleksandra Kruszewska telefon kontaktowy – +48 32 494 13 98 wew.14 lub 664 423 329

23

STY

2023

280

razy

czytano

23/1767

mopszawiercie.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.