Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 

Dom jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu i jako ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Zawiercie w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, którzy  ze względu na  wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowego wsparcia w  zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a  w  szczególności dla osób, które ze  względu na  swoją sytuację zdrowotną lub rodzinną wymagają wsparcia w  zakresie integracji społecznej. Dom dysponuje 40 miejscami dziennego pobytu. Siedziba Domu znajduje się przy ul.  Piłsudskiego 47 w  Zawierciu. Placówka funkcjonuje przez cały rok od  poniedziałku do  piątku z  wyłączeniem świąt i  dni ustawowo wolnych od  pracy, w  godzinach od. 7.00 do  15.00.

Placówka powstała 16 czerwca 1994 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu. Ośrodek do sierpnia 2020 funkcjonował jako Dzienny Dom Pomocy Społecznej, został przekształcony w Dzienny Dom Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2020). Program pozwolił pozyskać dotację z budżetu państwa na modernizację i doposażenie placówki.

Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje na  podstawie: ustawy z  dnia 12 marca 2004  r. o  pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z  2019  r. poz. 1507 z  późn.zm.), uchwały nr  34 Rady Ministrów z  dnia 17.03.2015  r. w  sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na  lata 2015-2020. Uchwały Nr XXXI/339/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z  dnia 6 sierpnia 2020r. w  sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Zawierciu.

Głównym celem Dziennego Domu "Senior+" w  Zawierciu jest aktywizacja społeczna oraz  integracja osób starszych z  terenu Gminy Zawiercie. Celami szczegółowymi są: zapewnienie dziennej opieki klientom, zwłaszcza osobom w wieku emerytalnym, samotnym, osamotnionym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, przebywających w złych warunkach mieszkaniowych, o niskich dochodach, mających niepoprawne stosunki rodzinne. Zapewnienie całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja). Organizowanie zajęć w ramach arteterapii i rehabilitacji służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej zgodnie z klasyfikacją wiekową, chorobową, niepełnosprawnością i wyborem uczestnika. Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji dla uczestników. Czynny udział w imprezach kulturalno - edukacyjnych prowadzonych na rzecz placówki i miasta. Integracja osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Dom usytuowany jest w zabytkowym, pięknym budynku przy jednej z głównych ulic miasta, blisko komunikacji miejskiej. Dysponuje jadalnią, gdzie odbywają się spotkania okazjonalne, jubileusze, święta, prelekcje, salą wypoczynkową z indywidualnymi szafkami dla pensjonariuszy, salą relaksacyjną, salą telewizyjną z biblioteczką, salą rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt usprawniający i rehabilitacyjny, salą artystyczną, punktem medycznym, miejscem do prania i prasowania, toaletami z prysznicem, z uchwytami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ogrodem. W ośrodku znajduje się również winda umożliwiająca przemieszczanie się osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem każdy uczestnik ma prawo do uczestnictwa we  wszystkich oferowanych zajęciach, przebywania na  terenie Domu w  godzinach jego pracy, korzystania z  wyposażenia w  sposób zgodny z  jego przeznaczeniem, w  tym do  korzystania z  materiałów przeznaczonych do  terapii zajęciowej w  obecności osoby upoważnionej do  prowadzenia zajęć. Miejsce w  Domu przyznawane jest w  drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zawierciu bądź innej osoby upoważnionej na  wniosek osoby zainteresowanej. Decyzja o  przyznaniu miejsca określa termin na  jaki miejsce zostaje przyznane oraz  wysokość odpłatności za  pobyt i  sposób jej ponoszenia.

Placówka jest przystosowana do  potrzeb osób niepełnosprawnych, w  tym osób z  niepełnosprawnością ruchową. nie posiada miejsc całodobowego, okresowego pobytu.

Domem kieruje kierownik, który podporządkowany jest Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zawierciu.

Dzienny Dom Senior+ realizował

2020r.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020/moduł I/ edycja 2020

Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+

Pozyskana dotacja: 182.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 229.500,00 zł

Realizuje:

2021r.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025/moduł II/ edycja 2021

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Zawierciu

Pozyskana dotacja z budżetu państwa:  132.886,18 zł

Całkowita wartość zadania: 265.772,36 zł

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.