Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu swoją działalność rozpoczął 16 czerwca 1994 roku. Podstawą do przyjęcia klienta do Dziennego Domu Pomocy Społecznej jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu (zgodnie z art. 51 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - Dz.U. Nr 64, poz.   593, z   późn.   zm. -osobom, które ze względu na wiek,  chorobę   lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb   życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia).

      Dzienny Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje w sposób zapewniający swoim uczestnikom: poczucie intymności, godności i bezpieczeństwa uwzględniając stopień ich fizycznej i intelektualnej sprawności w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości jego uczestników.

1.   Z usług DDPS mogą korzystać mieszkańcy  gminy Zawiercie, osoby dorosłe  zwłaszcza w wieku emerytalnym, samotne, osamotnione, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, przebywające w złych warunkach domowych, o niskich dochodach, mające niepoprawne stosunki rodzinne, z ustalonym stopniem niepełnosprawności,   którym   przyznano   świadczenie na podstawie decyzji administracyjnej. 

2.    DDPS specjalizuje się w opiece nad osobami z określonymi grupami chorobowymi, z wyłączeniem osób z demencją starczą, zaburzeniami psychicznymi i z problemem alkoholowym.

3.    Ośrodek funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, w godzinach od 7:00 do 16:00. W  przypadku organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych, spotkań świątecznych - ilość  godzin funkcjonowania placówki możne zostać przedłużona.

      W pierwszym dniu pobytu w DDPS - Kierownik placówki w obecności terapeuty  i pielęgniarki przeprowadza rozmowę z nowym podopiecznym,  podczas której ustalają aktualną sytuację życiową i zdrowotną  uczestnika. Zapoznają go z wewnętrznym regulaminem, przedstawiają ofertę zajęć arteterapeutycznych, aktywizujących i rehabilitacyjnych prowadzonych w ośrodku a także omawiają zasady korzystania z usług medycznych.

W przypadku osoby mającej trudności w poruszaniu się ustalają godziny transportu  podopiecznego z domu do placówki i z placówki do jego miejsca zamieszkania.

 Uczestnicy Domu mają prawo do korzystania z pełnej oferty usług:

 

1) bytowych zapewniających :

a) miejsce pobytu,
b) wyżywienie ( trzy posiłki dziennie ),
c) utrzymanie czystości,

2) opiekuńczych zapewniających :

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) opiekę higieniczną,
c) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,    

3) wspomagających zapewniając:

a) udział w  wybranych zajęciach terapeutycznych,
b) udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
c) realizację potrzeb kulturalnych,
d) warunki do rozwoju samorządności,
e) rozwijanie ze środowiskiem lokalnym.

DDPS obsługa terapeutyczno – medyczna

Pielęgniarka DDPS każdemu nowemu uczestnikowi zakłada kartę zdrowia, gromadząc wiadomości o przebytych chorobach, pobytach w szpitalach, wyniki ich badań, listę przyjmowanych leków oraz zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań przebywania w grupie. Informuje o dostępnych formach pomocy medycznej tj:

 • opieka medyczna pielęgniarki - codzienna
 • konsultacje medyczne z lekarzem internistą - raz w tygodniu
 • kontakt z wytypowaną przychodnią zdrowia za pomocą łączy internetowych tzw. TELEOPIEKA – codziennie w wyznaczonych godzinach
 • ustalanie termin wizyt u lekarzy specjalistów (osoby samotne i o zmniejszonej zdolności poruszania się)
 • odwiedziny w domu w przypadkach tego wymagających

Informuje o obowiązujących zasadach utrzymania higieny: osobistej i w pomieszczeniach ośrodka, korzystania z kąpieli,  pralki, żelazka, środków czystości.

Kierownik placówki udziela informacji dotyczących:

 • zapoznaje z regulaminem obowiązującym w placówce, prawach i obowiązkach uczestnika
 • o zasadach bezpieczeństwa
 • propozycji zajęć terapeutycznych, usprawniających, edukacyjnych, relaksujących, rehabilitacyjnych i usprawniających ruchowo 
 • warunków korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do całodziennego pobytu w placówce: odpoczynku, terapii, samodzielnego sporządzania kawy, herbaty
 • warunków sanitarnych umożliwiających podopiecznemu: kąpiel, pranie, prasowanie
 • warunków żywieniowych
 • warunków i zasad odpłatności za pobyt (żywienie i usługi opiekuńcze)
 • o możliwościach zgłaszania swych pomysłów, planów, nowych form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z indywidualnymi możliwościami, uzdolnieniami – celem umieszczenia ich w miesięcznych planach
 • o sposobach organizacji czasu wolnego
 • możliwości i zasadach korzystania: z punktu bibliotecznego, dostępu do gier, TV, komputera, internetu, podstawowego sprzętu do ćwiczeń usprawniających, z wyposażenia sali zajęć plastycznych, maszyn do szycia
 • o możliwościach udziału w życiu kulturalnym, imprezach rekreacyjno – sportowych, wyjazdach na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne

Kierownik placówki prowadzi wszelką dokumentację dot; planów rozwojowych, działań, spraw dot. podopiecznych, pism wychodzących i przychodzących, zarządzeń, protokołów, spraw dot. wynagrodzeń pracowników, finansowych, zamówień, umów itd. Nadzoruje pracę pracowników odpowiedzialnych za merytoryczną stronę realizacji zadań oraz pracę personelu kuchni DDPS. Kierownik współpracuje z pracownikami socjalnymi, kadrą  MOPS i instytucjami wspomagającymi jego działania w celu kompletowania wiadomości, informacji o zmianach rodzinnych, finansowych i zdrowotnych podopiecznych DDPS, co pozwala na bieżącą kontrolę, modyfikację form współpracy i planowanie dalszych działań i form wsparcia.

Do podstawowych zadań instruktorów – terapeutów należy:

 • dopasowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika zajęć
 • prowadzenie dzienników zajęć z opisanym tematem i z listą obecności uczestników
 • zapewnienie atrakcyjności zajęć i bezpieczeństwa podczas ich trwania
 • roczna ocena uczestnika pobytu dotycząca jego pracy, aktywności  i rozwoju
 • sprawozdanie roczne z ilości przeprowadzonych zajęć
 • sporządzanie listy zakupów na bieżący rok: materiałów, akcesoriów, sprzętu i wyposażenia celem podniesienia standardów i jakości prowadzenia zajęć

Personel odpowiedzialny za wyżywienie w DDPS

            Decyzję o  przyznaniu  pomocy w formie pobytu w DDPS kompletuje intendent i  na jej podstawie oblicza odpłatność, zgodnie z tabelę odpłatności zaakceptowaną Uchwałą Rady Miasta Zawiercie.

Dyrektor MOPS w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności.         
- w przypadku umieszczenia na okres krótszy niż jeden miesiąc, do naliczenia odpłatności przyjmuje się przelicznik 1/30 ( za dzień).
- opłatę za pobyt w placówce uczestnik wnosi do 5-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy MOPS w Zawierciu.
- należności z tytułu wydatków na świadczenia z  pomocy społecznej, z tytułu opłat za pobyt w Domu oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 

Kuchnia DDPS działa zgodnie z zasadami GHP, GMP oraz systemem HAACAP.

Przygotowywanie posiłków odbywa się z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa i higieny, z zaleceniami dot. wartości energetycznych, kalorycznych posiłków, z uwzględnieniem jednostek chorobowych i wieku klientów - wg dekadowego jadłospisu sporządzonego przez dietetyka i zatwierdzonego przez kierownika placówki. W oparciu o jadłospis, planuje on dzienne ilości składników niezbędnych do sporządzenia posiłków, które z magazynów żywności wydaje kierownikowi kuchni – magazynier.

Kierownik kuchni i kucharki przygotowują trzy posiłki dziennie zgodnie z opracowanym jadłospisem i towarem otrzymanym z magazynu na ich wykonanie.

Magazynier prowadzi na bieżąco kartoteki z obrotu towarem, stanów magazynowych, kompletuje rachunki  i dokonuje miesięcznych rozliczeń ( z Działem Księgowości) dotyczących wydatkowania finansów na zakup artykułów żywnościowych, zgodnie z planowanym budżetem i zasadami ujętymi w przetargach na te artykuły.

 

NASZE TERAPIE

TERAPIA LITERACKA – Ewa Olszańska Rok

TEATROTERAPIA – Józef Niedźwiecki, Elżbieta Cygnarowska

AROMATERAPIA – Barbara  Maj

SOCJOTERAPIA – Elżbieta  Cygnarowska

TERAPIA PLASTYCZNA – Małgorzata Hamerlik

REHABILITACJA – Alicja Mrozińska

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE – Barbara Maj

 

NASZE IMPREZY

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.