Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierciu swoja działalność rozpoczął 26 marca 1998 roku.

Ośrodek jest placówką wsparcia o zasięgu lokalnym działającym w oparciu o art. 17 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

W skład Ośrodka wchodzi:

- Świetlica Środowiskowa

Świetlica

Świetlica jest czynna przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. W dni zajęć szkolnych Świetlica pracuje w godzinach od 7.00 do 19.00, w soboty od 7.00 do 15.00, dni wolne od zajęć szkolnych od 7 do 15.

W placówce dzieci otrzymują bezpłatne podwieczorki i kolację, a w dni wolne od zajęć szkolnych śniadanie i obiad.

Objęcie dziecka pomocą realizowaną przez Świetlicę następuje na wniosek lub w uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i rodzicami, bądź opiekunami dziecka.

Działalnością Świetlicy mogą zostać objęte dzieci w wieku szkolnym od 7 do 17 lat. Po ukończeniu 17 lat uczestnicy Świetlicy mogą korzystać ze wsparcia w ramach Klubu Absolwenta.

 

Świetlica zapewnia wychowankom:

- zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, socjoterapeutyczne, a także terapię indywidualną i grupową dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych, niewydolnych wychowawczo i ubogich,
- opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,
- pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne : j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka,
- udział w zajęciach specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami,
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych,
- skoordynowane oddziaływanie pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażanie do zasad współżycia społecznego,
- zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, terapeutyczne, samoobsługowe, specjalistyczne, kulturotwórcze, sportowe i inne, zgodne z zainteresowaniami wychowanków oraz pracę na rzecz środowiska, w grupach wychowawczych, kołach i zespołach zainteresowań, a także zespołach specjalistycznych oraz poradnictwo i zajęcia dla rodziców,
- festyny, imprezy sportowe, imprezy okolicznościowe,
- zajęcia o charakterze artystycznym (muzyczne, taneczne, plastyczne),
- zajęcia informatyczne,
- zajęcia sportowe, muzyczne, terapia zajęciowa,
- działania rekreacyjno-wypoczynkowe w czasie ferii i wakacji szkolnych.

 

Placówka utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu pomocy rodzicom/opiekunom w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działania na rzecz podtrzymania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko. Utrzymuje także stały kontakt z innymi członkami rodzin, właściwymi instytucjami, szkołami i osobami działającymi na rzecz dzieci celem umożliwienia wychowankom korzystania z właściwie prowadzonej opieki rodzinnej i przejęcia w pełni przez rodziców zadań wychowanków.

 

Od 01.09.2019r. w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny realizowany jest projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia - etap II”.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.