Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu przystąpił do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania – 116 031 zł

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym założeniem programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Zawiercie, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, zaangażowanie w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.

Program adresowany jest do :

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczną ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w :

  • Wyjściu/powrocie/dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe

  • Pomocy w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

  • Załatwianiu spraw urzędowych, np. pomoc w sporządzaniu, dostarczaniu dokumentów, pozyskiwaniu informacji

  • Nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami

  • Korzystaniu z dóbr kultury, np. muzea, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy

  • Pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego, sprawiających duże trudności uczestnikowi programu; towarzyszenie w aktywnym spędzaniu czasu wolnego
     

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za które uczestnik nie ponosi odpłatności!!!

Przystąpienie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 podyktowane jest uwzględnieniem prawa niepełnosprawnych mieszkańców gminy do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania niezależnego życia, poprzez skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu lokalnej społeczności.
 

Naczelną wartością dla realizatorów programu jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych mieszkańców miasta Zawiercie.

Istotne wydaje się również zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
 

Szczegółowych informacji na temat realizacji Programu na terenie Gminy Zawiercie można uzyskać w Dziale Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 22 ( budynek mieszkań chronionych i wspomaganych), pokój 7 lub telefonicznie 32 494 13 98 wew. 14; 604 915 464

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.