Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu „Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia – II Etap”.

Strona główna » Aktualności » Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu „Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia – II Etap”.

Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu

Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia – II Etap”.

Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.01-24-020H/18-00

oś priorytetowa: IX. Włącznie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż z dniem 01.09.2019r. rozpoczął realizację projektu
pt. „Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia – II Etap”, który jest realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu obejmuje 24 miesiące, tj. 01.09.2019r – 31.08.2021r.

Projekt stanowi II etap zrealizowanego projektu pt. „Rozwój Usług Społecznych na terenie miasta Zawiercie” . Działaniami obejmie rozwój i upowszechnienie dostępności do usług świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności na obszarach objętych rewitalizacją.

Projekt "Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia" jest komplementarny z inwestycją w ramach EFRR w zakresie realizacji projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”. Powyższe działania na rzecz projektu umożliwią osiągnięcie celu głównego, którym jest stworzenie wystarczającej ilości usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu i jakości do usług społecznych i zdrowotnych oraz deinstytucjonalizacja usług dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w Zawierciu, w szczególności dla osób zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych, poprzez rozbudowanie zakresu usług społecznych i zdrowotnych: usług w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych, usług asystenckich, usług opiekuńczych, usług wspierania rodziny, usług pielęgniarskich, usług rehabilitacyjnych , poradnictwa psychologicznego, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, teleopieki w mieszkaniach wspomaganych. Swoim działaniem obejmie również utworzenie nowej filii-placówki opiekuńczej
z elementami pracy podwórkowej na osiedlu Warty oraz rozszerzenie liczby miejsc w dotychczasowej placówce.

Projektem zostanie objętych 120 osób, w tym 55 mężczyzn i 65 kobiet w szczególności osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, osoby zależne i niesamodzielne (w tym starsze), osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby doświadczające ubóstwa, osoby nie pracujące, bierne zawodowo osoby wielokrotnie wykluczone, osoby korzystające z PO PŻ.

Działania w ramach projektu dotyczyć będą również usług prewencyjnych dotyczących podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych służących zapobieganiu umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, działania zwiększające autonomię oraz bezpieczeństwo osób pozwalające na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie tych osób.

czytano: 64 razy

autor: mopszawiercie.pl

data dodania: 2019-09-09 15:01:54

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna