Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020

Strona główna » Aktualności » Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020

Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu
Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020.
Nr umowy: UDA-RPSL.09.01.01-24-032E/17
oś priorytetowa: IX. Włącznie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja
dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności
lokalnych - ZIT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż z dniem 01.05.2019r. do 31.07.2020r. rozpoczyna realizację projektu pt. „Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest częścią wiązki projektów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR) Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie, realizujący cele określone w LPR jak: spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna podobszarów miejskich Gminy Zawiercie poprzez realizację zintegrowanych, kompleksowych i komplementarnych projektów i działań rewitalizacyjnych.

W ramach projektu realizowany będzie program aktywności lokalnej na obszarze objętym rewitalizacją, charakteryzującym się silną koncentracją problemów społecznych, mających na celu pobudzenie aktywności społecznej na obszarach objętych procesem rewitalizacji, wzmocnienia kompetencji obywatelskich oraz pobudzenie zdolności do samoorganizacji.

Celem projektu jest ograniczenie obszarów wykluczenia społecznego na terenie Zawiercia objętych rewitalizacją poprzez aktywizację środowiska lokalnego oraz podnoszenie kompetencji życiowych, umiejętności społecznych i zawodowych bezrobotnych i nieaktywnych klientów pomocy społecznej.

Wsparcie w postaci kompetencji społecznych, prozatrudnieniowych oraz edukacyjnych przewidziane zostało dla 54 osób (dla 28 kobiet i 26 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem środowiska społeczne oraz ich członków, którzy wymagają wsparcia ze względu na posiadane deficyty społeczne i zawodowe (osoby zamieszkujące na terenie miasta Zawiercie, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z Osiedla Szymańskiego, Stary Rynek, Osiedla Warty). Będą to przede wszystkim mieszkańcy spełniający definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym :

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 3. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,

 4. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

 5. osoby z niepełnosprawnością,

 6. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

 7. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,

 8. osoby niesamodzielne,

 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

 10. osoby korzystające z PO PŻ.

Program zajęć będzie uwzględniać potrzeby uczestników, jak kwestie opieki nad osobami zależnymi. Wsparcie osób rodzin i środowisk objętych projektem odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę stworzoną dla środowiska, uwzględniającą diagnozę sytuacji problemowej, zasoby uczestników zostaną dostosowane do potrzeb członków społeczności. Osoby z ustalonym I, II i III profilem będą odbiorcami wyłącznie o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne i zawodowe. W projekcie przewidziane są działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej, działania animacyjne i integracyjne, skupione w 3 zadaniach:

1. Zadanie: Działania w środowisku oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych

Zostanie uruchomiony program Aktywności Lokalnej, w ramach którego zostaną utworzone:

 • Klub Młodzieżowy – KM (5 os),

 • Centrum Usług Senioralnych – CUS (5 os),

 • Klub dla rodzin – KR (5 os),

w ramach których uczestnicy będą brali udział w treningu oraz warsztatach:

□ trening umiejętności społecznych (10os) KM, CUS

□ warsztat budowania współpracy w zespole zadaniowym (10os) KM, CUS

□ warsztat efektywny animator lokalny (10os) KM, CUS

□ warsztat opiekuńczo-wychowawczych (5 rodzin) KR

Dodatkowo w ramach CUS zostaną przeprowadzone dla chętnych kursy:

 • kurs komputerowy (10os)

 • kurs językowy (10os)

2. Zadanie: Warsztaty kompetencji społecznych , których głównym celem jest wzmocnienie i rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności jednocześnie gwarantującą prawidłową postawę życiową i eliminowanie posiadanych deficytów. W ramach tego zadania przewiduje się:

□ warsztat grupowy aktywizacyjny (40os) KM, CUS, KR

□ warsztat grupowy psychologiczny (40os) KM, CUS, KR

□ trening umiejętności społecznej komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnej samooceny (40os)

□ konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne (40os)

□ indywidualny coaching (40os)

□ trening umiejętności wychowawczych (10 rodziców)

3. Zadanie: Działania edukacyjne dla I, II i III profilu oraz prozawodowe dla III profilu, których celem jest realizacja działań o charakterze edukacyjnym i prozawodowym. W tym zadaniu przewiduje się działania jak:

□ konsultacje edukacyjne (32 osoby)

□ usługa edukacyjna aktualizująca kwalifikacje zawodowego (22 osoby)

□ trening przedsiębiorczości (10 osób)

□ indywidualne pośrednictwo pracy (24 osoby)

□ indywidualne doradztwo zawodowe (12 osób)

□ kurs zawodowy oraz uprawnienia kwalifikacyjne (9 osób)

□ staże zawodowe (12 osób)

Działania w projekcie będą oparte o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 217 razy

autor: mopszawiercie.pl

data dodania: 2019-04-30 14:24:07

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Deklaracja dostępności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna