Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie, kształtowanie i utrwalanie postaw i umiejętności niezbędnych do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku lokalnym.

W ramach bieżącej pracy terapeutycznej w ŚDS realizowane są zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

 

1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy, trening kulinarny, umiejętności praktycznych, trening lekowy, trening załatwiania spraw urzędowych

2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: treningi mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji, instytucjach kultury, urzędach

3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich, kulturalnych

4. Poradnictwo specjalistyczne w tym: psychologiczne, pracownika socjalnego

5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

6. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia

7. Niezbędną opiekę

8. Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystkę i rekreację

9. Wyżywienie w postaci gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego,

10. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

 

Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych w ŚDS kształtują nawyki celowej aktywności, motywację do akceptowanych przez otoczenie zachowań.

 

W ramach treningu umiejętności interpersonalnych Uczestnicy rozwijają i utrwalają umiejętności m.in.

 • nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych zgodnie ze społecznymi normami i własnymi potrzebami,
 • prowadzenia rozmowy, aktywnego słuchania,
 • zachowywania się w sposób asertywny,
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, problemów, sytuacji trudnych,
 • radzenia sobie ze stresem, agresją,
 • wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany, odpowiedni do sytuacji społecznej,
 • budowania poczucia własnej wartości, poczucia kontroli.

 

W ramach psychoedukacji Uczestnicy nabywają, rozszerzają wiedzę dotyczącą:

 • umiejętności rozpoznawania objawów zwiastunowych nawrotu choroby, radzenia sobie z nimi ,
 • funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego, intelektualnego osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • możliwości poprawy własnego funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, poznawczego,
 • zdiagnozowanego u nich zaburzenia psychicznego.

 

W trakcie innych treningów w Ośrodku uczą się m.in.:

 • przygotowywania posiłków,
 • dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
 • dbania o czystość i porządek we własnym mieszkaniu, w Ośrodku,
 • gospodarowania pieniędzmi, dokonywania zakupów,
 • korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego,
 • korzystania z komputera, Internetu.

 

Uczestnicy biorą również udział w arteterapii w ramach, której wykonują prace plastyczne różnymi technikami, w zajęciach z zakresu muzykoterapii czy teatroterapii.

 

Korzystają z takich form spędzania wolnego czasu jak:

 • turystyka, działalność rekreacyjna
 • udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich.

 

Zajęcia i treningi odbywają się codziennie w 5 grupach, podział na grupy wynika z możliwości psychofizycznych uczestników, poziomu posiadanych umiejętności społecznych, ich potrzeb, możliwości w tym zakresie.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.