Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Katalog Świadczeń » ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 1. Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu - Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Zawiercie ul. Leśna 26

 • poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

tel. 32 – 494-13-47, 32-494-13-48

Zadaj pytanie w sprawie procedury: mops@mopszawiercie.pl

 1. Załatw sprawę elektronicznie:

Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą http://epuap.gov.pl/wps/portal WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego dla spraw rodziny dostępnego na stronie http://www.empatia.mpips.gov.pl/


 

 1. Termin składania wniosków i realizacji świadczeń:


 

W celu zachowania ciągłości wypłat i utrzymania świadczenia, dokumenty na nowy okres zasiłkowy należy złożyć w następujących terminach:

 • wnioski złożone w sierpniu - ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia następuje do 30 listopada,
 • wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • wnioski złożone od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie oraz wypłata świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;

Jeżeli wniosek zostanie złożony w grudniu i kolejnych miesiącach wówczas wypłata świadczenia nastąpi od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównana za poprzednie miesiące.

 

 1. Informacje ogólne :

 

 1. Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł netto na jednego członka rodziny lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
  orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od dnia 1 stycznia 2016 roku przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego
  spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń, zamiast odmowy przyznania świadczeń. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi rodzinie, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. W tym przypadku konieczne będzie ustalenie o jaką kwotę w rodzinie przekroczone zostało kryterium dochodowe.

 2. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

 3. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 1. Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługujące z tytułu:

 • urodzenia dziecka,

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • samotnego wychowywania dziecka,

 • wielodzietności,

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 2. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

 2. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 1. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 2. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 3. Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego uniemożliwiającą sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,

  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z świadczenia rodzicielskiego;

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 1. Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

 2. Kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko w przypadku dziecka niepełnosprawnego, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

 • samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 • osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

 1. Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 2. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA

 1. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 2. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 1. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od listopada do października następnego roku kalendarzowego.

 2. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 1. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.

 2. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY ( KLIENTA )

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny do wglądu.

 3. Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).

 4. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.3),

  • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; ( dot. okresu zasiłkowego 2016/2017),

  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

  • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

   - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

   - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

  •  dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 5. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;

 6. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

 7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 8. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

 9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

 10. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

 11. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 12. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 13. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 • W przypadku, gdy świadczeniobiorca ubiega się o przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego:
  Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 13 należy dostarczyć dodatkowe dokumenty odpowiednio:

 • W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:
  zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 • W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie  korzystania z urlopu wychowawczego

 1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

 3. dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 • W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka powyżej 18 r.ż. do szkoły,

 • W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,

 2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,

 3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 • W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.


 

 1. Forma załatwienia:

 • Decyzja administracyjna
   

 1. Termin załatwienia:

 • Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania .
   

 1. Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie (al. Aleja Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zawierciu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

 1. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. );

 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.);

 3. Ustawa z dnia 07 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( Dz.U. z 2017r. poz. 1428 )

 4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016, poz.1990 z późn. zm.);

 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.),

 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234);


 

 

Dostępne podkategorie:
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna