Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Stypendia Szkolne

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Katalog Świadczeń » Stypendia Szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017, poz 2198 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium nie przysługuje:

- dzieciom uczęszczającym do przedszkola

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Zawiercie

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • do 15 września 2018r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 47 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka, pok. Nr 205, II piętro

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

 • pełnoletniego ucznia - uczniowie pełnoletni składają wniosek osobiście sami na siebie!!!

 • dyrektora szkoły

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie w terminie kompletnego wniosku wraz
z wymaganą dokumentacją , potwierdzającą trudną sytuację materialną rodziny ucznia, której łączny dochód netto nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto przyznanie stypendium uwarunkowane jest (oprócz dochodu poniżej kryterium dochodowego) występowaniem chociaż jednego z poniższych powodów:

- bezrobocie,

- niepełnosprawność,

- ciężka lub długotrwała choroba,

- wielodzietność,

 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych,

 • alkoholizm lub narkomania,

 • rodzina niepełna,

 • zdarzenie losowe, itp.

Wysokość stypendium ustalana jest zgodnie z regulaminem i liczona od wysokości zasiłku rodzinnego, tj. w roku szkolnym 2018/2019 od kwoty 124,00 zł

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- zasiłku celowego;

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

- wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.4);

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne — za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

(od 1 października 2018 r. będzie to kwota 308zł)

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

 • kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.


Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny 2018/2019 i wypłacane za dwa okresy rozliczeniowe:

 • od 01 września do grudnia 2018 r. - rozliczenie najpóźniej do 07 grudnia 2018 r.

 • od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. - rozliczenie najpóźniej do 14 czerwca 2019r.

Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu faktur oraz imiennych rachunków wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia do wysokości przyznanego stypendium w danym okresie rozliczeniowym. Faktury powinny być wystawione indywidualnie na każde dziecko.

Przeznaczenie stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne powinno być przeznaczone na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia pozaszkolne oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Świadczenia te nie są wymienione w formie katalogu zamkniętego, gdyż ich rodzaj zależy
od indywidualnych potrzeb ucznia.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 2018 / 2019

 1. Podręczniki szkolne

 2. Lektury, encyklopedie, słowniki, atlasy i inne książki i pomoce niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego

 3. Przybory szkolne m.in. tornister, torba szkolna, plecak szkolny, zeszyty, bloki, kalkulator, przybory geometryczne, flamastry, kredki, farby, klej, pędzle, ołówki, długopisy, papier milimetrowy, taśma klejąca, plastelina, modelina i inne materiały papiernicze, piśmiennicze

 4. Strój sportowy, niezbędny do udziału w szkolnych zajęciach sportowych W-F : dres sportowy 1szt, bluza sportowa 1szt , spodnie dresowe 1szt , spodenki gimnastyczne lub getry 2szt, koszulki gimnastyczne 2szt. (na semestr)

 5. Obuwie sportowe na zajęcia W-F (adidasy lub tenisówki ) - 2 pary na semestr

 6. Strój ochronny na praktyki, przybory do nauki zawodu (potwierdzone przez szkołę)

 7. Komputer, monitor, oprogramowanie, części do komputera, myszka, klawiatura, drukarka, tusz do drukarki, papier do drukarki

 8. Multimedialne programy edukacyjne

 9. Pokrycie kosztu abonamentu internetowego za okres od września do czerwca danego roku szkolnego (refundacja na podstawie faktur z załączonym potwierdzeniem wpłaty) – umowa w miejscu zamieszkania ucznia

 10. Instrumenty muzyczne z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania ( udział w zajęciach muzycznych- zaświadczenie)

 11. Biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko

 12. Zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne – faktury za bilety) ( uczniowie szkół ponadpodstawowych)

 13. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych w okresie od września do czerwca (korepetycje, zajęcia językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne itp.– potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

 14. Wyjazd na „zieloną szkołę”

 15. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, klasowych wyjściach do teatru, kina, muzeum itp.(potwierdzone przez szkołę) w okresie od września do czerwca

 16. Zakwaterowanie w internacie, bursie, stancji

 17. Okulary korekcyjne (potwierdzone przez higienistkę szkolną)

 18. Basen (opłaty, strój kąpielowy, czepek, klapki na basen)

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów
(wg katalogu wydatków kwalifikowanych), w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica lub ucznia pełnoletniego.

Istotne jest także aby np. plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe” (potwierdzone przez sprzedawcę). Jeżeli zakupiony towar w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku ma tylko kody, oznaczenie symbolem lub nazwę skróconą to winna być dopisana pełna nazwa zakupionego towaru potwierdzona pieczęcią sprzedawcy i podpisem wystawcy faktury.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów

Paragony nie będą brane pod uwagę.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, kamery do komputera, słuchawki, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, wyjazdy, obozy i zimowiska w czasie ferii zimowych oraz wyjazdy kolonie, obozy w czasie wakacji letnich, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.

OBOWIĄZUJĄ FAKTURY / RACHUNKI ZA:

- w I okresie rozliczeniowym tj. od września do grudnia danego roku :

* zakup podręczników na bieżący rok szkolny- od 1 czerwca 2018r.

* artykuły szkolne - od l lipca 2018r.

* abonament za Internet – od 1 września 2018r.

* pozostałe wydatki szkolne zgodne z obowiązującym katalogiem – od 1 sierpnia 2018r.

- w II okresie rozliczeniowym tj. od stycznia do czerwca danego roku

* faktury za w/w artykuły i usługi – od stycznia 2019r. (nie będą uwzględniane faktury za poprzedni rok )

 

Uwaga!!!!

Rodzice albo prawni opiekunowie ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak również na dyrektorze szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZAŁĄCZNIKI
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna