Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009r realizuje  projekt ,,Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.


Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia społecznego i zawodowego klientów pomocy społecznej z terenu gminy Zawiercie. 
Celem głównym jest:

  • zwiekszenie aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub uzależnienia

Celami szczegółowymi są:

        • wzrost umiejętności psychospołecznych niezbędnych do prawidłowego poruszania się na rynku pracy;

        • wzmocnienie społeczne uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia

        • zdobycie /podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia

Głównym problemem, z którego wynikła konieczność realizacji projektu jest zagrożenie  wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej na terenie gminy Zawiercie, a w szczególności:
- wysoki poziom bezrobocia wśród klientów pomocy społecznej,
- niewystarczające kwalifikacje zawodowe klientów pomocy społecznej,
- deficyt kompetencji społecznych klientów pomocy społecznej na terenie gminy

Grupą docelową projektu będzie 91 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, jak również młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym. W szczególności działaniami projektu obejmujemy osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi, osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.Ponadto 13 osób będzie kontynuować zajęcia w CIS (Centrum Integracji Społecznej) ponieważ nie ukończyli oni indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego z 2008r.

Działania podjęte  w ramach projektu mają charakter kompleksowy. Uwzględniamy zwłaszcza indywidualną charakterystykę każdego klienta. Zapewniamy min. zajęcia w CIS dla osób które najgorzej radzą sobie na rynku pracy jak również szkolenia zawodowe i grupy samopomocowe dla osób gotowych na szybsze wejście na rynek pracy oraz wsparcie dochodowe. Działania podjęte w ramach realizacji projektu mają za zadanie poprawę funkcjonowania psychospolecznego uczestników projektu a także ich rodzin aby bazując na wzmocnionej motywacji i samoocenie można było podjąc działania edukacyjne i zawodowe.

Zaangażowani asystenci rodzin będą pracować bezpośrednio w środowisku rodzin z dysfunkcją opiekuńczo-wychowawcząi z problelmem prowadzenia gospodarstwa domowego. Ponadto projekt zakłada uczestnictwo w gupach samopomocowych, indywidualne spotkania z psychologiem oraz z doradcą zawodowym, mediacje rodzinne, terapia dla ofiar przemocy, finasowanie badan lekarskich przed skierowaniem do na szkolenia zawodowe oraz zorganizowanie spotkań w ramach klubu dla osób bezrobotnych prowadzonego przez lidera klubu wyłonionego z uczestników projektu.
Wartością dodaną projektu jest możliwość zaoferowania spektrum możliwości dla grupy 91 osób, łącznie z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych i kompleksowym wsparciem, które nie występowały do tej pory w ofercie MOPS z powodu braku funduszy.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.