Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

"Promocja aktywnej inegracji społecznej na terenie miasta Zawiercie"

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO "PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

NA TERENIE MIASTA ZAWIERCIE" 2011R

 

 

Szanowni Państwo, informujemy , że rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji projektu systemowego realizowanego przez nasz Ośrodek pt.: ” Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego. Rekrutacja potrwa do 28.02.2011r.

Projekt jest realizowany od 01.01.2011r do 31.12.2011r.

Uczestnikiem projektu może być osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej ( zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej) w wieku od 15 do 64 lat, będący mieszkańcem gminy Zawiercie.

W czasie realizacji projektu oferujemy Państwu m.in. działania w zakresie aktywizacji edukacji społecznej ( uczestnictwo w zajęciach grup samopomocowych podzielonych tematycznie w zależności od dominujących problemów występujących w środowisku uczestników, uczestnictwo w zajęciach klubu samopomocowego) , działania w zakresie aktywizacji zawodowej(m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej) oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne i psychologiczne.

Grupą docelową projektu będzie 110 uczestników.

 

Projekt jest zgodny z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Wszelkie informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 47, w biurze Sekcji Projektu Systemowego – II p. pok. nr 42 i 43, tel: 32 67 221-34 wew. 34 lub 35, w godzinach:

Poniedziałek: od 8.00 do 16.00
Wtorek – Piątek : od 7.00 do 15.00
 

lub w Terenowych Punktach Pracy Socjalnej:

Rejon Pracy Socjalnej Nr 1

Zawiercie, ul. Piłsudskiego 95

tel.: 32- 67 106 64
Rejon Pracy Socjalnej Nr 2
Zawiercie, ul. Pastewna 6
tel.: 32- 67 031 40
Rejon Pracy Socjalnej Nr 3

Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8

tel.: 32 – 67 225 24
Rejon Pracy Socjalnej Nr 4

Zawiercie – Kromołów, ul. Filaretów 1

tel.: 32 – 67 166 32

 

 

CIS – Reintegracja zawodowa
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu od czerwca 2008r realizuje projekt:

Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Grupę docelową projektu stanowią m.in. osoby:

- bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub uzależnienia będących w wieku aktywności zawodowej .Celem ogólnym projektu jest  zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej tych osób,  zdobycie/podwyższenie przez nich kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia oraz  wzrost umiejętności psychospołecznych niezbędnych do prawidłowego poruszania się na rynku pracy.

Założenia i cele projektu realizowane są poprzez konkretne działania takie jak:

 kierowanie uczestników projektu do udziału w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej , które działa od 2009r tutaj  odbywają  się prace z instruktorem zawodu.

Od stycznia 2011r  zajęcia odbywają się w:

- pracowni krawieckiej, gdzie 5 pań uczestniczy w  praktycznej  nauce zawodu , uczestniczki zajęć chętnie poznają tajniki pracy krawcowej a zdobyte umiejętności będą mogły niejednokrotnie wykorzystać w codziennym życiu;

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zawierciu -   10 uczestników skierowanych do pracy przy segregacji, sortowaniu śmieci i pracach porządkowych pokonało barierę wstydu i niechęci a swoje obowiązki wykonują sumiennie, ich praca ma niebagatelne znaczenie dla poprawy jakości środowiska naturalnego, dzięki swojej postawie kształtują świadomość ekologiczną w swoim najbliższym otoczeniu.

Uczestnicy projektu pracujący w ZGK sprzątali miasto po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w naszym mieście, usuwając plakaty i ulotki wyborcze, zastępują etatowych pracowników ZGK w czasie ich nieobecności. Tę odpowiedzialną pracę w trudnych warunkach uczestnicy wykonują z odpowiedzialnością, są sumiennymi pracownikami a o ich zaangażowaniu w pracę bardzo pozytywnie wypowiada się kierownictwo ZGK.

Na co dzień niewidoczni , wykonują swoją pracę w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przyczyniając się do kształtowania naszego środowiska naturalnego.

Uczestnicy projektu pracują również w  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zawierciu, 5 osób pracuje przy  pracach porządkowych i utrzymaniu zieleni wykonując  również drobne naprawy i dbając o utrzymanie czystości na terenie OSiR.

W styczniu br. rozpoczęły się zajęcia w dodatkowo uruchomionej pracowni „remontowo-budowlanej” gdzie 5 uczestników projektu w budynkach należących do zasobów miasta wykonuje naprawy, usuwa awarie i prowadzi prace remontowo-budowlane. Zaangażowanie i umiejętności „złotych rączek” docenia kierownictwo ZGM kierując pod adresem pracowników same pozytywne opinie.

Te i inne przykłady pokazują jak ważne było utworzenie CIS na terenie gminy Zawiercie i jak duże   znaczenie ma  dla reintegracji zawodowej i społecznej uczestników projektu.

Uczestnicy zajęć CIS mogą nabyć umiejętności zawodowe, podwyższyć je lub przekwalifikować się tak aby zdobyte doświadczenie było efektywnie wykorzystane na lokalnym rynku pracy, biorąc jednocześnie pod uwagę indywidualne zainteresowania oraz predyspozycje fizyczno-psychiczne uczestnika projektu.

Istotnym elementem działań w ramach CIS było przełamanie barier psychicznych i społecznych związanych np. z pracą  na wysypisku śmieci, uświadomienie uczestnikom, że wykluczenie społeczne to nie wyrok i nie wiąże się z trwałą marginalizacją społeczną, i że dzięki ciągłemu doskonaleniu umiejętności zawodowych i kształceniu można temu wykluczeniu zapobiec.

Ważne jest również to , że część osób, które zakończyły pełny okres uczestnictwa w CIS otrzymały staż dla osób bezrobotnych a 3 osoby zatrudniono w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, jednym z wielu zadań aktywnej integracji projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego przez nasz Ośrodek są zajęcia w grupach samopomocowych.

Od kwietnia zajęcia rozpoczęło 7 grup samopomocowych utworzonych dla uczestników naszego projektu. Grupy podzielone zostały tematycznie w zależności od dominujących problemów, z którymi borykają się na co dzień uczestnicy zajęć.

Zajęcia w grupach odbywają się 2 razy w miesiącu po 3 godziny a w czasie ich trwania zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi oraz wyżywienie.

Pierwsze zajęcia były poświęcone integracji uczestników grup ,wzajemnemu poznaniu i budowaniu poczucia wzajemnego zaufania. Prowadzący zajęcia omawiały również specyfikę pracy w grupach samopomocowych oraz przybliżyli uczestnikom rolę , znaczenie grup i zasady ich funkcjonowania.

Tematyka przewidzianych zajęć jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

- asertywność

- samopoznanie( uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron)

- wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej

- rola wartości w życiu człowieka

- edukacja w zakresie zdrowego modelu życia

- rozwijanie własnego poczucia wartości

- nabywanie umiejętności wyrażania emocji

- odkrywanie własnych umiejętności i możliwości

- rola rodziny w życiu człowieka

Jednocześnie od kwietnia rozpoczęły się zajęcia w Klubie Aktywizacji Zawodowej .

Tematyka zajęć dotyczy m.in. poruszania się na rynku pracy, nauki pisania cv i listu motywacyjnego, elementów związanych z rozmową kwalifikacyjną, sposobami aplikowania dokumentów, prowadzący będzie również dostosowywał tematy zajęć do zgłaszanych na bieżąco przez uczestników potrzeb. Ponadto omawiana będzie sytuacja na lokalnym rynku zatrudnienia, będzie można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy a spotkania w Klubie Aktywizacji Zawodowej mają posłużyć wspólnemu wspieraniu się uczestników w poszukiwaniu zatrudnienia i dzielenia się zdobytymi doświadczeniami z zakresu poszukiwania pracy.

Nowe działania w Programie Aktywności Lokalnej.
 

            Wiosna przyniosła nowe szanse i pomysły. Udało nam się porozumieć z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łazach dzięki czemu 2 razy w miesiącu mieszkańcy osiedla Szymańskiego mogą nieodpłatnie korzystać z atrakcji Parku Wodnego Jura w Łazach. W zamian osoby korzystające z tej formy wypoczynku zadeklarowały swoją pomoc w utrzymaniu porządku na terenie nalężącym do wspomnianego ośrodka. Inicjatywa ta zrodziła się w trakcie rozmów z uczestnikami Programu Aktywności Lokalnej podczas których dość często podejmowanym tematem były ograniczone możliwości korzystania z obiektów sportowych m.in. basenu. Powody tego stanu rzeczy były związane z wysokimi kosztami, które niesie za sobą systematyczne korzystanie z propozycji placówek rekreacyjno-sportowych na terenie miasta i okolic.

Pierwszy wyjazd do Parku Wodnego Jura odbył się w dniu 13 kwietnia. Wzięło w nim udział 13 chętnych mieszkańców Osiedla Szymańskiego. Kolejne wyjazdy będą odbywać się co drugą środę. Chętni mogą kontaktować się z pracownikami PAL pod numerem telefonu 326449322 oraz w siedzibie programu przy ulicy Westerplatte 2.

W siedzibie Programu Aktywności Lokalnej „Paleta Szans” w dniu 24 marca odbyło się spotkanie grupy samopomocowej, podczas którego wstępnie ustalone zostały listy osób zainteresowanych udziałem w zajęciach planowanych na najbliższe miesiące. Listy chętnych do uczestnictwa w zajęciach tańca dla dzieci i młodzieży, zajęciach plastycznych dla rodziców z dziećmi, treningach projektowania ogrodów oraz aerobiku ciągle pozostają otwarte dla chętnych mieszkańców osiedla Szymańskiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 326449322 oraz w siedzibie programu przy ulicy Westerplatte 2.

Mieszkańcy osiedla Szymańskiego mają możliwość codziennego korzystania z komputerów z dostępem do Internetu. Osiedlowy Punkt Dostępu do Internetu otwarty jest w godzinach pomiędzy 14.00 a 17.00. W razie potrzeby istnieje również możliwość wydrukowania pracy domowej, lub innych potrzebnych dokumentów stworzonych samodzielnie lub z pomocą pracowników Programu.

W każdy poniedziałek między 14.00 a 17.00 i wtorek 14.00 a 18.00 mieszkańcy osiedla Szymańskiego mogą korzystać ze stołu do tenisa stołowego.

 

 

 

Wyjazd integracyjny

zorganizowany dla uczestniczek i uczestników projektu systemowego

„Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

Siamoszyce, Ośrodek Wypoczynkowy „Ciechan Zdrój”

28.06.2011r
 
 
 

          Dnia 28.06.2011r grupa uczestniczek i uczestników projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym grup samopomocowych.

        Wyjazd miał na celu integrację, wzajemne poznanie się uczestników realizowanego przez nas projektu i aktywne spędzenie czasu w plenerze.

         Po krótkich czynnościach organizacyjnych wszyscy uczestnicy z dziećmi i opiekunami grup rozpoczęli przygotowania do ogniska i pieczenia kiełbasek.

         Po posiłku uczestnicy spacerując po okolicy mogli podziwiać uroki Siamoszyc – piękny zalew i otaczający go las pełen o tej porze roku poziomek i jagód. Dużą radość dzieciom sprawił spacer nad zalew i zabawy w piasku.

        Czas spędzony na świeżym powietrzu uczestnicy wykorzystali na aktywny wypoczynek była więc gra w piłkę, „lekcja” aerobiku prowadzona przez opiekunki grup, gra w badmintona, wyścigi w workach, „bieg z jajem” a wszystkie te konkurencje przekonały nas o dobrej kondycji fizycznej naszych uczestników. Dużo radości sprawiła zabawa „Wielka niewiadoma” , w której uczestnicy mogli wykazać się refleksem i poczuciem humoru. Odwagą wykazały się dwie mamy, które pozwoliły się zmienić w egipskie mumie..

      Zwieńczeniem dnia były prażonki , po których wszyscy w dobrych nastrojach wyruszyli w drogę powrotną.

     Wrażenia grupy z wyjazdu były pozytywne, wszyscy chętnie uczestniczyliby w podobnych formach wypoczynku.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.