Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Projekt systemowy 2009 - Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie

Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu realizuje projekt pt. " Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie", który realizowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz poprawa funkcjonowania społecznego ich najbliższej rodziny.

Projekt obejmie swoim wsparciem  grupę 91 osób wyłonionych w czasie przeprowadzonej rekrutacji.

Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej będących w wieku aktywnosci zawodowej  a w szczególności osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub na opiekę nad osobami zależnymi, osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby wykazujące bezradnosć w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym.

Brana pod uwagę w projekcie grupa docelowa  jest zgodna z założeniami "Szegółowego opisu priorytetów programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013", wytycznymi "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych(...) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013"

 

Wyjazdy edukacyjno-integracyjne

W dniach 4-5 maja , 6-7 maja, 11-12 maja, 13-14 maja 2009r odbyły się wyjazdy edukacyjno-integracyjne uczestników projektu systemowego "Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Uczestnicy projektu wraz z rodzinami byli gośćmi Hotelu "Orle Gniazdo" w Hucisku. W czasie spotkań edukacyjno-integracyjnych były organizowane treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych, były poruszane zagadnienia zwiazane ze stresem(objawy stresu, spsosoby zapobiegania sytuacjom kryzysowym),omówiono role efektywnej komunikacji i nawiązywania oraz podtrzymywania kontaktów interpersonalnych. Uczestnicy poznali również zagadnienia  związane z asertywnością  i   technikami  zachowań asertywnych, a zdobytą wiedzę na ten temat uczestnicy mogli wykorzystać w czasie ćwiczeń z prowadzącym zajęcia.

Kursy zawodowe dla beneficjentów projektu systemowego

W ramach projektu systemowego "Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie"  współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu rozpoczęły się kursy zawodowe dla uczestników projektu. Celem zaplanowanego działania jest zdobycie /podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających zatrudnienie oraz zwiększenie aktywności zawodowej.

Projekt jest zgodny z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) tj. głównym celem Programu jakim jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójnosci społecznej a także z 2 celem strategicznym Programu jakim jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Realizacja projektu będzie przyczyniać się do wzmocnienia spójności społecznej oraz zmniejszenia wykluczenia społecznego.

Beneficjenci będą uczestnikami kursów: 

- Specjalista ds. handlu hurtowego i detalicznego z obsługą komputera i urządzeń sklepowych/magazynowych

- Kosmetyczka dyplomowana, wizaż i stylizacja paznokci

- Kucharz-organizacja i obsługa gastronomiczna imprez okolicznościowych

- Pracownik kadrowo-płacowy z obsługą programu "Płatnik"

- Technolog wykończenia wnętrz      

- Operator koparko-ładowarki

- Spawacz mig-mag oraz TIG

- Kurs komputerowy - podstawy

- Projektowanie stron internetowych

- Fryzjer damsko-męski I stopnia       

-Operator suwnicy

- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Łącznie na kursy zawodowe zostało skierowanych 48 osób.Tak szeroka oferta szkoleniowa  pozwoli na efektywne wykorzystanie możliwości i  dotychczasowych umiejętności    zawodowych uczestników naszego projektu. Przed uczestnictwem w kursach zawodowych uczestnicy projektu zostali skierowani na wszystkie niezbędne badania lekarskie.

Zajecia są bezpłatne a ich ukończenie będzie związane ze zdobyciem zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach .Potrzeba zrealizowania projektu jest związana z koniecznością  wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejscia lub powrotu na rynek pracy beneficjentom projektu korzystajacym ze wsparcia tut. OPS.

Zakończone kursy

Okres wakacji to nie dla wszystkich czas wypoczynku. Uczestnicy naszego projektu systemowego "Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie" biorący udział w kursach : "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" oraz "Kucharz - organizacja i obsługa gastronomiczna imprez okolicznościowych" właśnie zakończyli naukę zawodu.

Pierwsze egzaminy zdane!  Kurs "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" miał na celu uzyskanie przez naszą uczestniczkę wiedzy teoretycznej , którą będzie mogła ona wykorzystać w praktyce sprawując opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi pod czujnym okiem instruktora zawodu.

13 osób uczestniczyło w kursie "Kucharz - organizacja i obsługa gastronomiczna imprez okolicznościowych". w grupie zdominowanej przez Panie było dwóch Panów , którzy świetnie poradzili sobie z przygotowaniem egzaminacyjnych potraw. Komisja egzaminacyjna była pod wrażeniem umiejętności kursantów. Egzamin podzielony był na dwie części: teoretyczną i praktyczną,. Wszyscy uczestnicy zdali go w stopniu bardzo dobrym. Organizator kursu szczególną uwagę zwrócił na zaangażowanie uczestników.

Kursanci chcieliby w przyszłości prowadzić własną działaność gospodarczą, w której mogliby w pełni wykorzystać zdobyte przez siebie umiejetności.

Trzymamay kciuki za naszych uczestników i życzymy powodzenia.

Wrzesień-Październik miesiącami kursów

Informujemy ,że w miesiącach wrzesień - październik zakończono realizację następujacych edycji kursów uczestników projektu systemowego "Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie" realizowanego przez nasz Ośrodek, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- 01.09.2009r zakończył się kurs : "Specjalista ds. handlu hurtowego i detalicznego z obsługą komputera i urządzeń sklepowych/magazynowych", w szkoleniu wzięło udział 8 uczestników naszego projektu.Kurs w części teoretycznej i praktycznej obejmował zagadnienia związane z pracą w magazynie/hurtowni, obsługę komputera i jego praktyczne zastosowanie w pracy magazyniera, obsługę kasy fiskalnej, wiadomości z zakresu BHP, oraz higieny w procesie produkcji i obróbki żywności.Kurs miał na celu przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty ds. handlu hurtowego i detalicznego z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W sumie przeprowadzono 167 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych a wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywne oceny i świadectwa ukończenia kursu zawodowego;

- 07.09.2009r zakończył się kurs : "Spawacz metodą MAG" , w którym wzięły udział 2 osoby, zajęcia zakończyły się uzyskaniem świadectwa Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach;

- 14.10.2009r zakończył sie kurs :"Obsługa suwnic sterowanych z kabiny", świadectwo ukończenia tego kursu odebrał jeden uczestnik projektu biorący udział w zajęciach, szkolenie obejmowało 72 godziny zajeć teoretycznych i praktycznych;

- 20.10.2009r odbył się egzamin kończący kurs: "Podstawy obsługi komputera" obejmujący 90 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych m.in. z Podstawy budowy i działania komputera, Edytor Tekstu, Arkusz Kalkulacyjny oraz Sieć Internet, w kursie wzięły udział 2 osoby, które otrzymały świadectwa z oceną pozytywną;

- 22.10.2009r zakończył sie kurs "Pracownik kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik", w kursie uczestniczyło 7 osób, w trakcie zajeć przeprowadzono 44 godziny zajęć teoretycznych i 76 godzin zajęć praktycznych, w trakcie których omówiono m.in.zagdnienia dotyczące Kadr (nawiązywanie i rozwiazywanie umów o pracę, tryby wypowiedzenia, dokumentacji pracowniczej,omówiono szczegółowo obowiązki i prawa pracodawcy i parcownika), poruszono zagadnienia związane z BHP, zapoznano się z problematyką dotyczącą Płac (m.in. wynagrodzenia i ich dokumentacja, świadczenia socjalne i społeczne przysługujące pracownikowi), istotnym elementem kursu było również przeprowadzenie seminarium komputerowego mającego na celu zapoznanie się uczestników kursu z programem "MS Excel", z obsługą programu "Płatnik", "Gratyfikant","Kadrowiec", "Kadry i Płace".Nasi uczestnicy pozytywnie zaliczyli część teoretyczną i praktyczną i uzyskali świadectwa ukonczenia kursu.

Wszystkim uczestnikom kursów zawodowych gratulujemy. Zdobyte nowe umiejetności i kwalifikacje zawodowe niech będą przepustką do znalezienia zatrudnienia i poprawy sytuacji materialno-bytowej.

 

Zakończona edycja tegorocznych kursów

Zakończona edycja tegorocznych kursów

 

W czasie tegorocznej realizacji projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu zrealizowano dotychczas kursy:

- "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych" (1 osoba)

- „Specjalista ds. handlu hurtowego i detalicznego z obsługą komputera i urządzeń  sklepowych/magazynowych” ( 8 osób);

- „Kucharz – organizacja i obsługa gastronomiczna imprez okolicznościowych”(13 osób);

- „Pracownik kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik”(7 osób);

- „Spawacz MAG”(2 osoby);

- „Kurs komputerowy – podstawy”( 2 osoby);

W ostatnich tygodniach zakończyły się już ostatnie zaplanowane przez nas kursy zawodowe:

29.10.2009r odbył się egzamin kończący zajęcia kursu „Wizaż i stylizacja”, kurs obejmował 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, brały w nim udział dwie Panie, które pomyślnie zdały egzamin a zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce.

03.11.009r odbył się egzamin końcowy kursu „Robotnik budowlany prac dociepleniowych”, który miał na celu opanowanie wiadomości i umiejętności praktycznych z zakresu technologii robót dociepleniowych, w kursie uczestniczyło 3 mężczyzn, którzy zdali egzamin w stopniu pozytywnym a swoje zdobyte doświadczenie mieli okazję wykorzystać w czasie prac dociepleniowych budynku przy ulicy Pastewnej.

02.11.2009r zakończył się kurs „Operator koparko-ładowarki”, świadectwo ukończenia zajęć odebrało 3 mężczyzn biorących udział w kursie;

14.12.2009r jedna z uczestniczek naszego projektu pomyślnie zdała egzamin końcowy kursu „Fryzjer damsko-męski I stopnia” obejmujący 220 godzin zajęć. Kurs obejmował  część teoretyczną i praktyczną podzieloną na bloki tematyczne takie jak m.in.: BHP pracy, profesjonalną obsługę klienta, stylizację fryzur, rodzaje i techniki strzyżenia.

Dzięki wsparciu UNICO Sp. z.o.o. Pierwszej Policealnej Szkole Zawodowej w Zawierciu mogliśmy dla naszych  uczestników zorganizować dwa dodatkowe kursy uzupełniające:

pierwszy to  „ABC Firmy czyli krok po kroku od formalności do prowadzenia własnej firmy” dla 14 osób, które w czasie 100 godzin zajęć mogły zapoznać się z zagadnieniami związanymi m.in. z zarządzaniem firmą, podatkami, negocjacjami w biznesie , marketingiem w małej firmie, autoprezentacją zawodową. Egzamin, który odbył się 09.12.2009r wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie, tak jak odbywający się dzień wcześniej egzamin kończący drugi dodatkowy kurs zorganizowany dzięki UNICO „Księgowość komputerowa”, dla 7 osób, które wcześniej ukończyły kurs „Pracownik kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik”. Zajęcia były podzielone na bloki tematyczne związane m.in. z funkcjonowaniem kont bilansowych i wynikowych, dokumentacją księgową, sprawozdaniem finansowym, podatkową księgą przychodów i rozchodów, czy obsługą programu użytkowego System Finansowo- Księgowego (FK Symfonia).

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz dziękujemy za współpracę Wojewódzkiemu Uniwersytetowi Robotniczemu w Zawierciu, UNICO Sp. z.o.o. , Ośrodkowi Kształcenia i Biznesu „SOKRATES” W Częstochowie, Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w  Katowicach o/Mysłowice.

Projekt „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadszedł czas podsumowań

14.12.2009r w Hotelu Zawiercie odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu od dnia 01.01.2009r do dnia 31.12.2009r

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie seminarium omówiono cele projektu i osiągnięte rezultaty. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i uzależnienia. Celem szczegółowym jest:

- wzrost umiejętności psychospołecznych niezbędnych do prawidłowego poruszania się na rynku pracy

- wzmocnienie psychologiczne uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia

- zdobycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia.

Grupą docelową było 91 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy korzystali z pomocy na podstawie  ustawy o pomocy społecznej.

W ramach aktywnej integracji:

- 24 uczestników naszego projektu uczestniczyło w zajęciach centrum Integracji Społecznej w Krakowie,

- 14 uczestników zostało objętych wsparciem asystenta rodzinnego

- dla wszystkich uczestników zostało utworzonych 6 grup samopomocowych. W czasie trwania projektu uczestnicy:

- skorzystali z porad psychologa oraz doradcy zawodowego

- utworzono grupę samopomocową dla ofiar przemocy i zorganizowano mediację rodzinną dla małżeństw

- utworzono Klub dla Osób Bezrobotnych

W celu podniesienia efektywności zawodowej zorganizowano kursy zawodowe:

- „Opiekunka osób starszych  i niepełnosprawnych” (dla 1 osoby)

- „ Kucharz- organizacja i obsługa imprez okolicznościowych” ( dla 13 osób)

- „ Specjalista ds. handlu hurtowego i detalicznego z obsługą komputera i urządzeń sklepowych/magazynowych” (dla 9 osób)

- „ Spawacz MAG” (dla 2 osób)

- „Operator koparko-ładowarki” (dla 3 osób)

- „ Operator suwnicy sterowanej z kabiny” (dla 1 osoby)

- „ Wizaż i stylizacja” (dla 2 osób)

- „ Fryzjer damsko-męski I stopnia” (dla 1 osoby)

- „ Pracownik kadrowo-płacowy” (dla 7 osób)

- „ Kurs komputerowy” (dla 2 osób)

- „ Księgowość komputerowa” (dla 6 osób)

- „ ABC Firmy czyli krok po kroku od założenia do prowadzenia własnej firmy” (dla 13 osób)

- „ Robotnik budowlany prac dociepleniowych” (dla 3 osób)

Nasi uczestnicy wraz z rodzinami mieli również okazję uczestniczyć w wyjeździe integracyjno – edukacyjnym w czasie, którego brali udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych.

Sukcesem projektu jest fakt, że jeszcze w czasie trwania projektu 15 uczestników podjęło zatrudnienie a 11 uczestników zakończyło zajęcia w Centrum Integracji Społecznej podwyższając swoje kwalifikacje zawodowe.

Każdy z pracowników projektu miał okazję powiedzieć kilka słów o swoich doświadczeniach z pracy w projekcie  przybliżając w ten sposób charakter swojej pracy zaproszonym gościom. Głos zabrali również sami uczestnicy projektu opowiadając o własnych przeżyciach, nawiązanych przyjaźniach i o tym czym dla nich samych było uczestnictwo w projekcie.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy seminarium spotkali się przy uroczystej kolacji.

Czas  dla dzieci naszych uczestników znalazł Mikołaj, który  każde  z nich obdarował paczką,  a  występ dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Zawierciu umilał nam czas  swoim żywiołowym występem.

W uroczystym seminarium wzięli udział uczestnicy projektu wraz z rodzinami, Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, pracownicy projektu i zaproszeni goście: przedstawiciele władz miasta, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Krakowie, przedstawiciele Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego w Zawierciu i UNICO Sp.z.o.o., oraz goście reprezentujący lokalną prasę i portal internetowy.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.