Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Źródło finansowania:

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy.

Kwota dofinansowania w 2021 roku: 252.833,00 zł

Kwota całkowita programu w 2021 roku: 421.389,00 zł

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Realizacja programu:

W ramach Programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu realizowane są 2 moduły:
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Adresaci programu:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
    - tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę w rodzinie.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom, których dochód nie przekracza kwoty 1.051,50 zł/rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę w rodzinie).


Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.