Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Karta Dużej Rodziny

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Katalog Świadczeń » Karta Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 1. Sprawę załatwia:

 Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Zawiercie ul. Leśna 26

 • poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

tel. 32 – 494-13-47, 32-494-13-48

Zadaj pytanie w sprawie procedury: mops@mopszawiercie.pl

 

 1. Załatw sprawę elektronicznie:
 • Sprawę można załatwić poprzez portal internetowy https://empatia.mpips.gov.pl/
 • Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

 1. Informacje ogólne

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki.

Karta jest przyznawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Jednak w przypadku gdy:

 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie Karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o Kartę elektroniczną albo

 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została Kart elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie Kart tradycyjnej

wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł

Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

! Koszt wydania duplikatu to 9,21 zł.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

!   Od 1 stycznia 2018r. istnieje możliwość  złożenia wniosku o nową formę KARTY DUŻEJ RODZINY  - ELEKTRONICZNĄ.

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ ABY OTRZYMAĆ 

ELEKTRONICZNA  KARTĘ DUŻEJ RODZINY:

 • złożyć  wniosek  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty ( cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
 • po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło   z  SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
 • spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.
 

DOKUMENTY OD WNIOSKODACY


1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
5) W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP. Prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

 

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 

W jakich przypadkach gmina odstępuje od pobierania opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny?

Koszt wydania duplikatu to 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od pobierania tej opłaty - decyzja w tym zakresie należy do wójta, który powinien rozpatrzyć każdą sprawę indywidualnie, w zależności od sytuacji rodziny.

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny?

Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy się zgłosić do jednostki organizacyjnej gminy, która Kartę Dużej Rodziny przyznała. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 9,21 zł.

Uwaga! W przypadku wystąpienia zmian:

 • mających wpływ na prawo do posiadania Kart lub

 • danych zawartych w Karcie

 • adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

 • zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy

- członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

 1. Forma załatwienia
 • Wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu.
 • Wydanie decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny.
 • Zwolnienie z opłaty za wydanie duplikatu albo wydanie decyzji odmownej.

 

 1. Termin załatwienia:
 • Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 • Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw rodziny. Spersonalizowane karty przekazywane są do  Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Zawierci celem ich wydania.

 

 1. Tryb odwoławczy
 • Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie  (al. Aleja Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zawierciu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca

2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z  2017 poz. 1454 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz.U z 28 grudni 2017r.poz. 2249)

 

Załączniki do procedury:

- Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie KDR lub wydanie duplikatu ( KDR )
- Załącznik nr 2 – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w   szkole wyższej (ZKDR-01)
- Załącznik Nr 3 - oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ( ZKDR-02)
- Załącznik Nr 4 - oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (ZKDR-03)
- Załącznik Nr 5 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (  ZKDR-04 )

 

Jak działa Karta Dużej Rodziny?

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna