Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

O NAS

Strona główna » Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny » O NAS

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierciu swoja działalność rozpoczął 26 marca 1998 roku.

Ośrodek jest placówką wsparcia o zasięgu lokalnym działającym w oparciu o art. 17 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

W skład Ośrodka wchodzą:

- Świetlica Środowiskowa

- Hostel Pomocy Społecznej.

Hostel

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 09.05.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu , działalność Hostelu Pomocy Społecznej została zawieszona z dn. 10.05.2017r. do czasu odwołania.

Potrzeby Hostelowe są na bieżąco zabezpieczane przez kierowanie potrzebujących i ofiar przemocy domowej do odpowiednich Ośrodków Interwencyjnych.

Świetlica

Świetlica jest czynna przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. W dni zajęć szkolnych Świetlica pracuje w godzinach od 11.00 do 19.00, w soboty od 7.00 do 15.00, dni wolne od zajęć szkolnych od 7 do 15.

W placówce dzieci otrzymują bezpłatne podwieczorki i kolację, a w dni wolne od zajęć szkolnych śniadanie i obiad.

Objęcie dziecka pomocą realizowaną przez Świetlicę następuje na wniosek lub w uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i rodzicami, bądź opiekunami dziecka.

Działalnością Świetlicy mogą zostać objęte dzieci w wieku szkolnym od 7 do 17 lat. Po ukończeniu 17 lat uczestnicy Świetlicy mogą korzystać ze wsparcia w ramach Klubu Absolwenta.

 

 

Świetlica zapewnia wychowankom:

- zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, socjoterapeutyczne, a także terapię indywidualną i grupową dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych, niewydolnych wychowawczo i ubogich,

- opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,

- pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne : j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka,

- udział w zajęciach specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami,

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych,

- skoordynowane oddziaływanie pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażanie do zasad współżycia społecznego,

- zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, terapeutyczne, samoobsługowe, specjalistyczne, kulturotwórcze, sportowe i inne, zgodne z zainteresowaniami wychowanków oraz pracę na rzecz środowiska, w grupach wychowawczych, kołach i zespołach zainteresowań, a także zespołach specjalistycznych oraz poradnictwo i zajęcia dla rodziców,

- festyny, imprezy sportowe, imprezy okolicznościowe,

- zajęcia o charakterze artystycznym (muzyczne, taneczne, plastyczne),

- zajęcia informatyczne,

- zajęcia sportowe, muzyczne, terapia zajęciowa,

- działania rekreacyjno-wypoczynkowe w czasie ferii i wakacji szkolnych.

 

Placówka utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu pomocy rodzicom/opiekunom w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działania na rzecz podtrzymania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko. Utrzymuje także stały kontakt z innymi członkami rodzin, właściwymi instytucjami, szkołami i osobami działającymi na rzecz dzieci celem umożliwienia wychowankom korzystania z właściwie prowadzonej opieki rodzinnej i przejęcia w pełni przez rodziców zadań wychowanków.

 

Od 26.01.2017r. w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny realizowany jest projekt „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie”, w ramach którego do Świetlicy Środowiskowej uczęszcza 30 wychowanków z rewitalizowanej części Zawiercia.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna