Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, że 29.11.2021r. zakończył realizację projektu pt.: „Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia –etap II”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu obejmował 27 miesięcy, tj. 01.09.2019r. – 29.11.2021r.

Celem projektu było zwiększenie usług dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w Zawierciu, w szczególności dla osób zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych, poprzez rozbudowanie zakresu usług społecznych i zdrowotnych: usług w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych, usług asystenckich, usług opiekuńczych, usług wspierania rodziny, usług pielęgniarskich, usług rehabilitacyjnych, poradnictwa psychologicznego, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, teleopieki w mieszkaniach wspomaganych.

Projektem zostało objętych łącznie 196 osób, w tym 66 mężczyzn i 130 kobiet. W szczególności były to osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, osoby zależne i niesamodzielne (w tym starsze), osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby doświadczające ubóstwa, osoby nie pracujące, bierne zawodowo osoby wielokrotnie wykluczone, osoby korzystające z PO PŻ.

Zadanie 1: Rozwój usług na rzecz wsparcia rodziny

W ramach projektu realizowane było wsparcie dla dzieci i młodzieży, które polegało na prowadzeniu placówki opiekuńczej z elementami pracy podwórkowej. Utworzona została placówka wsparcia dziennego dla 20 wychowanków (dzieci i młodzież z terenu osiedla Warty) oraz zwiększono o 15 liczbę miejsc w dotychczas funkcjonującej placówce w Kromołowie. Placówka czynna była od poniedziałku do soboty. W dni nauki szkolnej dzieci mogły w niej przebywać od 11:00 do 19:00, a w dni wolne od nauki (sobota, wakacje, ferie) w godzinach od 8:00 do 16:00.

W placówce realizowane były działania animacyjne i socjoterapeutyczne mające na celu organizację czasu wolnego poprzez zapewnienie zajęć o charakterze edukacyjnym (konsultacje logopedyczne oraz ze specjalistami z zakresu przedmiotów ścisłych-matematyki, informatyki, języka angielskiego), a także sportowym (zajęcia gimnastyczne na sali gimnastycznej). Dzięki realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w organizowanych w ramach animacji społecznych wyjazdach kulturalnych, warsztatach tematycznych i profilaktycznych oraz wyjściach do obiektów sportowych (np.: na basen). Był to ważny element socjalizacji umożliwiający nabycie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym poza miejscem zamieszkania. Ponadto 35 wychowankom świetlicy zapewnione było wyżywienie.

Do powstałej placówki wsparcia dziennego zakupiono drobne artykuły i wyposażenie w postaci:

- 2 stoły i 25 krzeseł,

- 8 stanowisk komputerowych i 8 komputerów (w tym 5 stanowisk komputerowych i komputerów do nowopowstałej filii na Wartach oraz 3 stanowiska komputerowe i komputery do dotychczas funkcjonującej świetlicy w Kromołowie w związku ze zwiększeniem liczby podopiecznych).

W ramach usług na rzecz wsparcia rodzin realizowane były również usługi o charakterze prewencyjnym, których celem było podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców biologicznych służących zapobieganiu umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

Łącznie z usług na rzecz wsparcia rodziny skorzystało 65 uczestników.

Zadanie 2: Rozwój usług opiekuńczych, asystenckich i mieszkaniach wspomaganych

Działanie miało na celu rozwój usług opiekuńczych, asystenckich świadczonych w środowisku, oraz uruchomienie mieszkań wspomaganych/wspieranych wraz ze wspólną przestrzenią „Świetlicą” dla korzystających z mieszkań oraz Centrum Usług Senioralnych (Klub seniora). Ponadto w ramach zadania uczestników i uczestniczki projektu objęto w miejscu zamieszkania usługami opiekuńczymi, usługi asystenckimi, pielęgniarskimi oraz rehabilitacyjnymi.

W centrum usług senioralnych CUS (klubie seniora) wsparcie uzyskały 23 osoby. Wsparcie w Klubie Seniora realizowane było w postaci wszechstronnych warsztatów i zajęć terapeutycznych. Odbyły się warsztaty z zakresu dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, warsztat ruchowo-relaksacyjny, rękodzielniczy, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia z biblioterapii, z jogi oraz różnorodne tematyczne zajęcia kulinarne, ogrodnicze, plastyczne jak i rozwijające zainteresowania. W trakcie spotkań w ramach Klubu Seniora, dla uczestników projektu zapewniany był drobny poczęstunek.

W ramach projektu funkcjonowały mieszkania wspomagane/wspierane dla 12 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku senioralnym. Uczestnikom tym zapewniono całodobową opiekę świadczoną przez opiekunów mieszkań, którzy regularnie realizowali treningi czystości, monitorowali stan zdrowia mieszkańców i motywowali do aktywności społecznej. Dzięki uczestnictwu w zajęciach prozdrowotnych i edukacyjnych uczestnicy i uczestniczki projektu mieszkający w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych objęci byli wsparciem świadczonym przez specjalistów (psycholog, coach, dietetyk, trener umiejętności społecznych), które ukierunkowane było na usamodzielnienie i poprawę jakości życia, poprawę (lub utrzymanie) obecnego stanu psychofizycznego, przy jednoczesnym możliwie niezależnym, satysfakcjonującym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności.

W ramach projektu prowadzona była wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-usprawniającego, którą doposażono w nowy sprzęt taki jak:

 • rotor do ćwiczeń - 4 szt.

 • materac piankowy do łóżka - 2 szt.

 • piłka rehabilitacyjna 1 szt.

 • zestaw do ćwiczeń samo-wspomagających do barku i ręki - 4 szt.

 • orteza dłoń i przedramię 2 szt.

 • poduszka do siedzenia dynapad - 1 szt.

 • roller rehabilitacyjny 2 szt.

 • orteza na stopę 1 szt.

 • materac przeciwodleżynowy 2 szt.

 • łóżka rehabilitacyjne z materacem 3 szt.

 • podnośnik elektryczny 3 szt.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest w instytucjonalnej gotowości do kontynuowania świadczenia usług.

Realizując projekt uzyskano następujące rezultaty i wskaźniki:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
  -
  osiągnięto wartość - 115 uczestników

 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
  - osiągnięto wartość - 183 uczestników

 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
  w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie
  - osiągnięto wartość: 13 uczestników

 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - osiągnięto wartość: 36 uczestników

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.