Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Fundusz Alimentacyjny

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Katalog Świadczeń » Fundusz Alimentacyjny

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 1. Sprawę załatwia:

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego, Zawiercie ul. Leśna 26

 • poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

tel. 32 – 494-13-47, 32-494-13-48

      2.  Załatw sprawę elektronicznie:

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia, Aby złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia należy założyć konto na portalu Emp@tia przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

 

       3. Termin składania wniosków i realizacji świadczeń:

 

 1. Składanie wniosków na kolejny okres świadczeniowy  rozpoczyna się od  1 sierpnia.
 2. Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  przyznawane jest  na  okres świadczeniowy od 01 października danego roku do 30 września następnego roku.
 3. W celu zachowania ciągłości wypłat i utrzymania świadczenia nalęży złożyć dokumenty w następujących terminach:
  • wnioski złożone w sierpniu  – ustalenie prawa i wypłata świadczenia do 31 października,
  • wnioski złożone we wrześniu  – ustalenie prawa i wypłata świadczenia za październik i listopad do 30 listopada,
  • wnioski złożone w październiku – ustalenie prawa i wypłata świadczenia za październik , listopad i grudzień do 31 grudnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie i kolejnych miesiącach wówczas wypłata świadczenia nastąpi od miesiaca złożenia wniosku bez wyrównana za poprzednie miesiące.

       4. Informacje ogólne

 

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
 2. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu tj. od 1 października danego roku do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
  1. obywatelom polskim,
  2. cudzoziemcom:
         - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
         - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz 1650),
         - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
  3. w/w osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 4. Przy ubieganiu się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium dochodowe na członka w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł netto na jednego członka rodziny.
 5. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 6. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
 7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
 8. W przypadku zmiany liczby członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza:
  1. uzyskania dochodu,
  2. ukończenia przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 roku życia i nie kontynuowania nauki,
  3. zgonu dłużnika alimentacyjnego,
  4. pozbawienie przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  5. ustania opieki prawnej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem i pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dziecko,
  6. otrzymania alimentów niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy, zaległych lub bieżących, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,
  7. nabycia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną/przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej na terenie innej gminy (inny organ właściwy wierzyciela),
  8. umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
  9. zmiany/uchylenia/stwierdzenia nieważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  10. zawarcia związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną,
  11. umorzenia lub zawieszenia postępowania egzekucyjnego świadczeń
  12. wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej w celu pracy zarobkowe

- osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie fakt ten zgłosić do Sekcji Funduszu Alimentacyjnego.

 1. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 2. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
 3. Kopie dokumentów może uwierzytelnić organ właściwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 4. Sprawy o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2011 r., podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2011 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
 2. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
 3. Oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).
 4. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 5. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
  1. świadectwo pracy + Pit 11 za 2016r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
  2. umowa zlecenie +Pit 11 za 2016r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
  3. zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
  4. decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2016r.- ksero;
  5. decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);
  6. decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej.
 6. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny.
 7. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. formie opłacanego podatku,
 2. wysokości przychodu,
 3. stawce podatku,
 4. wysokości opłaconego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;",

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy.
 2. Oświadczenie  o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).
 3. Odpis wyroku przyznającego alimenty.

Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenia, o których mowa wyżej  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz  zakresu informacji jakie maja być zawarte we wniosku , zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1467).

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.).

 

     5. Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.

    6. Termin załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

    7. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne, organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

    8. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie  (al. Aleja Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zawierciu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.

   9. Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 07 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( Dz.U. z 2017r. poz. 1428 )
 3. Art. 3 pkt 1,2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.),
 4. Art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz  zakresu informacji jakie maja być zawarte we wniosku , zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1467).
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna