Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Dział Pomocy Środowiskowej

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Wewnętrzna Organizacja MOPS » Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej organizuje i koordynuje działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, programy pomocy społecznej i inne akty prawne.

Kierownik Działu realizuje swe zadania przy pomocy:

  • Zespołu Specjalistów Metodyczno – Konsultacyjnych - do zadań pracowników Zespołu Metodyczno - Konsultacyjnych należy udzielanie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa pracownikom socjalnym i innym zaangażowanym w szczególności w pracę z rodziną wieloproblemową, osobami i zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionymi, współdziałanie z pracownikami socjalnymi w działaniach interwencyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych wobec rodzin doświadczających przemocy

  • Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Strategii - sekcja rozwoju i strategii zajmuje się oceną i analizą potrzeb i zjawisk w obszarze pomocy społecznej objętej działaniami Ośrodka, projektowaniem nowych rozwiązań oraz inicjowaniem działań korygujących lub wspomagających mających na celu usprawnienie pracy Ośrodka

  • Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej (TZPS) - pracę zespołów koordynują i nadzorują pracownicy Zespołu Specjalistów Metodyczno – Konsultacyjnych. Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej realizują zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Zawiercie. Rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wnioskowanie różnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i zasadami etyki zawodowej.

  • Zespołu ds. Asysty Rodziny - zespół ds. asysty rodziny realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem pracy zespołu jest osiągnięcie przez rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu swoich funkcji takiego poziomu stabilności życiowej, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci.

  • Zespołu Psychologów - do zadań psychologów należy udzielanie pomocy psychologicznej osobie lub rodzinie będącej w kryzysie lub w innych okolicznościach, gdy zachodzi taka potrzeba.

  • Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej oraz obsługi klienta pomocy społecznej - zespół ds. pomocy instytucjonalnej zajmuje się prowadzeniem postepowania w sprawach związanych z umieszczaniem osób w domu pomocy społecznej oraz spraw związanych z obsługą klienta pomocy społecznej

  • Zespół ds. Obsługi Projektów - zespół zajmuje się koordynowaniem projektów

Dostępne podkategorie:
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna