Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 

2. Pracownicy Działu świadczą usługi w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 

3. Do zadań działu należy:

1) realizacja polityki dotyczącej świadczenia na terenie gminy usług opiekuńczych,w tym specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) monitoring faktycznej realizacji przyznanych świadczeń,

3) analiza możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizacje zadań lub projektów związanych z zakresem świadczenia usług opiekuńczych,

4) nawiązywanie współpracy z organizacjami poza rządowymi w zakresie świadczenia usług,

5) uczestniczenie w opracowaniu projektów uchwał, dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności działu,

6) prowadzenie ewidencji osób korzystających z usług opiekuńczych,

7) naliczanie odpłatności za świadczone usługi,

8) informowanie klientów, o dostępnych formach wsparcia i zasadach ich przyznawania,

9) naliczanie odpłatności za świadczone usługi.
 

4. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja nad realizacją zlecanych usług opiekuńczych,w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) sporządzanie sprawozdawczości i analiz dotyczących funkcjonowania działu

3) dokonywanie analizy potrzeb i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie usług w miejscu zamieszkania osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym;

4) ustalanie wymiaru czasowego i zakresu usług w oparciu o stwierdzone potrzeby.
 

5. W ramach działu funkcjonują mieszkania chronione (MC).

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do samodzielnego życia w integracji ze społecznością lokalną.

Ich zasady funkcjonowania określa Regulamin Mieszkań Chronionych, a nadzór nad administrowaniem budynku powierza się Działowi Gospodarczemu.

Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny dla osób i rodzin,które uzyskują dochody przekraczające wysokość kryterium dochodowego. Rada Gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 

6. Mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla:

a) osoby niepełnosprawnej,

b) osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.
 

7. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje Dyrektor Ośrodka.
 

8. W ramach mieszkań prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-usprawniającego i urządzeń pomocniczych. Celem działania wypożyczalni jest wsparcie osób, które utraciły sprawność organizmu (osób chorych, niesamodzielnych, zależnych, niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji zdrowotnej i socjalno-bytowej), które są mieszkańcami Zawiercia, w szczególności z obszarów rewitalizowanych poprzez nieodpłatne udostępnienie sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji, uzyskania samodzielności i/lub poprawy funkcjonowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa
 

9. Do zadań działu należy również:

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

- aktualizacja informacji zamieszczanych na BIP oraz stronie Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.