Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.


2. Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania (prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje listy wypłat świadczeń) wynikające z następujących ustaw: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu „Dobry start”.


3. Dział realizuje również zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie list wypłat świadczeń oraz prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych).


4. Do zadań Działu należy również dochodzenie należności budżetowych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych przez Ośrodek, monitoring i bieżąca weryfikacja stanu zadłużenia dłużników, przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych, weryfikacja i rozliczanie wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych, współpraca z komornikami, urzędami skarbowymi i sądami mająca na celu ściągnięcie należności.


5. Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o podwyższone dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”.


6. Do zadań Kierownika działu należy w szczególności nadzór i odpowiedzialność nad realizacją działań realizowanych w dziale, w tym również:nadzór pod względem formalnym, merytorycznymi terminowym prowadzonych postępowań i przygotowywanych przez podległych pracowników decyzji administracyjnych; nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych; nadzór nad przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego; udzielanie klientom wyjaśnień dotyczących nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu, sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Dział i w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i monitorowanie ich zaangażowania.


7. Do zadań działu należy:

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

- aktualizacja informacji zamieszczanych na BIP oraz stronie Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.