Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

2. Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się:

w ramach ustawy o pomocy społecznej:

- obsługą techniczną przygotowania indywidualnych decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej, na podstawie zatwierdzonej pomocy zawartej w wywiadzie środowiskowym lub innych dokumentach;

- sporządzaniem list wypłat świadczeń z pomocy społecznej;

- wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych;

- realizacją świadczeń z pomocy społecznej w ramach zawartych umów z wykonawcami danej usługi;

- prowadzeniem i przechowywaniem akt osób/rodzin korzystających ze świadczeń.
 

w ramach ustawy o dodatkach mie szkaniowych i ustawy prawo energetyczne:

- prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego rozpatrywania wniosków oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego;

- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z dochodzeniem nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz nienależnie pobranego zryczałtowanego dodatku energetycznego;

- sporządzanie, sprawdzanie i zatwierdzanie list wypłat;

- opracowywanie projektu zapotrzebowania środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań;

- kompletowanie dokumentacji do organów odwoławczych;

- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych dotyczących stanu majątkowego osób ubiegających się o przyznawane świadczenia.
 

w ramach ustawy o dodatku osłonowym:

- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczącego rozpatrywania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego
- przygotowywanie informacji, decyzji odmownych, uchyleń lub zmian prawa do dodatku osłonowego, rozstr zygnięć w sprawie pobranego dodatku osłonowego,
- sporządzanie list wypłat wraz z ich weryfikacją,
- prowadzenie pełnej dokumentacji i korespondencji w zakresie dodatku osłonowego , archiwizacji dokumentów oraz wymaganej sprawozdawczości.3. Pracownicy działu wykonują ponadto:

- zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o pomoc materialną dla uczących się dzieci i młodzieży, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,

- realizacją programu dożywiania dzieci i młodzieży (kontrolą merytoryczną rachunków za wydane posiłki w poszczególnych placówkach) oraz

- ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi dla osób korzystających z różnych form pomocy w tutejszym Ośrodku.

4. Do zadań Kierownika działu należy w szczególności nadzór i odpowiedzialność nad realizacją działań realizowanych w dziale, w tym również:nadzór pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym przygotowywanych przez podległych pracowników decyzji administracyjnych; koordynacja działań związanych z realizacją pochówków dzieci martwo urodzonych, zgodnie z obowiązującymi procedurami; sprawowanie kontroli nad bieżącymi wydatkami komórki oraz wypłaconymi świadczeniami; udzielanie klientom wyjaśnień dotyczących nabywania prawa do świadczeń; kompletowanie dokumentów dotyczących odwołań, zażaleń, zaskarżenia decyzji itp.; kompletowanie dokumentów na wniosek organu odwoławczego; udział w szacowaniu wartości postępowań oraz nadzór nad realizacją umów dotyczących bonów towarowych, dostawy opału dla podopiecznych oraz sprawiania pogrzebu.

5. Do zadań działu należy:

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

- aktualizacja informacji zamieszczanych na BIP oraz stronie Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.