Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

Dział Pomocy Środowiskowej odpowiada za analizowanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, planowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dział Pomocy Środowiskowej na bieżąco współpracuje z innymi działami Ośrodka, organami administracji publicznej, a także organizacjami społecznymi w celu zaspakajania potrzeb i rozwiązywania problemów osób i rodzin zgłaszających się o udzielenie pomocy.

Kierownik Działu realizuje swe zadania przy pomocy:

 • Zespołu Specjalistów:
  Do zadań pracowników Zespołu należy: udzielanie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa podległym pracownikom z Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej (TZPS); współdziałanie z pracownikami socjalnymi w działaniach interwencyjnych; weryfikacja kwalifikowanych  przez  pracowników  socjalnych  świadczeń;  koordynacja  pracy Terenowych  Zespołów  Pracy  Socjalnej;  prowadzenie  postępowań  w  sprawach związanych z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej; dbałość o racjonalne i  zgodne  z  przepisami  ustaw  wydatkowanie  środków  budżetowych;  realizacja  i koordynacja,  we  współpracy  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Zawierciu,  prac społecznie  użytecznych  oraz  innych    prac  związanych  z  aktywizacją  zawodową klientów.
   
 • Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej:
  Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej realizują zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie  gminy  Zawiercie.  Do  zadań  tych  należy  w  szczególności:  rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej;  rozpatrywanie  i  analiza  potrzeb  w  zakresie  pomocy  społecznej, wnioskowanie różnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych  i  finansowych;  reprezentowanie,  w  razie  potrzeby,  interesów  klienta pomocy  społecznej  w  urzędach  i  instytucjach;  informowanie  klientów  pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb  życiowych  i  samodzielnemu  funkcjonowaniu;  ewidencjonowanie  osób korzystających  z  pomocy  społecznej  oraz  prowadzenie  dokumentacji  zgodnie  z wytycznymi, uczestniczenie w posiedzeniach grup roboczych dotyczących procedury „Niebieskiej  Karty”  zgodnie  z  ustawą  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie.  W Ośrodku działa 5 Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej. Szczegółowy podział miasta na rejony  pracy  pracowników  socjalnych  określony  jest  w  zakresach  czynności pracowników  socjalnych  i  podawany  do  wiadomości  publicznej  (BIP).  Pracownicy socjalni wykonują część swoich czynności w siedzibie TZPS i część w terenie m.in. w środowisku  zamieszkania  klienta  i  jego  rodziny.  Komórką  odpowiedzialną  za koordynację pracy Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej jest Zespół Specjalistów.
   
 • Zespołu ds. Rozwoju i Strategii:
  Zespół  zajmuje  się  monitorowaniem  i  gromadzeniem  informacji  o  dostępnych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych oraz oceną i analizą potrzeb i zjawisk  w  obszarze  pomocy  społecznej  objętej  działaniami  Ośrodka.  Pracownicy zespołu prowadzą badania, monitoring i analizę dotyczącą zjawisk społecznych na terenie  gminy  Zawiercie,  koordynują  prace  niezbędne  do  opracowania  i  realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, koordynują przygotowania Oceny  Zasobów  Pomocy  Społecznej,  koordynują  i  nadzorują  programy  rządowe realizowane w Ośrodku, analizują problemy alkoholowe i możliwości ich rozwiazywania na terenie Gminy. Zespół ds. Rozwoju i Strategii wykonuje część swoich czynności w siedzibie Ośrodka i część poza siedzibą.
   
 • Zespołu Asystentów Rodziny:
  Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. Celem pracy zespołu jest osiągnięcie przez rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu swoich funkcji takiego poziomu stabilności życiowej, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. Wspieranie rodziny  jest  organizowane  w  formie  pracy  z  rodziną  oraz  pomocy  w  opiece  i wychowywaniu  dziecka  prowadzonej  za  zgodą  rodziny  i  jej  aktywnym  udziałem. Pracownicy zespołu wykonują część swoich czynności w siedzibie Ośrodka i część w terenie m.in. w środowisku zamieszkania klienta i jego rodziny.
   
 • Mieszkania wspomagane/wspierane:
  są  formą  pomocy  społecznej  wspierającą osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do samodzielnego życia i integracji ze społecznością  lokalną.  Ich  zasady  funkcjonowania  określa  Regulamin  Mieszkań Chronionych,  a  nadzór  nad  administrowaniem  budynku  powierza  się  Działowi Gospodarczo-Technicznemu.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.