Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

Dział Pomocy Środowiskowej odpowiada za analizowanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, planowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dział Pomocy Środowiskowej na bieżąco współpracuje z innymi działami Ośrodka, organami administracji publicznej, a także organizacjami społecznymi w celu zaspakajania potrzeb i rozwiązywania problemów osób i rodzin zgłaszających się o udzielenie pomocy.

Kierownik Działu realizuje swe zadania przy pomocy:

 • Zespołu Specjalistów:
  Do zadań pracowników Zespołu należy: udzielanie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa podległym pracownikom z Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej (ZT); współdziałanie z pracownikami socjalnymi w działaniach interwencyjnych; weryfikacja kwalifikowanych przez pracowników socjalnych świadczeń; koordynacja pracy Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej; prowadzenie postępowań w sprawach związanych z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej; dbałość o racjonalne i zgodne z przepisami ustaw wydatkowanie środków budżetowych; realizacja i koordynacja, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu, prac społecznie użytecznych oraz innych prac związanych z aktywizacją zawodową klientów; koordynacja i realizacja wszelkich działań programów związanych z pomocą żywnościową osobom najbardziej potrzebującym.
   
 • Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej:
  Pracownicy Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej realizują zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Zawiercie. Do zadań tych należy w szczególności: rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wnioskowanie różnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych; reprezentowanie, w razie potrzeby, interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach; informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnemu funkcjonowaniu; ewidencjonowanie osób korzystających z pomocy społecznej oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi,weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania lub odmowy przyznania świadczenia, realizacja zadań wynikającychz przepisów ustawy o przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie.

  W Ośrodku działają 4 Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej. Szczegółowy podział miasta na rejony pracy pracowników socjalnych określony jest w zakresach czynności pracowników socjalnych i podawany do wiadomości publicznej (BIP). Pracownicy socjalni wykonują część swoich czynności w siedzibie ZT i część w terenie m.in. w środowisku zamieszkania klienta i jego rodziny. Komórką odpowiedzialną za koordynację pracy Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej jest Zespół Specjalistów.

 • Zespołu ds. Rozwoju i Strategii:
  Zespół  zajmuje  się  monitorowaniem  i  gromadzeniem  informacji  o  dostępnych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych oraz oceną i analizą potrzeb i zjawisk  w  obszarze  pomocy  społecznej  objętej  działaniami  Ośrodka.  Pracownicy zespołu prowadzą badania, monitoring i analizę dotyczącą zjawisk społecznych na terenie  gminy  Zawiercie,  koordynują  prace  niezbędne  do  opracowania  i  realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, koordynują przygotowania Oceny  Zasobów  Pomocy  Społecznej,  koordynują  i  nadzorują  programy  rządowe realizowane w Ośrodku, analizują problemy alkoholowe i możliwości ich rozwiazywania na terenie Gminy. Zespół ds. Rozwoju i Strategii wykonuje część swoich czynności w siedzibie Ośrodka i część poza siedzibą.

 • Zespołu Asystentów Rodziny:
  Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. Celem pracy zespołu jest osiągnięcie przez rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu swoich funkcji takiego poziomu stabilności życiowej, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. Wspieranie rodziny  jest  organizowane  w  formie  pracy  z  rodziną  oraz  pomocy  w  opiece  i wychowywaniu  dziecka  prowadzonej  za  zgodą  rodziny  i  jej  aktywnym  udziałem. Pracownicy zespołu wykonują część swoich czynności w siedzibie Ośrodka i część w terenie m.in. w środowisku zamieszkania klienta i jego rodziny.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.