Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

Kierownik  działu  zapewnia  warunki  prawidłowego  funkcjonowania  Ośrodka  w zakresie  organizacyjnym  oraz  prawnym,  w  szczególności  poprzez:  wykonywanie stałego  nadzoru  nad  funkcjonowaniem  Ośrodka;  nadzorowanie  prac  w  zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej; nadzorowanie prac w zakresie przygotowywania zarządzeń Dyrektora; ocena pod kątem formalnoprawnym umów i innych  dokumentów  przedkładanych  do  podpisu  Dyrektora;  wykonywanie  innych zadań dotyczących Ośrodka, powierzonych przez Dyrektora na podstawie udzielonego upoważnienia;  wykonywanie oraz koordynacja  zadań  związanych  z  prowadzeniem punktu poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa prawnego.

Do  zakresu  działania  Działu  Organizacyjno-Prawnego  należy  prowadzenie  całości spraw związanych z organizacją pracy Dyrektora oraz Ośrodka, a także koordynowanie współpracy  z  obsługą  prawną  Ośrodka,  a  w  szczególności:  opracowywanie,  w porozumieniu z Dyrektorem, struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Ośrodka  oraz  innych  aktów  prawnych  dotyczących  funkcjonowania  Ośrodka. Pracownicy  działu  zajmują  się  również:  koordynowaniem  prowadzenia  spraw sądowych  w  postępowaniach  procesowych  i  nieprocesowych  z  udziałem  Ośrodka; współdziałaniem z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie przekazywania i aktualizowania  zebranych  materiałów  i  dowodów  niezbędnych  dla  usprawnienia  i przyspieszenia  prowadzonych  spraw  sądowych;  prowadzeniem  rejestru  zarządzeń Dyrektora  oraz  nadzorem  nad  wykonywaniem  zarządzeń;  prowadzeniem  rejestru zarządzeń  Prezydenta  Miasta  Zawiercie  oraz  uchwał  Rady  Miejskiej  w  Zawierciu; prowadzeniem rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków prawnych Ośrodka; prowadzeniem rejestru  skarg  i  wniosków;  koordynowaniem  spraw  związanych  z  udzielaniem informacji  publicznej;  prowadzeniem  książki  kontroli  zewnętrznych  w  Ośrodku; prowadzeniem tablicy ogłoszeń w Ośrodku; sporządzaniem sprawozdań dotyczących działalności Ośrodka.

- Biuro  Obsługi  Interesanta,  podporządkowane  Kierownikowi  Działu Organizacyjno-Prawnego,  zajmujące  się:  obsługą  interesantów  w  zakresie kompleksowej informacji z zakresu spraw realizowanych przez poszczególne działy Ośrodka; prowadzeniem spraw związanych z obsługą klienta pomocy społecznej; prowadzeniem ewidencji przyjmowanych spraw od pracowników socjalnych; wydawaniem zaświadczeń o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń z Ośrodka na wniosek osoby lub instytucji ubiegającej się o wydanie takiego zaświadczenia; prowadzeniem rejestru wniosków o udzielenie porady prawnej klientów  Ośrodka  i  ustalaniem  terminu  spotkania;  sporządzaniem  rejestrów przesyłek  listowych  wychodzących  poleconych  i  przekazywaniem  ich  do operatora pocztowego; obsługą centrali telefonicznej  i łączeniem rozmów.

- Sekretariat, podporządkowany Kierownikowi Działu Organizacyjno-Prawnego, do zadań którego należy: dbałość o prawidłowy i sprawny obieg dokumentów oraz właściwa selekcja informacji i spraw; przestrzeganie ładu organizacyjnego; kopiowanie,  faksowanie  i  kompletowanie  dokumentów;  przyjmowanie interesantów i ich spraw oraz organizowanie ich spotkania z Dyrektorem, bądź kierowanie  ich  do  właściwych  merytorycznie  komórek  organizacyjnych; organizacja zebrań oraz spotkań służbowych Dyrektora; prowadzenie książki kontroli  zewnętrznych  w  Ośrodku;  dbałość  o  porządek,  estetykę  i  wystrój sekretariatu oraz gabinetu Dyrektora.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.