Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.


2. Dział Obsługi Projektów zajmuje się w szczególności:

- poszukiwaniem informacji dotyczących możliwości pozyskania środków ze źródeł innych niż budżet miasta, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

- przygotowaniem propozycji wystąpień o środki ze źródeł innych niż budżet miasta, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, na realizację projektów z zakresu pomocy społecznej;

- opracowywaniem,wdrażaniem,zarządzaniem,obsługą oraz koordynowaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także innych funduszy zewnętrznych i środków własnych,w tym w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z harmonogramami realizacji projektów, planami płatności, harmonogramami rzeczowo-finansowymi, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa;

- prowadzeniem rzeczowego i finansowego monitorowania projektów, zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu i umowy finansowania;

- prowadzeniem i koordynowaniem działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji projektów oraz udzielaniem informacji o projektach;

- udziałem w komisjach przetargowych;

- prowadzeniem archiwizacji dokumentacji;

- prowadzeniem niezbędnej sprawozdawczości.


3. W ramach Działu Dyrektor może powoływać Biuro Projektu do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. Powołanie Biura Projektu nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. Zakres działań oraz kompetencje Biura Projektu określa zarządzeniem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.


4. Kierownik działu zarządza i nadzoruje pracą Biur Projektów powołanych do realizacji poszczególnych projektów, sprawuje nadzór nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych ośrodki zewnętrzne i realizację zatwierdzonych programów. W skład Biur wchodzą koordynatorzy realizowanych w Ośrodku projektów wraz z wymaganym personelem projektu, którzy bezpośrednio podlegają Kierownikowi Działu. Ich zadaniem jest wdrażanie i zarządzanie projektami w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem płatności,procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Do zadań działu należy:

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

- aktualizacja informacji zamieszczanych na BIP oraz stronie Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.