Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Działem kieruje Główny Księgowy, a w razie jego nieobecności –osoba upoważniona przez Dyrektora lub Głównego Księgowego. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Dział Księgowości odpowiada za:

- prawidłowe wykonywanie budżetu Ośrodka,

- przygotowywanie planów i sprawozdań finansowych,

- prowadzenie rachunkowości oraz obsługi finansowej Ośrodka,

- prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka;

- współpracę z bankami, w szczególności dot. obsługi rachunków bankowych i kart socjalnych;

- nadzorowanie prawidłowego przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczanie wyników inwentaryzacji;

- prowadzenie i koordynację spraw w zakresie ewidencji środków trwałych MOPS;

- naliczanie oraz sporządzanie list wypłat wynagrodzeń oraz wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy i świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla pracowników i zleceniobiorców, wraz z ewidencją finansową wynagrodzeń;

- obsługę PPK w tym naliczanie i przekazywanie składek do instytucji finansowych;

- sporządzanie rozliczeń z ZUS oraz naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przygotowanie dokumentów dla pracowników i urzędów skarbowych;

- obsługę wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób, którym Komisja zleca wykonanie określonych zadań;

- prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kasy pracowniczej.

Pracownicy działu ponoszą również odpowiedzialność za:

- prowadzenie archiwum dokumentacji Ośrodka a w szczególności:przyjmowanie i przechowywanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, zakładanie i prowadzenie na bieżąco ewidencji archiwalnej, klasyfikowanie i przygotowywanie akt do brakowania, udostępnianie akt archiwalnych pracownikom MOPS;

- rozliczanie umów cywilnych pracowników MOPS;

- sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń;

- sprawowanie nadzoru w obszarze związanym z zamówieniami publicznymi, w zakresie zgodności z planem finansowym oraz realizacją umów,

- monitorowanie spraw dotyczących ubezpieczeń majątkowych MOPS.

3. Do zadań działu należy również opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym miedzy innymi: zasad Polityki rachunkowości wraz z załącznikami, Zakładowego Planu Kont, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, Instrukcji dot. zasad gospodarki kasowej, Instrukcji inwentaryzacyjnej, pozostałych procedur kontroli zarządczej dotyczącej wykonywanych operacji finansowych i gospodarczych,zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności w zakresie realizacji programów i projektów będących przedmiotem merytorycznego wykonywania zadań Ośrodka.

4. Do zadań działu należy:

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

- aktualizacja informacji zamieszczanych na BIP oraz stronie Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.