Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Główny Księgowy, a w razie jego nieobecności – osoba upoważniona przez Dyrektora lub Głównego Księgowego. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Dział  Księgowości  odpowiada  za  prawidłowe  wykonywanie  budżetu  Ośrodka, przygotowywanie planów i sprawozdań finansowych, prowadzenie rachunkowości oraz obsługi finansowej Ośrodka. Do zadań działu należy również: prowadzenie obsługi kasowej  Ośrodka;  prowadzenie  ewidencji  środków  trwałych;  nadzorowanie prawidłowego  przebiegu  inwentaryzacji  składników  majątkowych  i  rozliczanie wyników inwentaryzacji; naliczanie oraz sporządzanie list wypłat wynagrodzeń oraz wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy i świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla pracowników i zleceniobiorców; obsługa wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób, którym Komisja zleca wykonanie określonych  zadań;  prowadzenie  księgowości  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń Socjalnych  oraz  kasy  pracowniczej.  Pracownicy  działu  ponoszą  również odpowiedzialność za prowadzenie archiwum dokumentacji Ośrodka oraz sprawowanie nadzoru w obszarze związanym z zamówieniami publicznymi, w zakresie zgodności z planem finansowym oraz realizacji umów.

Do  zadań  działu  należy  również  opracowywanie  i  aktualizowanie  wewnętrznych projektów  zarządzeń,  instrukcji  i  regulaminów  dotyczących  prowadzenia rachunkowości,  w  tym  miedzy  innymi:  zasad  Polityki  rachunkowości  wraz  z załącznikami,  Zakładowego  Planu  Kont,  Instrukcji  obiegu  i  kontroli  dokumentów księgowych,  Instrukcji  dot.  zasad  gospodarki  kasowej,  Instrukcji  inwentaryzacyjnej, pozostałych  procedur  kontroli  zarządczej  dotyczącej  wykonywanych  operacji finansowych i gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności w zakresie realizacji programów i projektów będących przedmiotem merytorycznego wykonywania zadań Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.