Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.


2. Dział Kadr wykonuje zadania związane z:

- prowadzeniem spraw wynikających ze stosunku pracy;

- nadzorem nad dyscypliną pracy oraz czasem pracy;

- prowadzeniem ewidencji zwolnień lekarskich i absencji;

- wydawaniem legitymacji służbowych;

- wydawaniem opinii, zaświadczeń oraz udzieleniem informacji o pracowniku na potrzeby wewnętrzne i podmiotów do tego upoważnionych;

- udzielaniem pracownikom informacji w zakresie prawa pracy;

- prowadzeniem całokształtu spraw związanych z wyróżnieniami pozamaterialnymi oraz odznaczeniami resortowymi i państwowymi;

- uczestniczeniem w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich;

- prowadzeniem dokumentacji cywilnoprawnych form zatrudnienia, łącznie z ich rejestrami;

- prowadzeniem dokumentacji związanej z używaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych;

- prowadzeniem dokumentacji dotyczącej staży, praktyk zawodowych, prac subsydiowanych;

- prowadzeniem spraw związanych z procedurą rekrutacji i naboru pracowników na wolne stanowiska pracy;

- ewidencjonowaniem oraz analizowaniem wykroczeń dyscyplinarnych i udzielanych kar regulaminowych;

- prowadzeniem spraw związanych z PFRON;

- obsługą systemu Płatnik w zakresie spraw pracowniczych;

- organizacją systemu szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobowych pracowników MOPS;

- prowadzeniem rejestru nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

- przygotowaniem i prowadzeniem ewidencji etatów;

- inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z okresową oceną pracowników;

- prowadzeniem spraw w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi;

- realizacją zadań związanych z prowadzeniem spraw ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi unormowaniami w MOPS.


3. Do zadań działu należy:

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

- aktualizacja informacji zamieszczanych na BIP oraz stronie Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.