Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Dział  Gospodarczo-Techniczny  wykonuje  zadania  związane  z  prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych   oraz   wewnętrznymi   uregulowaniami;   administrowaniem nieruchomościami oraz lokalami wynajmowanymi przez MOPS (w tym mieszkaniami wspomaganymi/wspieranymi); utrzymaniem i obsługą środków transportu Ośrodka. Do zadań działu należy również: prowadzenie centralnego rejestru umów; prowadzenie spraw związanych z prawidłową gospodarką mieniem Ośrodka, zapewnieniem jego ochrony i należytego wykorzystania; koordynacja działań związanych z prowadzonymi w  Ośrodku  inwestycjami  i  remontami;  prowadzenie  bieżących  spraw  techniczno–eksploatacyjnych, konserwacji, przeglądów, utrzymania porządku i czystości, nadzór nad  prawidłową  gospodarką  odpadami  oraz  dozór  budynku;  prowadzenie  spraw związanych z prenumeratą i rozdzielaniem prasy; prowadzenie ewidencji i rozliczanie zamawianych pieczęci Ośrodka;  gospodarka środkami rzeczowymi (zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych, chemii gospodarczej itp.); prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem budynków i lokali Ośrodka.

-Zespół  Informatyków,  podporządkowany  Kierownikowi  Działu  Gospodarczo-Technicznego, zajmujący się: prowadzeniem spraw związanych z wykorzystaniem technik  informatycznych  w  działalności  Ośrodka;  organizowaniem  obsługi technicznej  sprzętu komputerowego i wdrożonych systemów; nadzorowaniem i rozbudową sieci komputerowej; przygotowaniem danych do postępowań na zakup sprzętu  komputerowego  oraz  peryferyjnego;  zakupem  sprzętu  komputerowego oraz  oprogramowania  dla  poszczególnych  Działów  Ośrodka;  organizowaniem obsługi  technicznej  sprzętu  komputerowego  i  wdrożonych  systemów; prowadzeniem  wstępnego  instruktażu  obsługi  sprzętu  i  oprogramowania; administrowaniem  siecią  i  systemami  informatycznymi;  prowadzeniem  rejestru sprzętu  i  oprogramowania  komputerowego;  udzielaniem  pracownikom Ośrodka pomocy  w  zakresie  eksploatacji  systemów  informatycznych  oraz  sprzętu komputerowego;  utrzymaniem  ciągłości  działania  infrastruktury  informatycznej oraz  używanych  systemów  i  aplikacji  w  celu  zapewnienia  sprawnego  i prawidłowego funkcjonowania Ośrodka; zapewnieniem bezpieczeństwa systemów sieciowych; przestrzeganiem prawa w stosunku do oprogramowania używanego w Ośrodku,  administrowaniem  serwerownią  w  Ośrodku;  ustalaniem  uprawnień dostępu  do  danych  i  systemów;  udziałem  w  określaniu  polityk  bezpieczeństwa informacji  przetwarzanych  w  systemach  informatycznych; generowaniem  i przesyłaniem  zbiorów  centralnych  oraz  sprawozdań;  utrzymaniem  i  obsługą infrastruktury  telefonicznej  Ośrodka  (w  tym  centrali  telefonicznej);  obsługą centralnej elektronicznej skrzynki pocztowej Ośrodka (odbieraniem i nadawaniem wiadomości).Zadania  zespołu  mogą  być  realizowane  za  pomocą  podmiotów zewnętrznych,  w  takim  przypadku  Zespół  sprawuje  nadzór  nad  wykonaniem umowy od strony technicznej.

Do  zadań  działu  należy  również  prowadzenie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  i aktualizacja danych teleinformatycznych, w tym na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.