Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy: Damian Lipiec

Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 1 A

Kontakt:
Tel.:  +48 604 915 393, +48 32 494 10 23,
e-mail: dlipiec@mopszawiercie.pl

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pełni działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 7- 15.

Zespół zajmuje się obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych realizujących zadania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Zespół działa w oparciu o:

- Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”

- Uchwałę nr XLII/495/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Zawiercie na lata 2021-2024

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej został powołany Zarządzeniem Nr 2191/2023 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań instytucji/placówek i osób zaangażowanych w powyższe działania m.in. poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
  • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
  • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
  • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wchodzą przedstawiciele:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu,
- Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,
- Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Sądu Rejonowego w Zawierciu,
- Prokuratury Rejonowej w Zawierciu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu
- Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
- Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zawiercie
- Organizacji pozarzadowych – Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „ Przystań”
- Starostwa Powiatowego w Zawierciu
- Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.