Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Świetlica Środowiskowa

Strona główna » Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny » Świetlica Środowiskowa

Świetlica

Świetlica jest czynna przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. W dni zajęć szkolnych Świetlica pracuje w godzinach od 11.00 do 19.00, w soboty od 7.00 do 15.00, dni wolne od zajęć szkolnych od 8 do 16.

W placówce dzieci otrzymują bezpłatne podwieczorki i kolację, a w dni wolne od zajęć szkolnych śniadanie i obiad.

Objęcie dziecka pomocą realizowaną przez Świetlicę następuje na wniosek lub w uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i rodzicami, bądź opiekunami dziecka.

Działalnością Świetlicy mogą zostać objęte dzieci w wieku szkolnym od 7 do 17 lat. Po ukończeniu 17 lat uczestnicy Świetlicy mogą korzystać ze wsparcia w ramach Klubu Absolwenta.

 

 

Świetlica zapewnia wychowankom:

- zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, socjoterapeutyczne, a także terapię indywidualną i grupową dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych, niewydolnych wychowawczo i ubogich,

- opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,

- pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne : j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka,

- udział w zajęciach specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami,

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych,

- skoordynowane oddziaływanie pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażanie do zasad współżycia społecznego,

- zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, terapeutyczne, samoobsługowe, specjalistyczne, kulturotwórcze, sportowe i inne, zgodne z zainteresowaniami wychowanków oraz pracę na rzecz środowiska, w grupach wychowawczych, kołach i zespołach zainteresowań, a także zespołach specjalistycznych oraz poradnictwo i zajęcia dla rodziców,

- festyny, imprezy sportowe, imprezy okolicznościowe,

- zajęcia o charakterze artystycznym (muzyczne, taneczne, plastyczne),

- zajęcia informatyczne,

- zajęcia sportowe, muzyczne, terapia zajęciowa,

- działania rekreacyjno-wypoczynkowe w czasie ferii i wakacji szkolnych.

 

Placówka utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu pomocy rodzicom/opiekunom w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działania na rzecz podtrzymania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko. Utrzymuje także stały kontakt z innymi członkami rodzin, właściwymi instytucjami, szkołami i osobami działającymi na rzecz dzieci celem umożliwienia wychowankom korzystania z właściwie prowadzonej opieki rodzinnej i przejęcia w pełni przez rodziców zadań wychowanków.

 

Od 26.01.2017r. w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny realizowany jest projekt „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie”, w ramach którego do Świetlicy Środowiskowej uczęszcza 30 wychowanków z rewitalizowanej części Zawiercia.

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Tagi:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna